Omvärldsbevakning av covid-19 - den 24 september. 

Politik och åtgärder

Inrikes – transportbranschen kommenterar budgeten – förslag att införa gränspass

Några kommentarer, främst från transportsektorn, på budgeten för 2021: https://www.turismnytt.se/budgeten-for-2021-kallad-hostbudgeten-och-kommentarer-till-den/

Tornedalsrådet vill införa ett så kallat gränspass för lokalbefolkningen i gränskommunerna. Det skulle kunna vara att skattekort eller hemvistintyg, som visar vilken kommun man tillhör, ska göra det möjligt för invånare i hela kommunen att resa in till grannlandets kommun. Hitintills har endast de kommuninvånare som bor närmast landsgränsen kunnat resa in i grannländerna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/tornedalsradet-vill-infora-granspass

EU – förslag att pengar från investeringsprogrammet EU Invest inte ska kunna gå till flygplatser

EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) lägger idag förslag om att EU:s stora investeringsprogram EU Invest inte ska gå till investeringar i flygplatser. Om förslaget går igenom stänger det dörren för att finansiera flygplatser runt om i Europa med EU-medel. Dalunde föreslår att EU istället bör investera i nattåg och tåginfrastruktur: http://www.infrasverige.se/luftfart/eu-parlamentariker-vill-se-stopp-fa-r-eu-medel-till-flygplatser

Utrikes – smittspridningen fortsatt hög i övriga Europa med hårdare restriktioner som följd

Hårdare restriktioner har införts i flera europeiska länder när antalet konstaterade fall av covid-19 ökar. Denna artikel ger en överblick av hur restriktionerna skiljer sig åt: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/23/as-covid-cases-rise-again-how-are-countries-in-europe-reacting

Tyskland avråder från resor till ytterligare 11 länder och regioner inom Europa, vilket är en motgång för återhämtningen inom turistnäringen. Tyskland avråder från resor till regioner där antalet konstaterat smittade av covid-19 överstiger 50 per 100 000 invånare under en vecka: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany/germany-declares-regions-in-11-european-countries-high-coronavirus-risk-idUSKCN26E388

Sysselsättning och ekonomi

Internationella arbetsorganisationen (ILO) rapporterar att inkomsten från arbete sjönk med nära 11 procent under årets första nio månader i jämförelse med samma period förra året: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ilo/pandemic-slashes-worldwide-income-from-work-by-a-tenth-ilo-idUSKCN26E1SM

Transporter och resande

Pandemin har slagit hårt mot turistnäringen och delar av transportsektorn. Elma Jakupovic som arbetar för Statistiska centralbyrån tagit fram siffror som bland annat visar att allt fler hyrde bil under sommaren och att gästnätterna minskade med 81 procent i juli jämför med samma månad ifjol. Se avsnittet här: https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/stora-turisttappet-%C3%A5h-gud-vad-h%C3%A4nde-h%C3%A4r-13292661

I denna McKinsey-rapport beskrivs förändringar i mobilitet till följd av covid-19. Fem trender tas upp:

  1. Hälsa, säkerhet och tillförlitlighet är allt viktigare för konsumenter och resenärer prioriterar att åka med bil framför flyg och tåg.
  2. Offentliga aktörer runt har fått större inflytande över mobiliteten.
  3. Mobiliteten i städerna har blivit ”hyperlokal”.
  4. Företag inom mobilitet blir större, genom uppköp bland annat, och branschöverskridande samarbeten tros öka.
  5. Andra slags innovationer än före pandemin. Viss teknikutveckling senareläggs (automatisering av fordon) och annan stärks (elfordon):

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/five-covid-19-aftershocks-reshaping-mobilitys-future

Luftfart  – miljöfrågor viktiga för flygbranschens återhämning efter pandemin – ingen höjning av biljettpriserna än så länge

En underökning med 80 representanter för den europeiska flygindustrin visar att trovärdighet beträffande miljöfrågor är en avgörande fråga för branschens fortlevnad efter pandemin (77 procent av respondenterna), att nya material kommer att vara det som möjliggör minskade utsläpp och miljövänligare flygplan (72 procent) och att investeringar för minskade utsläpp bör fortsätta trots pandemin (65 procent). 42 procent av respondenterna anger dessutom att de redan nu ser över sina leveranskedjor för att minska C02-utsläppen: https://it-hallbarhet.se/hallbarhet-avgorande-fraga-for-flygbranschen-efter-covid-19-visar-ny-rapport/

Den minskade efterfrågan på flygresor har än så länge inte lett till höjda biljettpriser: https://www.privataaffarer.se/experter-ingen-prishojning-pa-flygbiljetter/

https://trader.di.se/index.php/news/detail/2d4379f5-4996-4d9b-906b-8aad6c02730f

Karantänsbestämmelser lägger en hämsko på flygets återhämtning. En annan svårighet för flyget är lapptäcket av regler i olika länder. Testning och immunitetspass har framförts som potentiella lösningar på dessa problem. Frågetecken finns dock kring finansiering och hur testningen kan organiseras utan att bidra med ytterligare köbildning i flödet på flygplatsen. WHO har ifrågasatt värdet av ett immunitetspass eftersom kunskapen av viruset alltjämnt är liten: https://edition.cnn.com/travel/article/covid-immunity-passport-testing/index.html

Lufthansa aviserar ytterligare sparåtgärder när den prognostiserade återhämtningen av resandet uteblivit. Under sommaren räknade flygbolaget med att 50 procent av trafiken skulle vara igång under fjärde kvartalet i jämförelse med föregående år. Nu uppger bolaget att omkring 20 till 30 procent av 2019 års nivåer är en realistisk uppskattning: https://flyg24nyheter.com/2020/09/24/lufthansa-ska-spara-annu-mer/

Sjöfart – varutransporterna fungerade under pandemin

Hallands Hamnar Halmstad och Hallands Hamnar AB skriver i en artikel att varutransporterna har fungerat under pandemin, vilket sjöfarten och hamnarna har en mycket stor del i: https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ins%C3%A4ndare/transporterna-fungerar-trots-coronan-1.34460213

Kollektivtrafik – fortsatt färre turer i Blekinge  – trängsel i Västerås rusning

Under torsdagen väntas Region Blekinges trafiknämnd fatta beslut om fortsatt anpassning av Blekingetrafikens turer med anledning av covid 19.

- I stora drag betyder det att vi kommer fortsätta under 2021 på samma sätt som nu i höst, säger trafiknämndens ordförande Peter Christensen (L): https://www.blt.se/nyheter/blekingetrafiken-ser-ingen-ljusning-foreslar-neddragningar-aven-nasta-ar-4b351d08

Fortsatt trängsel på bussarna i Västerås enligt resenär: https://www.vlt.se/artikel/insandare-extrabussar-behovs-i-vasteras

33 socialdemokratiska kommunalråd i Skåne kräver att nedskärningarna inom kollektivtrafiken stoppas: https://www.ystadsallehanda.se/insandare/33-socialdemokratiska-kommunalrad-stoppa-nedskarningarna-inom-kollektivtrafiken-2845c23a

Cykel – försäljningen har ökat med 30 procent under ett år

Coronapandemin har fått fler att välja cykel som färdmedel. Cykelförsäljningen har ökat med nära 30 procent under cykelåret 2019/2020 (perioden 1 september till 31 augusti) jämfört med året före, enligt ny branschstatistik. Ökningen har skett över hela landet.

 


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...