Andra transportrelaterade indikatorer

Planskild korsning

Andra transportrelaterade indikatorer - uppdaterat 25 mars 2021

Coronapandemin har både direkta och indirekta effekter på transportsystemet, minskad transportefterfrågan och andra faktorer som påverkar transporternas omfattning och trafik. Nedan kommenteras några förändringar som vi följer med indikatorer månadsvis:

  • Omsättningsutveckling i transportbranscherna
  • Konkurser och varsel i transportbranschen

Från och med vecka 33 publiceras inte uppgifter om korttidspermitteringar. Trafikanalys hänvisar till SCB, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen för närmare arbetsmarknadsstatistik.

Omsättningsutveckling i transportbranscherna

Det överskuggande mönstret för transportbranschen sedan mars är lägre omsättning än under motsvarande period föregående år. Detsamma gäller för december 2020 med vissa undantag. Skillnaden jämfört med december 2019 och i stigande ordning: luftfart -66 procent, sjötransport -34 procent, järnvägsoperatörer -31 procent, taxi -29 procent, kollektivtrafik -6 procent, magasinering och stödtjänster +4 procent och godstrafik på väg +7 procent. Omsättning i alla transportbranscher sammantaget (SNI 49 – 53) låg i december 8 procent lägre än i fjol. Skillnaden i november var -13 procent och skillnaden mot fjolåret var som störst i maj månad: -24 procent.

Godstrafik på väg (där åkerier ingår) är den delbransch som varit minst påverkad under hela perioden medan luftfarten varit allra mest påverkad. Kollektivtrafiken har en relativt liten nedgång i omsättning på 6 procent, med tanke på att resandet av allt att döma minskat betydligt mer än så. Denna bransch består till stor del av den samhällsfinansierade kollektivtrafiken, och i den är försäljning gentemot kund en delmängd av omsättningen. Luftfarten är den bransch som varit mest påverkad under samtliga månader och i december var skillnaden i omsättning jämfört med ifjol alltså hela -66 procent (Figur 1).

Figur 1. Omsättning inom Transporter och magasinering (SNI 49 – 53) i löpande priser i mars – december 2020. Procentuell skillnad mot samma månad föregående år.
Källa: SCB
Anm: Branschen Post- och kurirverksamhet (SNI 53) utelämnas ur figuren.

E-handeln – vars transporter i stora delar utförs med lastbil – har haft stark tillväxt under coronapandemin. Under andra kvartalet 2020 ökade e-handelns omsättning med hela 49 procent och tredje kvartalet 39 procent, jämfört med samma kvartal ifjol. De varugrupper som ökat mest under kvartal 3 är dagligvaror (+101 procent), möbler och heminredning (+73 procent) samt apoteksvaror (+53 procent). Efterfrågan har varit så hög att leveranstider har förlängts under pandemin. Den ökade e-handeln märks i form av kraftigt ökade paketvolymer, där hemleveranser har ökat mer än leveranser till ombud.

Konkurser och varsel i transportbranscherna

En indikator som beskriver risk för neddragning i arbetskraften är varsel. Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar sin personal om att de kan komma att bli uppsagda. Arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen publicerar löpande statistik om varsel.

Under coronapandemin hittills (mars 2020 – februari 2021) varslades totalt i Sverige 122 902 personer, varav 14 599 (vilket är 12 procent av alla varsel) inom Transport och magasinering (SNI 49–53). Jämfört med samma period året innan (dvs. mars 2019 – februari 2020) var skillnaden i antal varsel i transportbranschen +237 procent, medan skillnaden i ekonomin totalt var +180 procent.
Transportbranscherna har alltså haft betydligt fler varsel än genomsnittsbranschen.

De varsel som kommit i transportbranschen kom till största delen tidigt (mars – maj) och drabbade då främst magasinering och stödtjänster, flygbranschen och rederier. Landtransporter hade sina flesta varsel under sommaren, främst i juni månad. Sedan juli 2020 har varslen inom transporter varit relativt få. Av varslen inom transporter under hela pandemin (mars 2020 – februari 2021) har flest varit inom Magasinering och stödtjänster till transport (31 procent) följt av Landtransport (28 procent) och Sjötransport (19 procent). (Figur 2).

Figur 2. Antal varslade personer i mars 2020 – februari 2021, per bransch inom Transport och magasinering (SNI 49 – 53). Antal personer per månad för de fyra perioderna.
Källa: Arbetsförmedlingen

Transportbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast av varsel om man mäter i antal berörda personer. Transportbranschen (SNI 49 – 53) står för knappt 5 procent av sysselsättningen men har under coronapandemin (mars – december) stått för 12 procent av de anställda som varslats. Under perioden mars 2020 – januari 2021 har varslen varit allra flest inom branschen Hotell och restaurang. Därefter följer Tillverkning, branschen som inkluderar resetjänster, samt Transport och magasinering. Handel är den femte största branschen för varsel. Tillsammans har dessa fem branscher stått för 69 procent av alla varsel under coronaperioden.

Mer information


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...