Gränsöverskridande trafik vecka 22

""

Vad gäller gränsöverskridande trafik så är flyget som vi sett starkt reducerat. Vecka 22 låg antal utrikes flygningar till och från svenska flygplatser 88 procent lägre än samma vecka ifjol. Antal passagerare i utrikesflyget låg 98 procent lägre än april ifjol. Flygfrakt mätt i ton i utrikes flygtrafik, låg i april 23 procent lägre.

Passagerarfartyg mellan Sverige och andra länder går främst till/från Danmark och Finland; 70 procent av alla passagerare vid utrikes turer åker till/från dessa två länder. Mätt i godsvikt är Tyskland störst; 16 procent av all godsvikt över svensk hamn går till/från tyska hamnar. Vi har tyvärr inte tillgång till några uppgifter per vecka eller månad om varifrån fartyg kommer eller vart de ska.

Utrikestrafik med persontåg är även i normalfall av begränsad omfattning. Endast fem procent av alla resor på järnväg 2018 var internationella resor. Däremot går hela 45 procent av godsmängderna på tåg i utrikestrafik, där en stor del av detta är malm på Malmbanan.

Persontågstågtrafiken mellan Sverige och Danmark minskade snabbt från och med vecka 11 (Figur 1). Godstågen över Öresundsbron går däremot ungefär som ifjol med i genomsnitt runt 140 godståg per vecka. Vissa veckovisa skillnader i trafikering beror främst på kalendereffekter, såsom när påsk och Kristi himmelsfärdshelgen infaller.

Figur 1. Antal tåg mellan Sverige och Danmark via Öresundsbron, per vecka under 2019 och 2020.
Källa: Egen bearbetning av Trafikverkets datalager.

Turtätheten för passagerartåg över Öresundsbron är reducerad på grund av Danmarks restriktioner för inresande från Sverige. Under 2019 gick under vecka 11 – 22 drygt 1 000 persontåg i veckan mellan Sverige och Danmark, medan det under samma period i år gått knappt 400 tåg per vecka, en minskning med 60 procent. Vi har ingen information om antal passagerare på tågen.

Öresundsbron är en stor gränspassage för vägfordon. Under hela 2019 passerade knappt 7 500 000 fordon Öresundsbron, där 88 procent var personbilar, 7 procent tunga lastbilar och 3 procent lätta lastbilar. Dessutom hade motorcyklar och bussar under en procent vardera av passagerna.

Vägtrafiken över Öresundsbron är i och med coronapandemin starkt reducerad. Under senare delen av mars och första delen av april (vecka 13–16) var antal personbilar över bron 75–80 procent färre än 2019 (Figur 2). Trafiken över Öresundsbron har sedan ökat något men ligger fortfarande långt under fjolårets nivåer. Vecka 22 var antalet personbilar och lätta lastbilar mindre än hälften så många som samma vecka 2019. Antal tunga lastbilar som passerat bron var dock 10 procent fler än samma vecka 2019. Under hela den visade perioden är den tunga godstrafiken betydligt mindre påverkad än vad personbilar och lätta lastbilar är.

Figur 2. Antal fordon som passerar Öresundsbron för tre olika fordonskategorier. Procentuell förändring ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Öresundsbro Konsortiet
Anm. För vidare beskrivning av de fordonstyper som används ovan, se Källor och definitioner. 

Vad gäller vägtrafiken över gränsen till Norge så har Trafikverket en mätstation på gränsen. Under vecka 22 minskade totala trafiken vid denna punkt med 73 procent och tung trafik med 10 procent. Detta kan jämföras med hela det svenska statliga vägnätet där trafiken samma vecka minskade med 11 procent (totalt) respektive 2 procent (tung trafik).

Norska Statens vegvesen mäter daglig vägtrafik över hela sin landgräns på 30 mätstationer. Under påskveckan 2020 var antal passager över norska gränsen hela 90 procent färre än påskveckan 2019.

En av många konsekvenser av minskat resande över gräns är stora svårigheter för olika typer av verksamheter som rör besöksnäringen. Enligt statistik från Tillväxtverket minskade antal gästnätter redan i mars med 38 procent jämfört med ifjol. Sista veckan i mars var minskningen 67 procent jämfört med samma vecka förra året.