Gränsöverskridande trafik

""

Gränsöverskridande trafik - uppdaterat 24 juni 2021

Vad gäller gränsöverskridande trafik så är flyget starkt reducerat, även om det skett en viss återhämtning sedan bottennivåerna. Bottennoteringen för utrikesflyget inträffade under vecka 15 2020 (april) då nedgången var 91 procent. Vecka 23 2021 låg antal utrikes flygningar till och från svenska flygplatser 70 procent lägre än samma vecka 2019. Antal passagerare i utrikesflyget i maj 2021 låg 90 procent lägre än i maj 2019.

Passagerarfartyg mellan Sverige och andra länder går främst till/från Danmark och Finland; 70 procent av alla passagerare vid utrikes turer åker till/från dessa två länder. Mätt i godsvikt är Tyskland störst; 16 procent av all godsvikt över svensk hamn går till/från tyska hamnar. Under pandemin har utrikes gods som hanteras i svenska hamnar påverkats blygsamt: -2 procent kvartal 2, -4 procent kvartal 3 och +2 procent kvartal 4 och -4 procent kvartal 1, 2021. Däremot har ankommande passagerare med fartyg från andra länder rasat. Skillnaden mot 2019 var för de fyra kvartalen 2020; -16, -77 procent, -63 procent respektive -62 procent. Under första kvartalet 2021 stannade nedgången på 61 procent, jämfört med samma kvartal 2020. Passagerartrafik med fartyg till/från Norge har helt upphört under pandemin.

Utrikestrafik med persontåg är även i normalfall av begränsad omfattning. Endast fyra procent av alla resor på järnväg 2019 var internationella resor. Däremot går hela 45 procent av godsmängderna på järnväg i utrikestrafik, där en stor del av detta är malm på Malmbanan.

Persontågstågtrafiken mellan Sverige och Danmark minskade snabbt under vecka 11 2020 (Figur 1). Trots att trafiken ökade markant igen vecka 24 så var tågtrafiken över bron betydligt lägre hela 2020 och i början av 2021. I april - maj 2021 ligger dock persontågen i antal bara något under antalet före pandemin (2019) Godstågstrafiken över Öresundsbron går ungefär som innan pandemin.

Figur 1. Antal tåg mellan Sverige och Danmark (båda riktningarna) via Öresundsbron, per vecka under åren 2019 – 2021.
Källa: Trafikverket

Den gränsöverskridande persontågstrafiken mellan Sverige och Norge redovisas inte här. Godstågstrafiken till och från Norge är dock relativt opåverkad under pandemin, med i genomsnitt ungefär 300 tåg per vecka.

Öresundsbron är förstås även en stor gränsövergång för vägfordon. Under hela 2019 passerade knappt 7,5 miljoner fordon Öresundsbron i båda riktningarna, där 91 procent var personbilar, 1 procent personbilar med husvagn och 8 procent lastbilar. Dessutom hade motorcyklar och bussar under en procent vardera av alla fordon över bron.

Redan i mars 2020 minskade trafiken över bron (-43 procent) och nådde i april den största skillnaden jämfört med 2019: -69 procent. Under sommaren och hösten 2020 ökade antal fordon över Öresundsbron men januari 2021 blev en ny bottennotering: -77 procent för total trafik över Öresundsbron jämfört med januari 2020. I april - maj 2021 låg trafiken runt 50 procent lägre än före pandemin (motsvarande månader 2019).

Under hela den visade perioden är lastbilstrafiken betydligt mindre påverkade än trafiken med personbilar och bussar. Lastbilstrafiken över bron har t.o.m. ökat vissa månader och i december 2020 var skillnaden mot 2019 hela +17 procent. Pandemins påverkan på turismen syns tydligt i den stora minskningen av bussar och personbilar med husvagnar, där även husbilar ingår. Personbilar med eller utan husvagn låg fortfarande i april - maj runt 60 procent lägre än före pandemin (motsvarande månader 2019). Lastbilarna (avser lastbilar över 6 meter långa) har varit relativt opåverkade vad gäller passager över Öreundsbron och har enstaka månader t.o.m. legat över  2019 års trafiknivå (Figur 2).

Figur 2. Antal fordon som passerar Öresundsbron för fyra olika fordonskategorier, procentuell skillnad mellan åren. Mars 2020 – februari 2021 jämförs med året innan, mars – maj 2021 jämförs med motsvarande månad 2019.
Källa: Öresundsbro Konsortiet
Anm. Personbilar m. husvagn omfattar personbilar med släp, husbilar och minibussar.

Den svensk-finska landgränsen är nära nog lika trafikerad som Öresundsbron. Under hela 2019 passerade 6,7 miljoner fordon gränsen Sverige–Finland i båda riktningarna, där den lätta trafiken stod för ungefär 96 procent av alla passerande fordon.

Vägtrafiken mellan Sverige och Finland minskade redan i mars 2020 och än mer i april som blev den lägsta nivån för trafiken jämfört med året innan: för lätt trafik var skillnaden -94 procent och för tung trafik -55 procent. Trafiken över gränsen mot Finland ökade under sensommaren och tidiga hösten 2020 för att sedan minska igen. Under februari 2021 var antal lätta fordon över gränsen mot Finland hela 81 procent färre än i februari 2020, näst lägsta notering sedan pandemins inledning. För tunga fordon var skillnaden i februari -26 procent. I mars 2021 var den lätta trafiken långt under den redan låga nivån i mars 2020. I april och maj 2021 låg tunga trafiken 35 - 40 procent under 2019 års nivår och för lätt trafik var skillnaden -80 procent (Figur 3).

Figur 3. Antal fordon som passerat gränsen mellan Sverige och Finland. Procentuell skillnad mellan åren. Mars 2020 – mars 2021 jämförs med samma månad året innan, april – maj 2021 jämförs med motsvarande månad 2019.
Källa: Trafikledsverket
Anm. Lätt trafik avser person- och paketbilar medan tung trafik avser lastbilar och bussar.

Norska Statens vegvesen mäter daglig vägtrafik över hela sin landgräns på 30 mätstationer. De senaste mätningarna avser vecka 17, 2021. Då var medianen av de dagliga förändringarna jämfört med 2020 (man mäter trafikförändring under veckans sju dagar) +7 procent, dvs. trafiken över gränsen är högre än i pandemins början men fortfarande mycket långt från normala nivåer. När trafikflödet över den svensk-norska gränsen var som lägst (i maj 2020) låg det närmare 85 procent lägre än året innan.

Mer information


Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...

Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV


Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram e...