""

Gränsöverskridande trafik - uppdaterad 12 november 2021

För beskrivningar av den internationella flyg- och sjötrafiken hänvisas till sidorna om Sjötrafik respektive Flygtrafik. Nedan beskrivs gränspassager för järnvägs- och vägtrafiken.

Utrikestrafik med persontåg är även i normalfall av begränsad omfattning. Endast fyra procent av alla resor på järnväg 2019 var internationella resor. Däremot går hela 45 procent av godsmängderna på järnväg i utrikestrafik, där en stor del av detta är malm på Malmbanan.

Persontågstågtrafiken mellan Sverige och Danmark minskade snabbt under vecka 11 2020 (Figur 1). Trots att trafiken ökade markant igen vecka 24 så var persontågstrafiken över bron betydligt lägre hela 2020 och även – de flesta veckorna – under 2021. Godstågstrafiken över Öresundsbron har däremot gått ungefär som före pandemin.

Öresundsbron är förstås även en stor gränsövergång för vägfordon. Under hela 2019 passerade knappt 7,5 miljoner fordon Öresundsbron i båda riktningarna, där 91 procent var personbilar, 1 procent personbilar med husvagn och 8 procent lastbilar. Dessutom hade motorcyklar och bussar under en procent vardera av alla fordon över bron.

Redan i mars 2020 minskade trafiken över bron (-43 procent) och nådde i april den största skillnaden jämfört med 2019: -69 procent. Under sommaren och hösten 2020 ökade antal fordon över Öresundsbron men januari 2021 blev en ny bottennotering: -77 procent för total trafik över Öresundsbron jämfört med januari 2020. Under våren – sommaren 2021 har trafiken över bron ökat men ligger fortfarande en bra bit under prepandemiåret 2019. I september 2021 var skillnaden mot 2019 för personbilar -15 procent.

Lastbilarna (avser lastbilar över 6 meter långa) har varit relativt opåverkade vad gäller passager över Öresundsbron och har enstaka månader t.o.m. legat över 2019 års trafiknivå. Pandemins påverkan på turismen syns tydligt i den stora minskningen av bussar och personbilar med husvagnar, där även husbilar ingår. Personbilar med husvagn låg sommaren 2020 20-50 procent under prepandeminivåer. Bussarna har under hela pandemin påverkats allra mest och låg i september 2021 på 47 procent under september 2019 (Figur 2).

Den svensk-finska landgränsen är nära nog lika trafikerad som Öresundsbron. Under hela 2019 passerade 6,7 miljoner fordon gränsen Sverige–Finland i båda riktningarna, där den lätta trafiken stod för ungefär 96 procent av alla passerande fordon.

Vägtrafiken mellan Sverige och Finland minskade redan i mars 2020 och än mer i april som blev den lägsta nivån för trafiken jämfört med året innan: för lätt trafik var skillnaden -94 procent och för tung trafik -55 procent. Trafiken över gränsen mot Finland ökade under sensommaren och tidiga hösten 2020 för att sedan minska igen. Våren – sommaren 2021 hade nära nog lika låga trafiknivåer som pandemins inledning. Under september 2021 var antal lätta fordon över gränsen mot Finland 34 procent färre än i september 2019, medan de tunga fordonen låg på samma nivå som före pandemin. Genomgående för hela pandemin har tunga fordon berörts betydligt mindre än de lätta (Figur 3).

Norska Statens vegvesen mäter daglig vägtrafik över hela sin landgräns på 30 mätstationer. När trafikflödet över den svensk-norska gränsen var som lägst (i maj 2020) låg det närmare 85 procent lägre än året innan. De senaste mätningarna avser veckor i oktober 2021. Då var medianen av de dagliga förändringarna jämfört med en så kallad normalperiod (2016 – 2019) runt -20 -- -30 procent. Det vill säga trafiken över svensk-norska gränsen är högre än i pandemins början men fortfarande långt från normala nivåer. 


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...