Planskild korsning

Andra transportrelaterade indikatorer - 2020

Coronapandemin har både direkta och indirekta effekter på transportsystemet, minskad transportefterfrågan och andra faktorer som påverkar transporternas omfattning och trafik. Nedan kommenteras några förändringar som vi följer med indikatorer månadsvis:

  • Omsättningsutveckling i transportbranscherna
  • Konkurser och varsel i transportbranschen

Från och med vecka 33 publiceras inte uppgifter om korttidspermitteringar. Trafikanalys hänvisar till SCB, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen för närmare arbetsmarknadsstatistik.

Omsättningsutveckling i transportbranscherna

Det överskuggande mönstret för transportbranschen sedan mars är lägre omsättning än under motsvarande period föregående år. . Detsamma gäller för december 2020 med vissa undantag. Skillnaden jämfört med december 2019 och i stigande ordning var: luftfart -66 procent, sjötransport -34 procent, järnvägsoperatörer -31 procent, taxi -29 procent, kollektivtrafik -6 procent, magasinering och stödtjänster +4 procent och godstrafik på väg +7 procent. Omsättning i alla transportbranscher sammantaget (SNI 49 – 53) låg i december 8 procent lägre än i fjol. Skillnaden i november var -13 procent och skillnaden mot fjolåret var som störst i maj månad: -24 procent.

Godstrafik på väg (där åkerier ingår) är den delbransch som varit minst påverkad under hela perioden medan luftfarten varit allra mest påverkad. Kollektivtrafiken har en relativt liten nedgång i omsättning på 6 procent, med tanke på att resandet av allt att döma minskat betydligt mer än så. Denna bransch består till stor del av den samhällsfinansierade kollektivtrafiken, och i den är försäljning gentemot kund en delmängd av omsättningen. Luftfarten är den bransch som varit mest påverkad under samtliga månader och i december var skillnaden i omsättning jämfört med ifjol alltså hela -66 procent. (Figur 1).

E-handeln – vars transporter i stora delar utförs med lastbil – har haft stark tillväxt under coronapandemin. Under andra kvartalet 2020 ökade e-handelns omsättning med hela 49 procent och tredje kvartalet 39 procent, jämfört med samma kvartal ifjol. De varugrupper som ökat mest under kvartal 3 är dagligvaror (+101 procent), möbler och heminredning (+73 procent) samt apoteksvaror (+53 procent). Efterfrågan har varit så hög att leveranstider har förlängts under pandemin. Den ökade e-handeln märks i form av kraftigt ökade paketvolymer, där hemleveranser har ökat mer än leveranser till ombud.

Konkurser och varsel i transportbranscherna

Antal konkurser är en indikator som fångar en dimension av hur näringslivet påverkas av coronapandemin. Tillväxtanalys framställer officiell statistik om konkurser varje månad. Under perioden marsnovember 2020 gick 5 686 företag i konkurs. Alla dessa konkurser tillsammans berörde 19 043 anställda, 9 procent fler berörda än ifjol. Av alla anställda berörda av konkurser fanns 1 433 personer (+13 procent jämfört med ifjol) inom Transporter och magasinering (SNI 4953).

En indikator som beskriver risk för neddragning i arbetskraften är varsel. Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar sin personal om att de kan komma att bli uppsagda. Arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen publicerar löpande statistik om varsel.

Under perioden mars–december 2020 varslades totalt i Sverige 116 987 personer, varav 13 812 (12 procent) inom Transport och magasinering (SNI 49–53). Jämfört med samma period ifjol var skillnaden i antal varsel i transportbranschen +316 procent, medan skillnaden i ekonomin totalt var +213 procent. Transportbranscherna har alltså haft betydligt fler varsel än genomsnittsbranschen.

Varslen var flest under våren (mars–maj) och drabbade då främst rederier, flygbranschen samt magasinering och stödtjänster. Landtransporter hade sina flesta varsel under juni månad. Sedan juli månad har varslen inom transporter varit relativt få. Av varslen inom transporter under hela pandemin (mars–december 2020) har flest varit inom Magasinering och stödtjänster till transport (31 procent) följt av Landtransport (27 procent) och Sjötransport (19 procent) (Figur 2).

Transportbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast av varsel om man mäter i antal berörda personer. Transportbranschen (SNI 49 – 53) står för knappt 5 procent av sysselsättningen men har under coronapandemin (mars – december) stått för 12 procent av de anställda som varslats. Under perioden mars – december 2020 har varslen varit allra flest inom branschen Hotell och restaurang. Därefter följer Tillverkning, branschen som inkluderar resetjänster, samt Transport och magasinering. Handel är den femte största branschen för varsel. Sammantaget har dessa fem branscher stått för 69 procent av alla varsel under coronaperioden.


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...