Andra transportrelaterade indikatorer - vecka 38

Planskild korsning

 

Coronapandemin har både direkta och indirekta effekter på transportsystemet, minskad transportefterfrågan och andra faktorer som påverkar transporternas omfattning och trafik. Minskad trafik påverkar i sin tur både koldioxidutsläpp, miljöpåverkan, buller och hur många olyckor som sker i trafiken.

Nedan kommenteras några förändringar som vi kan följa med indikatorer månadsvis:

  • Hushållens transportrelaterade konsumtion
  • Omsättningsutveckling i transportbranscherna
  • Konkurser och varsel i transportbranschen
  • Nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar
  • Omkomna i vägtrafikolyckor

Från och med vecka 33 publiceras inte uppgifter om korttidspermitteringar. Trafikanalys hänvisar till SCB, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingenför närmare arbetsmarknadsstatistik.

Hushållens transportrelaterade konsumtion

Transportrelaterade utgifter står för cirka 15 procent av hushållens konsumtion. En större nedgång påbörjades i mars, då hushållens transportkonsumtion minskade med 11 procent jämfört med samma period 2019. I april och maj fortsatte den att minska än mer, -29 respektive -26 procent jämfört med föregående år. I juni och juli syns en viss återhämtning med en nedgång i konsumtionsutgifterna på -15 procent respektive -13 procent (Figur 1).

Figur 1. Konsumtionsförändringar i mars–juli 2020. Konsumtionsutgifter av Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, procentuell skillnad mot samma månad föregående år, mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat.
Källa: SCB

Omsättningsutveckling i transportbranscherna

Under våren har transportbranschernas omsättning varit lägre än under motsvarande period föregående år. Så även under juli med minus 29 procent för taxi, minus 52 för sjötransporter, minus 35 för tågoperatörer, minus 9 för kollektivtrafik, minus 70 för luftfart och minus 16 procent för magasinering och stödtjänster. Åkerier och flyttföretag ökade omsättningen, plus 2 procent.

Figur 2. Omsättning inom Transporter och magasinering (SNI 49-53) i löpande priser i mars–juli 2020 . Procentuell skillnad mot samma månad föregående år.
Källa: SCB
Anm: Branschen Post- och kurirverksamhet (SNI 53) utelämnas ur figuren.

Butikshandeln är mycket påverkad av coronapandemin. Butiker med sällanköpsvaror har stora problem, medan försäljningen av livsmedel har ökat i och med färre restaurangbesök. Livsmedelshandeln är transportintensiv och till stora delar beroende av lastbil.

E-handeln – vars transporter också i stora delar utförs med lastbil – har haft stark tillväxt under coronapandemin. Under andra kvartalet 2020 ökade e-handelns omsättning med hela 49 procent, jämfört med samma kvartal ifjol. Den ökade e-handeln märks i form av kraftigt ökade paketvolymer, där hemleveranser har ökat mer än leveranser till ombud. De varugrupper som ökat mest under kvartal 2 är livsmedel (+115 procent), möbler och inredning (+71 procent) samt apoteksartiklar (+69 procent). Efterfrågan har varit så hög att leveranstider har förlängts under pandemin

Konkurser och varsel i transportbranscherna

Antal konkurser är en indikator som fångar en dimension av hur näringslivet påverkas av coronapandemin. Tillväxtanalys framställer officiell statistik om konkurser varje månad. Under perioden januari-augusti 2020 gick 4 035 företag i konkurs, en ökning med 5 procent jämfört med samma period 2019. Alla dessa konkurser tillsammans berör 14 452 anställda, 31 procent fler än ifjol. Av alla anställda berörda av konkurser fanns 940 personer (+8 procent jämfört med ifjol) inom Transporter och magasinering (SNI 4953).

En indikator som beskriver risk för neddragning i arbetskraften är varsel. Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar sin personal om att de kan komma att bli uppsagda. Arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen publicerar löpande statistik om varsel.

Under perioden mars–augusti 2020 varslades totalt i Sverige 96 517 personer, varav 11 586 (drygt 12 procent) inom Transport och magasinering (SNI 49–53). Jämfört med samma period ifjol var det i år sju gånger så många varsel i transportbranschen. I ekonomin totalt var varslen mars–augusti närmare fem gånger så många i år som ifjol.

Av varslen i transportbranschen under mars–augusti 2020 har flest varit inom Magasinering och stödtjänster till transport (33 procent) följt av Landtransport (25 procent) och Lufttransport (20 procent).

Figur 3. Antal varslade personer i mars–augusti 2020, per bransch inom Transport och magasinering (SNI 49–53).
Källa: Arbetsförmedlingen
Anm: Branschen Post- och kurirverksamhet (SNI 53) utelämnas ur figuren.

Transportbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast av varsel om man mäter i antal berörda personer. Under perioden mars – augusti 2020 har varslen varit allra flest inom branschen Hotell och restaurang. Därefter följer Tillverkning, branschen som inkluderar resetjänster, samt Transport och magasinering. Handel är den femte största branschen för varsel. Sammantaget stod dessa fem branscher för 71 procent av alla varsel i mars–augusti 2020.

Arbetsförmedlingen har följt upp de varsel som annonserades i mars och april 2020 och finner att 53 procent av de varslade blev uppsagda inom 3 månader. För transportbranschen var det 46 procent av de varslade som blev uppsagda. Under de studerade månaderna stod transportbranschen för 12 procent av varslen och 10 procent av de uppsagda. Arbetsförmedlingen konstaterar att uppsägningar på grund av coronapandemin kommer snabbare efter varsel än vad som var fallet under finanskrisen (2008–2009).

Nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar

Nybilsförsäljningen är en viktig konjunkturindikator. Trafikanalys publicerar varje månad officiell statistik om antal nyregistrerade fordon. Antal nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar har generellt minskat under årets månader hittills jämförda med samma månader 2019.

Under januari-mars beror minskningen i huvudsak på anpassning till bonus malus-systemet. Under slutet av 2019 registrerades många personbilar och lätta lastbilar (lastbilar med totalvikt om max 3,5 ton) i ”förtid” för att undvika den högre malus-skatten. En rekyleffekt med färre nyregistreringar var därför väntad under de första månaderna 2020.

Nedgången under april och maj är markant större än under den under årets inledande månader. En trolig förklaring är coronapandemin. Redan i mars började bilfabriker världen över dra ner eller helt stänga ned produktionen, parallellt med en mer generell nedgång i samhällsekonomin.

För maj 2020 jämförd med samma månad 2019 noterades minskningar av nyregistrerade personbilar och lastbilar med -49 respektive -50 procent (Figur 4). Under juni och juli var nedgången mindre, speciellt för personbilar, men skillnaden mellan åren ökade igen under augusti. Antal nyregistrerade lätta lastbilar låg i augusti 2020 hela 50 procent under fjolårets nivå.

Figur 4. Nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar. Månader under 2020 jämförda med samma månader 2019, procentuell förändring.
Källa: Trafikanalys

Omkomna i vägtrafikolyckor

Polisen är skyldig att rapportera från vägtrafikolyckor med personskador. Transportstyrelsen förvaltar en databas med uppgifter om omkomna och skadade i vägtrafiken, och publicerar månatligen preliminär statistik. Trafikanalys publicerar årligen officiell statistik om Vägtrafikskador.

Under hela 2019 omkom färre personer i vägtrafikolyckor än någonsin tidigare i modern tid; 223 personer. Under januari-augusti 2020 omkom 128 personer, jämfört mot 153 ifjol. Under mars månad i år var dödstalet extremt lågt med 6 omkomna personer. April - juli har dödstalen varit på ungefär samma nivå som ifjol. I augusti var antal omkomna återigen relativt få; 17 personer mot 25 ifjol (Figur 5).

Figur 5. Antal personer omkomna i vägtrafikolyckor. Januari–augusti 2020 respektive motsvarande månad 2019.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Antal omkomna avser vägtrafikolyckor exklusive suicid och andra avsiktliga händelser.

Mer information


Bevakning 30 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 september. 

Bevakning 29 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 september. 

Bevakning 28 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 28 september.