""

Gränsöverskridande trafik - 2020

Vad gäller gränsöverskridande trafik så är flyget starkt reducerat, även om det skett en viss återhämtning sedan bottennivåerna. Bottennoteringen för utrikesflyget inträffade under vecka 15 2020 (april) då nedgången var 91 procent. Vecka 53 låg antal utrikes flygningar till och från svenska flygplatser 69 procent lägre än samma vecka ifjol. Antal passagerare i utrikesflyget i november 2020 låg 88 procent lägre än i november 2019.

Passagerarfartyg mellan Sverige och andra länder går främst till/från Danmark och Finland; 70 procent av alla passagerare vid utrikes turer åker till/från dessa två länder. Mätt i godsvikt är Tyskland störst; 16 procent av all godsvikt över svensk hamn går till/från tyska hamnar. Under pandemin har utrikes gods som hanteras i svenska hamnar minskat blygsamt: med 2 procent kvartal 2 och med 4 procent kvartal 3. Däremot har ankommande passagerare med fartyg till/från andra länder rasat. Skillnaden mot ifjol var -16 procent kvartal 1, -75 procent kvartal 2 och -59 procent kvartal 3. Passagerartrafik med fartyg till/från Norge har helt upphört under pandemin.

Utrikestrafik med persontåg är även i normalfall av begränsad omfattning. Endast fyra procent av alla resor på järnväg 2019 var internationella resor. Däremot går hela 45 procent av godsmängderna på järnväg i utrikestrafik, där en stor del av detta är malm på Malmbanan.

Persontågstågtrafiken mellan Sverige och Danmark minskade snabbt under vecka 11 2020 (Figur 1). Trots att trafiken ökade markant igen vecka 24 så är den fortfarande på en lägre nivå jämfört med 2019. Godstågstrafiken över Öresundsbron går däremot ungefär som ifjol, med undantag för en vecka i juli respektive september då banarbeten på den danska sidan medförde minskad trafik.

Turtätheten för persontåg över Öresundsbron har varit kraftigt reducerad på grund av Danmarks restriktioner för inresande från Sverige. Under 2019 gick i genomsnitt 950 persontåg i veckan mellan länderna under vecka 11–23, medan det under samma period 2020 gått drygt 400 tåg per vecka, en trafikminskning med 56 procent. Från och med 8 juni har Öresundståg börjat köra tre tåg i timmen över bron i vardera riktningen, vilket innebär att det går att se en snabb ökning av trafiken igen vecka 24. Sedan dess har antal tåg över bron varit 8–25 procent lägre jämfört med 2019. Vi har ingen information om antal passagerare på tågen.

Den gränsöverskridande persontågstrafiken mellan Sverige och Norge redovisas inte här. Godstågstrafiken till och från Norge är dock relativt opåverkad under pandemin, med i genomsnitt ungefär 300 tåg per vecka båda åren.

Öresundsbron är förstås även en stor gränsövergång för vägfordon. Under hela 2019 passerade knappt 7,5 miljoner fordon Öresundsbron i båda riktningarna, där 91 procent var personbilar, 1 procent personbilar med husvagn och 8 procent lastbilar. Dessutom hade motorcyklar och bussar under en procent vardera av alla fordon över bron.

Redan i mars 2020 minskade trafiken över bron (-43 procent) och nådde i april den största skillnaden jämfört med ifjol: -69 procent. Därefter har antal fordon över Öresundsbron ökat igen men ligger fortfarande (december 2020) 52 procent under fjolårets nivå. Totalt under pandemin (mars – december) har antal fordon över bron minskat med 45 procent, dvs. nära nog hälften av all trafik över Öresundsbron har uteblivit. Mest påverkade procentuellt är busstrafiken (-73 procent) medan personbilar minskade mest i antal: -2,7 miljoner personbilar (-48 procent).

Under hela den visade perioden är lastbilstrafiken betydligt mindre påverkade än trafiken med personbilar och bussar. Lastbilstrafiken över bron har t.o.m. ökat vissa månader och i december 2020 var skillnaden mot ifjol hela +17 procent. Totalt mars – december har lastbilarna minskat med endast 1 procent.

Pandemins påverkan på turismen syns tydligt i den stora minskningen av bussar och personbilar med husvagnar, där även husbilar ingår, framför allt under våren och sommaren.

Den svensk-finska landgränsen är nära nog lika trafikerad som Öresundsbron. Under hela 2019 passerade 6,7 miljoner fordon gränsen Sverige – Finland i båda riktningarna, där den lätta trafiken stod för ungefär 96 procent av alla passerande fordon.

Vägtrafiken mellan Sverige och Finland minskade redan i mars och än mer i april som blev den lägsta nivån för trafiken jämfört med året innan: för lätt trafik var skillnaden -94 procent och för tung trafik -55 procent. Skillnaden mot ifjol har blivit allt mindre under hösten men trafiken ligger fortfarande långt under fjolårets nivå. Under november 2020 var antal lätta fordon över gränsen till Finland 55 procent färre än i december 2019 och för tunga fordon var skillnaden -22 procent. (Figur 3) Under hela pandemin hittills (mars – december) har, jämfört med 2019, 3,4 miljoner färre fordon passerat gränsen vilket är en trafikminskning på 59 procent.

Norska Statens vegvesen mäter daglig vägtrafik över hela sin landgräns på 30 mätstationer. De senaste mätningarna för en hel vecka avser vecka 51. Då var medianen av de dagliga förändringarna jämfört med ifjol (man mäter trafikförändring under veckans sju dagar) -76 procent. När trafikflödet över den svensk-norska gränsen var som lägst (i maj 2020) låg det närmare 85 procent lägre än ifjol.

Svenska Trafikverket har en enda mätstation på gränsen mot Norge. Under vecka 53, 2020 minskade total trafik vid denna punkt med 88 procent och tung trafik med 24 procent. Detta kan jämföras med hela det svenska statliga vägnätet där totala trafiken samma vecka minskade med 13 procent och tung trafik minskade med 3 procent.


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...