Gränsöverskridande trafik - vecka 37

""


Vad gäller gränsöverskridande trafik så är flyget starkt reducerat, även om det skett en viss återhämtning sedan bottennivåerna. Vecka 37 låg antal utrikes flygningar till och från svenska flygplatser 71 procent lägre än samma vecka ifjol. Antal passagerare i utrikesflyget i juli 2020 låg 85 procent lägre än i augusti ifjol. Flygfrakt mätt i ton i utrikes flygtrafik, låg i juli 11 procent lägre.

Passagerarfartyg mellan Sverige och andra länder går främst till/från Danmark och Finland; 70 procent av alla passagerare vid utrikes turer åker till/från dessa två länder. Mätt i godsvikt är Tyskland störst; 16 procent av all godsvikt över svensk hamn går till/från tyska hamnar. Vi har tyvärr inte tillgång till några uppgifter per vecka eller månad om varifrån fartyg kommer eller vart de ska.

Utrikestrafik med persontåg är även i normalfall av begränsad omfattning. Endast fyra procent av alla resor på järnväg 2019 var internationella resor. Däremot går hela 45 procent av godsmängderna på järnväg i utrikestrafik, där en stor del av detta är malm på Malmbanan.

Persontågstågtrafiken mellan Sverige och Danmark började minska snabbt under vecka 11 i år (Figur 1). Trots att trafiken ökade markant igen vecka 24 så är den fortfarande på en lägre nivå jämfört med 2019. Godstågstrafiken över Öresundsbron går däremot ungefär som ifjol, med ett stort undantag för en vecka i juli (18-26 juli) då banarbeten på den danska sidan medförde minskad trafik.

Även godstågstrafiken till och från Norge är relativt opåverkad, med i genomsnitt cirka 300 tåg per vecka båda åren. Vissa veckovisa skillnader i trafikering beror främst på kalendereffekter, såsom när påsk och Kristi himmelsfärdshelgen infaller.

Figur 1. Antal tåg mellan Sverige och Danmark via Öresundsbron, per vecka under 2019 och 2020.
Källa: Trafikverket

Turtätheten för persontåg över Öresundsbron har varit kraftigt reducerad på grund av Danmarks restriktioner för inresande från Sverige. Det gick i genomsnitt cirka 950 persontåg i veckan mellan länderna under 2019 vecka 11–23, medan det under samma period i år gått drygt 400 tåg per vecka, en minskning med 56 procent. 

Från och med 8 juni har Öresundståg börjat köra tre tåg i timmen över bron i vardera riktningen, vilket innebär att det går att se en snabb ökning av trafiken igen vecka 24. Sedan dess har trafiken över bron varit 8-25 procent lägre per vecka jämfört med 2019. Vi har ingen information om antal passagerare på tågen.

Öresundsbron är även en stor gränsövergång för vägfordon. Under hela 2019 passerade knappt 7,5 miljoner fordon Öresundsbron, där 88 procent var personbilar, 7 procent tunga lastbilar och 3 procent lätta lastbilar. Dessutom hade motorcyklar och bussar under en procent vardera av passagerna.

Vägtrafiken över Öresundsbron är i och med coronapandemin reducerad. Under senare delen av mars och första delen av april (vecka 13–16) var antal personbilar över bron 75–80 procent färre i år än 2019 (Figur 2). Trafiken med personbilar och lätta lastbilar över Öresundsbron har återhämtat sig, men ligger fortfarande under fjolårets nivåer, -26 respektive -14 procent för vecka 37.

Under hela den visade perioden är den tunga godstrafiken betydligt mindre påverkad än vad personbilar och lätta lastbilar är. Den tunga trafiken över bron ökade t.o.m. vissa enstaka veckor, jämfört med ifjol. Det stora fallet i antal lätta lastbilar under juni – augusti är troligen främst minskat antal bilar med husvagn som också ingår i den kategorin, dvs. minskad turisttrafik över Öresundsbron.

Mätt i antal passager har under hela perioden vecka 11–37 drygt 2,2 miljoner färre fordon passerat Öresundsbron, jämfört med ifjol. Detta innebär att så mycket som hälften av all trafik över Öresundsbron dessa veckor uteblivit.

Figur 2. Antal fordon som passerar Öresundsbron för tre olika fordonskategorier. Procentuell skillnad ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Öresundsbro Konsortiet
Anm. För vidare beskrivning av de fordonstyper som används ovan, se Källor och definitioner.

Finska Trafikledsverket publicerar varje månad antal passerande fordon över den svensk-finska landgränsen. Antalet passerande fordon presenteras uppdelat på lätt trafik (person- och paketbilar) respektive tung trafik (lastbilar och bussar). Under hela 2019 passerade 6,7 miljoner fordon gränsen mellan Sverige och Finland, där den lätta trafiken var ungefär 96 procent av alla passager.

Under augusti 2020 var antal lätta fordon över svensk-finska gränsen 63 procent färre än augusti 2019. För tung trafik var skillnaden -44 procent (Figur 3). Mätt i antal fordon har under mars–augusti i år, jämfört med ifjol, 2,4 miljoner färre fordon passerat gränsen vilket är en trafikminskning på 67 procent.

Figur 3. Antal fordon som passerat gränsen mellan Sverige och Finland. Procentuell förändring januari–augusti 2020, jämfört med motsvarande månad 2019.
Källa: Trafikledsverket
Anm. Lätt trafik avser person- och paketbilar medan tung trafik avser lastbilar och bussar.

Norska Statens vegvesen mäter daglig vägtrafik över hela sin landgräns på 30 mätstationer. Under vecka 37 var medianen av de dagliga förändringarna jämfört med ifjol (man mäter daglig trafikförändring) -46 procent. Detta är en mindre skillnad än föregående vecka då medianen var -62 procent.

Svenska Trafikverket har en mätstation på gränsen mot Norge. Vecka 37 minskade total trafik vid denna punkt med 21 procent och tung trafik med 2 procent. Detta kan jämföras med hela det svenska statliga vägnätet där totala trafiken samma vecka minskade med 3 procent och tung trafik var oförändrad.

Gränshandeln är av betydande omfattning i Norge och Sverige dominerar stort som destination. Första kvartalet 2020, jämfört med 2019, minskade norska gränshandeln med 57 procent. Andra kvartalet var gränshandeln i princip noll, enligt Statistisk sentralbyrå.

Minskat resande påverkar även besöksnäringen vilket syns bland annat statistik över antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige från Tillväxtverket. Det totala antalet gästnätter minskade i juni med 48 procent jämfört med juni ifjol, medan skillnaden i juli var -32 procent. Den relativa återhämtningen beror på att svenska övernattningar, som utgjorde 91 procent av det totala antalet gästnätter, hade en snabb återhämtning. De svenska gästnätterna under juli månad låg 10 procent lägre än juli ifjol medan antalet utländska gästnätter låg 81 procent lägre.

Mer information


Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de...

Bevakning 25 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 25 september. 

Bevakning 24 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 september.