Gränsöverskridande trafik vecka 29

""


Vad gäller gränsöverskridande trafik så är flyget starkt reducerat. Vecka 28 låg antal utrikes flygningar till och från svenska flygplatser 78 procent lägre än samma vecka ifjol. Antal passagerare i utrikesflyget i juni 2020 låg 96 procent lägre än i juni ifjol. Flygfrakt mätt i ton i utrikes flygtrafik, låg i juni 14 procent lägre.

Passagerarfartyg mellan Sverige och andra länder går främst till/från Danmark och Finland; 70 procent av alla passagerare vid utrikes turer åker till/från dessa två länder. Mätt i godsvikt är Tyskland störst; 16 procent av all godsvikt över svensk hamn går till/från tyska hamnar. Vi har tyvärr inte tillgång till några uppgifter per vecka eller månad om varifrån fartyg kommer eller vart de ska.

Utrikestrafik med persontåg är även i normalfall av begränsad omfattning. Endast fyra procent av alla resor på järnväg 2019 var internationella resor. Däremot går hela 45 procent av godsmängderna på järnväg i utrikestrafik, där en stor del av detta är malm på Malmbanan.

Persontågstågtrafiken mellan Sverige och Danmark minskade snabbt under vecka 11 i år (Figur 1). Även fast trafiken ökade igen vecka 24 så är den på en lägre nivå jämfört med 2019. Godstågstrafiken över Öresundsbron går däremot ungefär som ifjol med i genomsnitt runt 150 godståg per vecka. Samma gäller för godstågstrafiken till och från Norge, med i genomsnitt cirka 300 tåg per vecka båda åren. Vissa veckovisa skillnader i trafikering beror främst på kalendereffekter, såsom när påsk och Kristi himmelsfärdshelgen infaller.

Figur 1. Antal tåg mellan Sverige och Danmark via Öresundsbron, per vecka under 2019 och 2020.
Källa: Trafikverket

Turtätheten för persontåg över Öresundsbron har varit kraftigt reducerad på grund av Danmarks restriktioner för inresande från Sverige. Det gick i genomsnitt cirka 950 persontåg i veckan mellan länderna under 2019 vecka 11–23, medan det under samma period i år gått drygt 400 tåg per vecka, en minskning med 56 procent. Från och med 8 juni har Öresundståg börjat köra tre tåg i timmen över bron i vardera riktningen, vilket innebär att det går att se en snabb ökning av trafiken igen vecka 24. Sedan dess har trafiken över bron varit 8-17 procent lägre per vecka jämfört med 2019. Vi har ingen information om antal passagerare på tågen.

Öresundsbron är även en stor gränspassage för vägfordon. Under hela 2019 passerade knappt 7 500 000 fordon Öresundsbron, där 88 procent var personbilar, 7 procent tunga lastbilar och 3 procent lätta lastbilar. Dessutom hade motorcyklar och bussar under en procent vardera av passagerna.

Vägtrafiken över Öresundsbron är i och med coronapandemin starkt reducerad. Under senare delen av mars och första delen av april (vecka 13 – 16) var antal personbilar över bron 75 – 80 procent färre än 2019. Personbilar över Öresundsbron har sedan ökat något men ligger fortfarande långt under fjolårets nivåer. Vecka 28 var antalet personbilar över bron 51 procent färre och lätta lastbilar 67 procent färre än samma vecka 2019. Under hela den visade perioden är den tunga godstrafiken betydligt mindre påverkad än vad personbilar och lätta lastbilar är. Den tunga trafiken över bron ökade t.o.m. vissa enstaka veckor, jämfört med ifjol. Mätt i antal passager har under hela perioden vecka 11 – 28 ungefär 1 600 000 färre fordon passerat Öresundsbron, jämfört med ifjol.

 

Figur 2. Antal fordon som passerar Öresundsbron för tre olika fordonskategorier. Procentuell skillnad ett antal veckor 2020, jämfört med motsvarande veckor 2019.
Källa: Öresundsbro Konsortiet
Anm. För vidare beskrivning av de fordonstyper som används ovan, se Källor och definitioner.

Vad gäller vägtrafiken över gränsen till Norge så har Trafikverket en mätstation på gränsen. Den senaste informationen vi har för denna mätpunkt är vecka 26. Då minskade totala trafiken vid denna punkt med 79 procent och tung trafik med 15 procent. Detta kan jämföras med hela det svenska statliga vägnätet där trafiken samma vecka minskade med 10 procent (totalt) respektive 8 procent (tung trafik).

Norska Statens vegvesen mäter daglig vägtrafik över hela sin landgräns på 30 mätstationer. Det finns ingen sammanställning över utvecklingen per vecka eller månad, utom för vissa specifika veckor. Under påskveckan 2020 t.ex. var antal passager över norska gränsen hela 90 procent färre än påskveckan 2019. En av många konsekvenser av minskat resande över gräns är stora svårigheter för olika typer av verksamheter som rör besöksnäringen. Enligt statistik från Tillväxtverket minskade i april antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige med 69 procent, jämfört med april 2019. I maj var skillnaden stor men något mindre än i april: -57 procent.

Gränshandeln är av betydande omfattning i Norge och Sverige dominerar stort som destination. Första kvartalet 2020, jämfört med 2019, minskade norska gränshandeln med 57 procent.

Finska Trafikledsverket publicerar varje månad antal vägpassager över den svensk-finska landgränsen. Antalet passager presenteras uppdelat på lätt trafik (person- och paketbilar) respektive tung trafik (lastbilar och bussar). Under hela 2019 passerade 6,7 miljoner fordon gränsen mellan Sverige och Finland, där den lätta trafiken var ungefär 96 procent av alla passager.

Trafiken har reducerats avsevärt över gränsen, med störst skillnad mellan åren i april månad. Skillnaden var mindre i maj och än mindre i juni. Under juni 2020 var antal passager för lätta fordon 64 procent färre än juni 2019, i båda riktningarna. För tung trafik var skillnaden -35 procent i riktningen Sverige – Finland och -44 procent i riktningen Finland – Sverige. Skillnaderna mot ifjol är med andra ord fortfarande stora men minskande (Figur 3). Mätt i antal passager har under hela perioden mars – juni i år 1 500 000 färre fordon passerat gränsen, jämfört med ifjol.

 

Figur 3. Antal fordon som passerat gränsen mellan Sverige och Finland. Procentuell förändring mars – juni 2020, jämfört med motsvarande månad 2019.
Källa: Trafikledsverket

Mer information


Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de...

Bevakning 25 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 25 september. 

Bevakning 24 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 september.