Gränsöverskridande trafik - vecka 47

""


Vad gäller gränsöverskridande trafik så är flyget starkt reducerat, även om det skett en viss återhämtning sedan bottennivåerna. Bottennoteringen för utrikesflyget inträffade under vecka 15 då nedgången var 91 procent. Vecka 46 låg antal utrikes flygningar till och från svenska flygplatser 72 procent lägre än samma vecka ifjol. Antal passagerare i utrikesflyget i oktober 2020 låg 82 procent lägre än i oktober ifjol.

Passagerarfartyg mellan Sverige och andra länder går främst till/från Danmark och Finland; 70 procent av alla passagerare vid utrikes turer åker till/från dessa två länder. Mätt i godsvikt är Tyskland störst; 16 procent av all godsvikt över svensk hamn går till/från tyska hamnar. Vi har tyvärr inte tillgång till några uppgifter per vecka eller månad om varifrån fartyg kommer eller vart de ska.

Utrikestrafik med persontåg är även i normalfall av begränsad omfattning. Endast fyra procent av alla resor på järnväg 2019 var internationella resor. Däremot går hela 45 procent av godsmängderna på järnväg i utrikestrafik, där en stor del av detta är malm på Malmbanan.

Persontågstågtrafiken mellan Sverige och Danmark började minska snabbt under vecka 11 i år (Figur 1). Trots att trafiken ökade markant igen vecka 24 så är den fortfarande på en lägre nivå jämfört med 2019. Godstågstrafiken över Öresundsbron går däremot ungefär som ifjol, med ett stort undantag för en vecka i juli (18-26 juli) då banarbeten på den danska sidan medförde minskad trafik. Under vecka 40 påverkades återigen godstågstrafiken på grund av banarbeten.

Den gränsöverskridande persontågstrafiken mellan Sverige och Norge redovisas inte här. Godstågstrafiken till och från Norge är dock relativt opåverkad, med i genomsnitt cirka 300 tåg per vecka båda åren. Vissa veckovisa skillnader i trafikering beror främst på kalendereffekter, såsom när påsk och Kristi himmelsfärdshelgen infaller.

Figur 1. Antal tåg mellan Sverige och Danmark via Öresundsbron, per vecka under 2019 och 2020.
Källa: Trafikverket

Turtätheten för persontåg över Öresundsbron har varit kraftigt reducerad på grund av Danmarks restriktioner för inresande från Sverige. Det gick i genomsnitt cirka 950 persontåg i veckan mellan länderna under 2019 vecka 11–23, medan det under samma period i år gått drygt 400 tåg per vecka, en minskning med 56 procent. 

Från och med 8 juni har Öresundståg börjat köra tre tåg i timmen över bron i vardera riktningen, vilket innebär att det går att se en snabb ökning av trafiken igen vecka 24. Sedan dess har trafiken över bron varit 8-25 procent lägre per vecka jämfört med 2019. Vi har ingen information om antal passagerare på tågen.

Öresundsbron är även en stor gränsövergång för vägfordon. Under hela 2019 passerade knappt 7,5 miljoner fordon Öresundsbron, där 88 procent var personbilar, 7 procent tunga lastbilar och 3 procent lätta lastbilar. Dessutom hade motorcyklar och bussar under en procent vardera av passagerna.

Vägtrafiken över Öresundsbron är i och med coronapandemin reducerad. Under senare delen av mars och första delen av april (vecka 13–16) var antal personbilar över bron 75–80 procent färre i år än 2019 (Figur 2). Trafiken med personbilar och lätta lastbilar över Öresundsbron har återhämtat sig. Vecka 46 var skillnaden i antal fordon jämfört med samma vecka ifjol för personbilar -49 procent, för lätta lastbilar (inkl. bilar med husvagn) -15 procent och för tunga lastbilar +2 procent.

Under hela den visade perioden är den tunga godstrafiken betydligt mindre påverkad än vad personbilar och lätta lastbilar är. Den tunga trafiken över bron har t.o.m. ökat vissa veckor, såsom den senaste veckan. Det stora minskningen i antal lätta lastbilar under juni – augusti är troligen främst minskning av bilar med husvagn som också ingår i den kategorin, dvs. minskad turisttrafik över Öresundsbron.

Mätt i totalt antal passager har under hela perioden vecka 11–46 ungefär 2,5 miljoner färre fordon passerat Öresundsbron i år, jämfört med ifjol. Detta innebär att så mycket som hälften av all trafik över Öresundsbron dessa veckor har uteblivit. Personbilar och lätta lastbilar (inkl. bilar med husvagn) har påverkats i ungefär samma utsträckning, medan tunga lastbilar betydligt mindre (-4 procent under perioden).

Vecka 39 räknades Sverige som ett ”öppet land” vad gäller resor till Danmark. Därefter har dock Danmark infört restriktioner och invånare i åtta län stoppas från att resa in i Danmark. Restriktionerna omfattar Halland, Blekinge, Stockholm, Jämtland-Härjedalen, Kronoberg, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Figur 2. Antal fordon som passerar Öresundsbron för tre olika fordonskategorier. Procentuell skillnad ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Öresundsbro Konsortiet
Anm. För vidare beskrivning av de fordonstyper som används ovan, se Källor och definitioner.

Finska Trafikledsverket publicerar varje månad antal passerande fordon över den svensk-finska landgränsen. Antalet passerande fordon presenteras uppdelat på lätt trafik (person- och paketbilar) respektive tung trafik (lastbilar och bussar). Under hela 2019 passerade 6,7 miljoner fordon gränsen mellan Sverige och Finland, där den lätta trafiken var ungefär 96 procent av alla passerande fordon.

Under oktober 2020 var antal lätta fordon över gränsen 36 procent färre än i oktober 2019. För tung trafik var skillnaden -32 procent. Det är alltså fortfarande stora trafikminskningar jämfört med ifjol, men skillnaden mellan åren har blivit allt mindre under hösten (Figur 3). Mätt i antal fordon har under mars–oktober i år, jämfört med ifjol, 2,9 miljoner färre fordon passerat gränsen vilket är en trafikminskning på 61 procent. Den 18 september lättade Finland på restriktionerna om inresande från bland annat Sverige men redan den 28 september begränsades återigen resor över gränsen med bl.a. Sverige till enbart arbetsresor.

Figur 3. Antal fordon som passerat gränsen mellan Sverige och Finland. Procentuell förändring januari–oktober 2020, jämfört med motsvarande månad 2019.
Källa: Trafikledsverket, Finland
Anm. Lätt trafik avser person- och paketbilar medan tung trafik avser lastbilar och bussar.

Norska Statens vegvesen mäter daglig vägtrafik över hela sin landgräns på 30 mätstationer. Under vecka 46 var medianen av de dagliga förändringarna jämfört med ifjol (man mäter trafikförändring under veckans sju dagar) -70 procent (-63 procent veckan innan). När trafikflödet över den svensk-norska gränsen var som lägst (i maj månad) var det ned mot 85 procent lägre än ifjol.

Svenska Trafikverket har en mätstation på gränsen mot Norge. Under vecka 46 minskade total trafik vid denna punkt med 79 procent och tung trafik med 14 procent. Detta kan jämföras med hela det svenska statliga vägnätet där totala trafiken samma vecka minskade med 12 procent och tung trafik ökade med 5 procent. Norge har relativt strikta restriktioner mot resande över gräns till/från Sverige. Olika svenska län klassas som röda (med karantänkrav vid inresa till Norge) eller gula (utan karantänkrav) men även till/från gula län avråds icke nödvändiga resor.

Gränshandeln är av betydande omfattning i Norge och Sverige dominerar stort som destination. Första kvartalet 2020, jämfört med 2019, minskade norska gränshandeln med 57 procent. Andra kvartalet var gränshandeln i princip noll, enligt Statistisk sentralbyrå. Utebliven gränshandel får stora konsekvenser för handeln i de svenska gränskommunerna. Under andra kvartalet i år minskade dagligvaruhandeln i kommuner mot norska gränsen med 56 procent. För kommuner på den finska gränsen var skillnaden mot ifjol -21 procent. Detta kan jämföras med svenska kommuner utan gräns mot andra länder, där försäljningen av dagligvaror ökade med 5 procent under andra kvartalet.

Minskat resande påverkar även besöksnäringen vilket syns bland annat statistik över antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige. Skillnaden i totalt antal gästnätter, jämfört med samma månad ifjol, var i juni -48 procent, juli -32 procent och augusti -34 procent. I augusti minskade de svenska gästnätterna med 14 procent, medan de utländska gästnätterna låg hela 77 procent under fjolårets nivå.

Mer information


Om planeringen av infrastruktur


För någon månad sedan remitterade Trafikverket sitt s.k. inriktningsunderlag, inför transportinfrastrukturplaneringen för...