Buss vid bushållplats


Tillgången på kollektivtrafik mätt i antal avgångar med tidtabellagd kollektivtrafik har påverkats i liten grad av pandemin. Det är egentligen bara under de veckor i april och maj som vi har data för, veckorna 14, 16 och 20, där en nedgång på 4–5 procent har observerats. Störst var nedgången under vecka 14 då antalet avgångar var 5 procent färre jämfört med motsvarande vecka 2019. Under vecka 23 noteras en stor uppgång, men det är förmodligen en kalendereffekt, som förklaras av att nationaldagen (6 juni) inträffade på torsdagen 2019 medan den var på lördagen 2020 (Figur 1).

Här följer preliminära resultat från Trafikanalys nationella resvaneundersökning, Resvanor i Sverige. Strax innan pandemin bröt ut, i januari-februari 2020, gjorde vi ungefär lika många kollektivtrafikresor som motsvarande period 2019. Under april 2020 gjorde vi 76 (± 20) procent färre resor med kollektivtrafik jämfört med april 2019. Under maj var minskningen 70 (± 13) procent. Även under juni och juli gjorde vi färre resor med kollektivtrafik. Då var minskningen runt 40 (± 24) procent. Det har varit en statistiskt signifikant minskning av antalet resor med kollektivtrafik under mars till jul (Figur 2).

Under mars till maj minskade även det totala antalet resor signifikant. En signifikant minskning under juli noterades också. Antalet resor med personbil minskade med ungefär 25 procent under april, men har därefter legat på ungefär samma nivå som 2019. Antalet resor till eller från skola minskade tydligt under mars till maj. Under sommarlovsmånaderna, juni till augusti, noterades ingen tydlig förändring (Figur 3).


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...