Gränsöverskridande trafik vecka 35

""


Vad gäller gränsöverskridande trafik så är flyget starkt reducerat, även om det skett en viss återhämtning sedan bottennivåerna. Vecka 35 låg antal utrikes flygningar till och från svenska flygplatser 71 procent lägre än samma vecka ifjol. Antal passagerare i utrikesflyget i juli 2020 låg 90 procent lägre än i juli ifjol. Flygfrakt mätt i ton i utrikes flygtrafik, låg i juli 11 procent lägre.

Passagerarfartyg mellan Sverige och andra länder går främst till/från Danmark och Finland; 70 procent av alla passagerare vid utrikes turer åker till/från dessa två länder. Mätt i godsvikt är Tyskland störst; 16 procent av all godsvikt över svensk hamn går till/från tyska hamnar. Vi har tyvärr inte tillgång till några uppgifter per vecka eller månad om varifrån fartyg kommer eller vart de ska.

Utrikestrafik med persontåg är även i normalfall av begränsad omfattning. Endast fyra procent av alla resor på järnväg 2019 var internationella resor. Däremot går hela 45 procent av godsmängderna på järnväg i utrikestrafik, där en stor del av detta är malm på Malmbanan.

Persontågstågtrafiken mellan Sverige och Danmark började minska snabbt under vecka 11 i år (Figur 1). Trots att trafiken ökade markant igen vecka 24 så är den fortfarande på en lägre nivå jämfört med 2019. Godstågstrafiken över Öresundsbron går däremot ungefär som ifjol, med ett stort undantag för en vecka i juli (18-26 juli) då banarbeten på den danska sidan medförde minskad trafik.

Även godstågstrafiken till och från Norge är relativt opåverkad, med i genomsnitt cirka 300 tåg per vecka båda åren. Vissa veckovisa skillnader i trafikering beror främst på kalendereffekter, såsom när påsk och Kristi himmelsfärdshelgen infaller.

Figur 1. Antal tåg mellan Sverige och Danmark via Öresundsbron, per vecka under 2019 och 2020.
Källa: Trafikverket

Turtätheten för persontåg över Öresundsbron har varit kraftigt reducerad på grund av Danmarks restriktioner för inresande från Sverige. Det gick i genomsnitt cirka 950 persontåg i veckan mellan länderna under 2019 vecka 11–23, medan det under samma period i år gått drygt 400 tåg per vecka, en minskning med 56 procent. 

Från och med 8 juni har Öresundståg börjat köra tre tåg i timmen över bron i vardera riktningen, vilket innebär att det går att se en snabb ökning av trafiken igen vecka 24. Sedan dess har trafiken över bron varit 8-25 procent lägre per vecka jämfört med 2019. Vi har ingen information om antal passagerare på tågen.

Öresundsbron är även en stor gränsövergång för vägfordon. Under hela 2019 passerade knappt 7,5 miljoner fordon Öresundsbron, där 88 procent var personbilar, 7 procent tunga lastbilar och 3 procent lätta lastbilar. Dessutom hade motorcyklar och bussar under en procent vardera av passagerna.

Vägtrafiken över Öresundsbron är i och med coronapandemin reducerad. Under senare delen av mars och första delen av april (vecka 13–16) var antal personbilar över bron 75–80 procent färre i år än 2019 (Figur 2). Trafiken med personbilar och lätta lastbilar över Öresundsbron har återhämtat sig, men ligger fortfarande under fjolårets nivåer, -27 respektive -28 procent för vecka 35.

Trafiken med lätta lastbilar är alltså mer påverkade än trafiken med personbilar på Öresundsbron. Detta skiljer sig från innerstadstrafik i Stockholm och Göteborg där lätta lastbilstrafiken är mindre påverkade än personbilstrafiken (se vidare temasidan Vägtrafik).

Under hela den visade perioden är den tunga godstrafiken betydligt mindre påverkad än vad personbilar och lätta lastbilar är. Den tunga trafiken över bron ökade t.o.m. vissa enstaka veckor, jämfört med ifjol. Mätt i antal passager har under hela perioden vecka 11–35 drygt 2 miljoner färre fordon passerat Öresundsbron, jämfört med ifjol.

Figur 2. Antal fordon som passerar Öresundsbron för tre olika fordonskategorier. Procentuell skillnad ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Öresundsbro Konsortiet
Anm. För vidare beskrivning av de fordonstyper som används ovan, se Källor och definitioner.

Finska Trafikledsverket publicerar varje månad antal passerande fordon över den svensk-finska landgränsen. Antalet passerande fordon presenteras uppdelat på lätt trafik (person- och paketbilar) respektive tung trafik (lastbilar och bussar). Under hela 2019 passerade 6,7 miljoner fordon gränsen mellan Sverige och Finland, där den lätta trafiken var ungefär 96 procent av alla passager.

Under juli 2020 var antal passerande lätta fordon 68 procent färre än juni 2019, i båda riktningarna. För tung trafik var skillnaden -49 procent, något större minskning i riktningen Finland – Sverige än riktningen Sverige – Finland (Figur 3). Mätt i antal passerande fordon har under mars – juli i år drygt 2 miljoner färre fordon passerat gränsen, jämfört med ifjol.

Figur 3. Antal fordon som passerat gränsen mellan Sverige och Finland. Procentuell förändring mars – juli 2020, jämfört med motsvarande månad 2019.
Källa: Trafikledsverket
Anm. Lätt trafik avser person- och paketbilar medan tung trafik avser lastbilar och bussar.

Norska Statens vegvesen mäter daglig vägtrafik över hela sin landgräns på 30 mätstationer. Under vecka 34 var minskningen 65–80 procent jämfört med trafiken samma vecka 2019. Det är också en nedgång från trafiken under veckorna 31–33, då minskningen var 50–60 procent, men i linje med veckorna 27–30, då minskningen var 70–80 procent.

Gränshandeln är av betydande omfattning i Norge och Sverige dominerar stort som destination. Första kvartalet 2020, jämfört med 2019, minskade norska gränshandeln med 57 procent.

Minskat resande påverkar även besöksnäringen. Enligt statistik från Tillväxtverket minskade antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige med 52 procent under mars–juni 2020, jämfört med samma period 2019. För juni var nedgången 48 procent.

Mer information


Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de...

Bevakning 25 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 25 september. 

Bevakning 24 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 september.