Kollektivtrafik och resvanor vecka 35

Buss vid bushållplats


Antal avgångar med tidtabellagd kollektivtrafik har påverkats i liten grad av pandemin. Den största nedgången var under vecka 14 2020 då antalet avgångar var 5,1 procent lägre för alla trafikslag jämfört med motsvarande vecka 2019. För buss var nedgången 4,6 procent. Under vecka 23 noteras en stor uppgång, men det är förmodligen en kalendereffekt, som förklaras av att nationaldagen (6 juni) inträffade på torsdagen 2019 medan den var på lördagen 2020 (Figur 1).

Figur 1. Antal avgångar i Sverige med tidtabellagd kollektivtrafik, alla trafikslag och delmängden buss. Procentuell skillnad per vecka 2020 jämfört med samma vecka 2019.
Källa: Samtrafiken AB

Här följer preliminära resultat från Trafikanalys nationella resvaneundersökning, Resvanor i Sverige. Under april 2020 gjorde vi 76 procent färre resor med kollektivtrafik jämfört med april 2019. Innan pandemin bröt ut, i januari-februari 2020, gjorde vi ungefär lika många kollektivtrafikresor som motsvarande period 2019. En förklaring här är myndigheters uppmaning att undvika resor med kollektivtrafik (Figur 2).

Figur 2. Antal resor (huvudresor) med kollektivtrafik per person 2020 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Statistiska osäkerhetsintervall (95%) är markerade på staplarna.
Källa: Preliminära uppgifter från Resvanor i Sverige (Trafikanalys)
En minskning av antalet resor med kollektivtrafik under april och även under mars är statistiskt signifikant. Under april minskade även det totala antalet resor med 28 procent jämfört med 2019. Även antalet resor med personbil har minskat med 25 procent. Antalet resor till eller från skola har minskat med 64 procent (Figur 2). En viktig faktor är här den ökade distansundervisningen.

Ett begränsat underlag om skolresor gör den statistiska osäkerheten förhållandevis stor. Trots detta är det en statistiskt signifikant minskning av skolresor under såväl april som mars. Detsamma gäller totalt antal resor.

Figur 3. Antal resor (huvudresor) per person 2020 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019. Statistiska osäkerhetsintervall (95%) är markerade på staplarna.
Källa: Preliminära uppgifter från Resvanor i Sverige (Trafikanalys)

 

Mer information


Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de...

Bevakning 25 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 25 september. 

Bevakning 24 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 september.