Gränsöverskridande trafik vecka 24

""


Vad gäller gränsöverskridande trafik så är flyget starkt reducerat. Vecka 24 låg antal utrikes flygningar till och från svenska flygplatser 87 procent lägre än samma vecka ifjol. Antal passagerare i utrikesflyget låg 98 procent lägre än maj ifjol. Flygfrakt mätt i ton i utrikes flygtrafik, låg i maj 19 procent lägre.

Passagerarfartyg mellan Sverige och andra länder går främst till/från Danmark och Finland; 70 procent av alla passagerare vid utrikes turer åker till/från dessa två länder. Mätt i godsvikt är Tyskland störst; 16 procent av all godsvikt över svensk hamn går till/från tyska hamnar. Vi har tyvärr inte tillgång till några uppgifter per vecka eller månad om varifrån fartyg kommer eller vart de ska.

Utrikestrafik med persontåg är även i normalfall av begränsad omfattning. Endast fyra procent av alla resor på järnväg 2019 var internationella resor. Däremot går hela 45 procent av godsmängderna på järnväg i utrikestrafik, där en stor del av detta är malm på Malmbanan.

Persontågstågtrafiken mellan Sverige och Danmark minskade snabbt från och med vecka 11 i år (Figur 1). Godstågstrafiken över Öresundsbron går däremot ungefär som ifjol med i genomsnitt runt 148 godståg per vecka. Vissa veckovisa skillnader i trafikering beror främst på kalendereffekter, såsom när påsk och Kristi himmelsfärdshelgen infallerFigur 1. Antal tåg mellan Sverige och Danmark via Öresundsbron, per vecka under 2019 och 2020.
Källa: Egen bearbetning av Trafikverkets datalager.

Turtätheten för passagerartåg över Öresundsbron är reducerad på grund av Danmarks restriktioner för inresande från Sverige. Under 2019 gick under vecka 11–24 drygt 950 persontåg i veckan mellan länderna, medan det under samma period i år gått cirka 450 tåg per vecka, en minskning med 53 procent. Från och med 8 juni har Öresundståg börjat köra tre tåg i timmen över bron i vardera riktningen, vilket innebär att det går att se en snabb ökning av trafiken igen under vecka 24 (-8 procent jämfört med 2019). Vi har ingen information om antal passagerare på tågen.

Öresundsbron är även en stor gränspassage för vägfordon. Under hela 2019 passerade knappt 7 500 000 fordon Öresundsbron, där 88 procent var personbilar, 7 procent tunga lastbilar och 3 procent lätta lastbilar. Dessutom hade motorcyklar och bussar under en procent vardera av passagerna.

Vägtrafiken över Öresundsbron är i och med coronapandemin starkt reducerad. Under senare delen av mars och första delen av april (vecka 13 – 16) var antal personbilar över bron 75 – 80 procent färre än 2019 (Figur 2). Trafiken över Öresundsbron har sedan ökat något men ligger fortfarande långt under fjolårets nivåer. Vecka 23 var antalet personbilar 57 procent färre och lätta lastbilar 63 procent färre än samma vecka 2019. Under hela den visade perioden (vecka 11-23) är den tunga godstrafiken betydligt mindre påverkad än vad personbilar och lätta lastbilar är.Figur 2. Antal fordon som passerar Öresundsbron för tre olika fordonskategorier. Procentuell förändring ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Öresundsbro Konsortiet
Anm. För vidare beskrivning av de fordonstyper som används ovan, se Källor och definitioner. 


Vad gäller vägtrafiken över gränsen till Norge så har Trafikverket en mätstation på gränsen. Under vecka 24 minskade totala trafiken vid denna punkt med 83 procent och tung trafik med 24 procent. Detta kan jämföras med hela det svenska statliga vägnätet där trafiken samma vecka minskade med 12 procent (totalt) respektive 1 procent (tung trafik).

Norska Statens vegvesen mäter daglig vägtrafik över hela sin landgräns på 30 mätstationer. Det finns ingen sammanställning över utvecklingen per vecka eller månad, utom för vissa specifika veckor. Under påskveckan 2020 t.ex. var antal passager över norska gränsen hela 90 procent färre än påskveckan 2019. En av många konsekvenser av minskat resande över gräns är stora svårigheter för olika typer av verksamheter som rör besöksnäringen. Enligt statistik från Tillväxtverket minskade i april antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige med 69 procent, jämfört med april 2019. Gränshandeln är av betydande omfattning i Norge och Sverige dominerar stort som destination. Första kvartalet 2020, jämfört med 2019, minskade norska gränshandeln med 57 procent.

En av många konsekvenser av minskat resande över gräns är stora svårigheter för olika typer av verksamheter som rör besöksnäringen. Enligt statistik från Tillväxtverket minskade i april antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige med 69 procent, jämfört med april 2019.

Finska Trafikledsverket publicerar varje månad antal vägpassager över den svensk-finska landgränsen. Antalet passager presenteras uppdelat på lätt trafik (person- och paketbilar) respektive tung trafik (lastbilar och bussar). Den lätta trafiken utgör ungefär 96 procent av alla passager.

Under maj 2020 låg antalet passager mellan Sverige och Finland betydligt lägre än under maj 2019. Skillnaden var -78 procent för lätt trafik, i båda riktningarna. För tung trafik var skillnaden -38 procent i riktningen Sverige – Finland och -48 procent i riktningen Finland – Sverige. Skillnaderna mot maj ifjol är med andra ord stora, men dock mindre än i april (Figur 3).

 

Figur 3. Antal fordon som passerar gränsen Sverige – Finland. Procentuell förändring januari – maj  2020, jämfört med motsvarande månad 2019.
Källa: Trafikledsverket
Anm. Lätt trafik avser person- och paketbilar medan tung trafik avser lastbilar och bussar.

Figur 3. Antal fordon som passerar gränsen Sverige – Finland. Procentuell förändring januari – maj  2020, jämfört med motsvarande månad 2019.
Källa: Trafikledsverket
Anm. Lätt trafik avser person- och paketbilar medan tung trafik avser lastbilar och bussar.

Mer information


Bevakning 30 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 september. 

Bevakning 29 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 september. 

Bevakning 28 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 28 september.