Gränsöverskridande trafik vecka 32

""


Vad gäller gränsöverskridande trafik så är flyget starkt reducerat. Vecka 32 låg antal utrikes flygningar till och från svenska flygplatser 73 procent lägre än samma vecka ifjol. Antal passagerare i utrikesflyget i juni 2020 låg 96 procent lägre än i juni ifjol. Flygfrakt mätt i ton i utrikes flygtrafik, låg i juni 14 procent lägre.

Passagerarfartyg mellan Sverige och andra länder går främst till/från Danmark och Finland; 70 procent av alla passagerare vid utrikes turer åker till/från dessa två länder. Mätt i godsvikt är Tyskland störst; 16 procent av all godsvikt över svensk hamn går till/från tyska hamnar. Vi har tyvärr inte tillgång till några uppgifter per vecka eller månad om varifrån fartyg kommer eller vart de ska.

Utrikestrafik med persontåg är även i normalfall av begränsad omfattning. Endast fyra procent av alla resor på järnväg 2019 var internationella resor. Däremot går hela 45 procent av godsmängderna på järnväg i utrikestrafik, där en stor del av detta är malm på Malmbanan.

Persontågstågtrafiken mellan Sverige och Danmark började minskade snabbt under vecka 11 i år (Figur 1). Även fast trafiken ökade igen vecka 24 så är den på en lägre nivå jämfört med 2019. Godstågstrafiken över Öresundsbron går däremot ungefär som ifjol med i genomsnitt runt 140 godståg per vecka. Undantaget som drar ner genomsnittet är 18-26 juli (huvudsakligen vecka 30) då trafiken stod nästan still på grund av banarbeten på den danska sidan och godsmängder istället transporterades exempelvis sjövägen. Även godstågstrafiken till och från Norge är relativt opåverkad, med i genomsnitt cirka 300 tåg per vecka båda åren. Vissa veckovisa skillnader i trafikering beror främst på kalendereffekter, såsom när påsk och Kristi himmelsfärdshelgen infaller.

Figur 1. Antal tåg mellan Sverige och Danmark via Öresundsbron, per vecka under 2019 och 2020.
Källa: Trafikverket

Turtätheten för persontåg över Öresundsbron har varit kraftigt reducerad på grund av Danmarks restriktioner för inresande från Sverige. Det gick i genomsnitt cirka 950 persontåg i veckan mellan länderna under 2019 vecka 11–23, medan det under samma period i år gått drygt 400 tåg per vecka, en minskning med 56 procent. Från och med 8 juni har Öresundståg börjat köra tre tåg i timmen över bron i vardera riktningen, vilket innebär att det går att se en snabb ökning av trafiken igen vecka 24. Sedan dess har trafiken över bron varit 8-25 procent lägre per vecka jämfört med 2019. Vi har ingen information om antal passagerare på tågen.

Öresundsbron är även en stor gränspassage för vägfordon. Under hela 2019 passerade knappt 7 500 000 fordon Öresundsbron, där 88 procent var personbilar, 7 procent tunga lastbilar och 3 procent lätta lastbilar. Dessutom hade motorcyklar och bussar under en procent vardera av passagerna.

Vägtrafiken över Öresundsbron är i och med coronapandemin starkt reducerad. Under senare delen av mars och första delen av april (vecka 13–16) var antal personbilar över bron 75–80 procent färre än 2019 (Figur 2). Personbilar över Öresundsbron har sedan ökat något men ligger fortfarande långt under fjolårets nivåer. Vecka 31 var antalet personbilar över bron 38 procent färre och lätta lastbilar 60 procent färre jämfört med samma vecka 2019. Lätta lastbilar är alltså mer påverkade än personbilar vad gäller passager på Öresundsbron. Detta skiljer sig från passager till/från centrala Stockholm och Göteborg där lätta lastbilar är mindre påverkade än personbilar (se vidare temasidan Vägtrafik).

Under hela den visade perioden är den tunga godstrafiken betydligt mindre påverkad än vad personbilar och lätta lastbilar är. Den tunga trafiken över bron ökade t.o.m. vissa enstaka veckor, jämfört med ifjol. Mätt i antal passager har under hela perioden vecka 11–31 ungefär 1 800 000 färre fordon passerat Öresundsbron, jämfört med ifjol.

Figur 2. Antal fordon som passerar Öresundsbron för tre olika fordonskategorier. Procentuell skillnad ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Öresundsbro Konsortiet
Anm. För vidare beskrivning av de fordonstyper som används ovan, se Källor och definitioner.

Finska Trafikledsverket publicerar varje månad antal vägpassager över den svensk-finska landgränsen. Antalet passager presenteras uppdelat på lätt trafik (person- och paketbilar) respektive tung trafik (lastbilar och bussar). Under hela 2019 passerade 6,7 miljoner fordon gränsen mellan Sverige och Finland, där den lätta trafiken var ungefär 96 procent av alla passager.

Trafiken har reducerats avsevärt över gränsen, med störst skillnad mellan åren i april månad. Skillnaden var mindre i maj och än mindre i juni. Under juni 2020 var antal passager för lätta fordon 64 procent färre än juni 2019, i båda riktningarna. För tung trafik var skillnaden -35 procent i riktningen Sverige – Finland och -44 procent i riktningen Finland – Sverige. Skillnaderna mot ifjol är med andra ord fortfarande stora men minskande (Figur 3). Mätt i antal passager har under hela perioden mars – juni i år 1 500 000 färre fordon passerat gränsen, jämfört med ifjol.

 

Figur 3. Antal fordon som passerat gränsen mellan Sverige och Finland. Procentuell förändring mars – juni 2020, jämfört med motsvarande månad 2019.
Källa: Trafikledsverket

Norska Statens vegvesen mäter daglig vägtrafik över hela sin landgräns på 30 mätstationer. Minskningen i trafik under veckorna 31–32 i år, jämfört med samma period föregående år, var i storleksordningen 50–60 procent. Det innebär en återhämtning från nedgången veckorna 27–30, då den var 70–80 procent.

Gränshandeln är av betydande omfattning i Norge och Sverige dominerar stort som destination. Första kvartalet 2020, jämfört med 2019, minskade norska gränshandeln med 57 procent.

Minskat resande påverkar även besöksnäringen. Enligt statistik från Tillväxtverket minskade antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige med 52 procent under mars–juni 2020, jämfört med samma period 2019. För juni var nedgången 48 procent.

Mer information


Bevakning 1 oktober


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 1 oktober. 

Bevakning 30 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 september. 

Bevakning 29 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 september.