Kollektivtrafik och resvanor - 2020

Buss vid bushållplats


Tillgången på kollektivtrafik mätt i antal avgångar med tidtabellagd kollektivtrafik har påverkats i liten grad av pandemin. Det är egentligen bara under de veckor i april och maj som vi har data för, veckorna 14, 16 och 20, där en nedgång på 4–5 procent har observerats. Störst var nedgången under vecka 14 då antalet avgångar var 5 procent färre jämfört med motsvarande vecka 2019. Under vecka 23 noteras en stor uppgång, men det är förmodligen en kalendereffekt, som förklaras av att nationaldagen (6 juni) inträffade på torsdagen 2019 medan den var på lördagen 2020 (Figur 1).

Figur 1. Antal avgångar i Sverige med tidtabellagd kollektivtrafik, alla trafikslag och delmängden buss. Procentuell skillnad per vecka 2020 jämfört med samma vecka 2019.
Källa: Samtrafiken AB

Här följer preliminära resultat från Trafikanalys nationella resvaneundersökning, Resvanor i Sverige. Strax innan pandemin bröt ut, i januari-februari 2020, gjorde vi ungefär lika många kollektivtrafikresor som motsvarande period 2019. Under april 2020 gjorde vi 76 (± 20) procent färre resor med kollektivtrafik jämfört med april 2019. Under maj var minskningen 70 (± 13) procent. Även under juni och juli gjorde vi färre resor med kollektivtrafik. Då var minskningen runt 40 (± 24) procent. Det har varit en statistiskt signifikant minskning av antalet resor med kollektivtrafik under mars till jul (Figur 2).

Figur 2. Antal resor (huvudresor) med kollektivtrafik per person 2020 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Statistiska osäkerhetsintervall (95%) är markerade på staplarna.
Källa: Preliminära uppgifter från Resvanor i Sverige (Trafikanalys)

Under mars till maj minskade även det totala antalet resor signifikant. En signifikant minskning under juli noterades också. Antalet resor med personbil minskade med ungefär 25 procent under april, men har därefter legat på ungefär samma nivå som 2019. Antalet resor till eller från skola minskade tydligt under mars till maj. Under sommarlovsmånaderna, juni till augusti, noterades ingen tydlig förändring (Figur 3).

Figur 3. Antal resor (huvudresor) per person 2020 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Statistiska osäkerhetsintervall (95%) är markerade på staplarna.
Källa: Preliminära uppgifter från Resvanor i Sverige (Trafikanalys)

Mer information


Yttrande över Tillgänglighetsdirektivet


Trafikanalys har anmodats att yttra sig om betänkandet SOU 2021:44 och vill ge följande kommentarer och synpunkter. Vi...

Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...