Andra transportrelaterade indikatorer vecka 23

Planskild korsning

Det sker under coronakrisen en rad förändringar i samhället och ekonomin, som direkt eller indirekt är relaterade till transportsystemet. Det kan vara faktorer som både är ett resultat av minskad transportefterfrågan och faktorer som i sig påverkar transporternas omfattning. Minskad efterfrågan på vissa varor kan leda till minskad transportefterfrågan och därmed minskad trafik på våra vägar. Minskad trafik påverkar i sin tur både koldioxidutsläpp, miljöpåverkan, buller och hur många olyckor som sker i trafiken.

Nedan kommenteras några förändringar som vi kan följa med indikatorer månadsvis:

  • Omsättningsutveckling i transportbranscherna
  • Konkurser
  • Varsel
  • Nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar
  • Dödsfall i vägtrafiken

Omsättningsutveckling i transportbranscherna

En mycket direkt indikator som speglar efterfrågan i ekonomin är omsättningens utveckling. SCB redovisar samtliga branschers försäljningsutveckling baserad på uppgifter från momsregistret. Publiceringen sker för att skildra effekter av coronakrisen, utanför ordinarie produktion och kategoriseras som så kallad experimentell preliminär statistik.

Olika branscher blir naturligtvis olika påverkade av den pågående coronakrisen. Transportbranschernas omsättning låg i april 2020 på betydligt lägre nivåer jämfört med april 2019. Järnvägsbranschen minskade sin omsättning med 37 procent. Kollektivtrafiken minskade försäljningen med 15 procent och taxibranschen med 44 procent. Godstrafik och flyttjänster (lastbilstransporter) hade en blygsam minskning på 2 procent. Sjötransporter minskade däremot med hela 47 procent och allra sämst gick det för lufttransport där försäljningen sjönk med hela 85 procent.

Figur 1. Omsättning i löpande priser i mars och april 2020 jämfört med samma månad föregående år. Procentuell skillnad.
Källa: SCB

Den bransch som i både mars och april påverkats minst av nedgången i ekonomin är alltså godstrafik och flyttjänster, dvs. lastbilstransporter. Butikshandeln är mycket påverkad av coronakrisen. Många butiker med sällanköpsvaror har stora problem, medan försäljningen av livsmedel har ökat i och med coronakrisen med bland annat hamstring och färre restaurangbesök. Livsmedelshandeln är transportintensiv och till stora delar beroende av lastbil. Dessutom har hela e-handeln – som i stora delar transporteras med lastbil – en högkonjunktur just nu. De två delbranscher inom e-handeln som ökat mest första kvartalet 2020 är just livsmedel samt apoteksvaror.Den ökade e-handeln märks i form av kraftigt ökade paketvolymer, där hemleveranser har ökat mer än leveranser till ombud.

Konkurser totalt och i transportbranschen

Antal konkurser är en indikator som fångar en dimension av hur näringslivet påverkas av coronakrisen. Tillväxtanalys framställer officiell statistik om konkurser varje månad. Under april 2020 gick i hela den svenska ekonomin 915 företag i konkurs, 31 procent fler än i april 2019. Antal anställda som berördes av konkurserna i april 2020 var 4 067, 88 procent fler jämfört med samma period 2019.

Inom Transport och magasinering (SNI 49–53) skedde 45 konkurser i april 2020, mot 40 i april 2019. Antal anställda som berördes var 121, mot 376 året innan. I mars månad 2020 berördes 423 anställda av konkurserna i transportbranscherna, jämfört med 69 i mars 2019.

Varsel i transportbranschen

En indikator som beskriver risk för neddragning i arbetskraften är varsel. Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar sin personal om att de kan komma att bli uppsagda. Arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen publicerar löpande statistik om varsel.

Under mars och april 2020 har det varit mycket stora ökningar i antal varsel, jämfört med samma månader 2019. Utvecklingen av antal varsel totalt och i branschen Transport och magasinering har varit likartad. I mars 2020 var antal varsel 12 gånger så många som i mars 2019, och i april 2020 var det 6 gånger så många varsel som motsvarande månad ifjol.

Under april 2020 varslades totalt i Sverige knappt 27 000 personer, varav drygt 4 000 (15 procent) inom Transport och magasinering. Maj månad var varslen betydligt färre, totalt 8 600 personer varav 1 100 (13 procent) inom Transport och magasinering. Totalt under månaderna mars – maj har flest varsel varit inom Magasinering och stödtjänster till transport (38 procent) följt av Lufttransport (23 procent) och Sjötransport (22 procent) (Figur 1).

Figur 2. Antal varslade personer i april och maj 2020. Antal personer per bransch inom Transport och magasinering.
Källa: Arbetsförmedlingen
Anm: Branschen Post- och kurirverksamhet (SNI 53) utelämnas ur figuren.
Figur 2. Antal varslade personer i april och maj 2020. Antal personer per bransch inom Transport och magasinering.
Källa: Arbetsförmedlingen

Transportbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast av varsel om man mäter i antal berörda personer. I april månad var varslen allra flest inom branschen Tillverkning följt av Hotell och restaurang, Transport och magasinering samt Handel. Sammantaget stod dessa fyra branscher för 62 procent av alla varsel i april 2020.

Nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar

Nybilsförsäljningen är en viktig konjunkturindikator. Trafikanalys publicerar varje månad officiell statistik om antal nyregistrerade fordon. Antal nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar har minskat både under april månad och hela första tertialet 2020, jämfört med motsvarande period 2019. Under januari-mars beror minskningen huvudsakligen på anpassning till bonus malus-systemet. Sedan 1 januari 2020 beräknas fordonsskatten enligt koldioxidutsläpp uppmätta med den så kallade WLTP-körcykeln, vilket ger en mycket högre skatt på framförallt dieselbilar. Under slutet av 2019 registrerades många personbilar och lätta lastbilar (lastbilar med totalvikt om max 3,5 ton) i ”förtid” för att undvika den högre malus-skatten.

Rekyleffekten med färre nyregistreringar under de första månaderna 2020 var väntad. Nyregistreringarna under april och maj torde dock främst bero på coronapandemin. Bilfabriker världen över började redan i mars stänga eller dra ned på produktionskapaciteten, samtidigt som kunder började känna sig osäkra för sin ekonomiska framtid.

Figur 4. Nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar. Januari–maj 2020 jämfört med motsvarande månad 2019, procentuell skillnad.
Källa: Trafikanalys
Figur 3. Nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar. Januari–maj 2020 jämfört med motsvarande månad 2019, procentuell skillnad.
Källa: Trafikanalys

Nyregistreringar av tunga lastbilar och bussar kommenteras inte här. Investering i dessa fordon är resultatet av mer långsiktiga överväganden och reagerar inte lika snabbt på ändrade omvärldsförhållanden. Bussar till exempel används till övervägande delen i den upphandlade regionala trafiken. Nya bussar till exempel behövs framför allt när en ny avtalsperiod med en regional kollektivtrafikmyndighet börjar gälla.

Omkomna i vägtrafiken

Polisen är skyldig att rapportera från vägtrafikolyckor med personskador. Transportstyrelsen förvaltar en databas med uppgifter om omkomna och skadade i vägtrafiken, och publicerar månatligen preliminär statistik. Trafikanalys publicerar årligen officiell statistik om Vägtrafikskador.

Under hela 2019 omkom färre personer i vägtrafikolyckor än någonsin tidigare i modern tid; 223 personer. Under januari-april 2020 omkom 58 personer, mot 70 ifjol. Under mars månad i år var dödstalet extremt lågt med 6 omkomna. Under april 2020 omkom 17 personer, mot 16 i april 2019 (Figur 4).

Figur 4. Antal personer omkomna i vägtrafikolyckor, januari–april 2020 respektive motsvarande månad 2019.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Antal omkomna avser vägtrafikolyckor exklusive suicid och andra avsiktliga händelser.

Mer information