Andra transportrelaterade indikatorer

Planskild korsning

Andra transportrelaterade indikatorer - uppdaterat 24 juni 2021

Coronapandemin har både direkta och indirekta effekter på transportsystemet, minskad transportefterfrågan och andra faktorer som påverkar transporternas omfattning och trafik. Nedan kommenteras några förändringar som vi följer med indikatorer månadsvis:

  • Omsättningsutveckling i transportbranscherna
  • Konkurser och varsel i transportbranschen

Från och med vecka 33 publiceras inte uppgifter om korttidspermitteringar. Trafikanalys hänvisar till SCB, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen för närmare arbetsmarknadsstatistik.

Omsättningsutveckling i transportbranscherna

Det överskuggande mönstret för transportbranschen sedan mars är lägre omsättning än under motsvarande period föregående år. Omsättningsutvecklingen mäts här enligt tjänsteproduktionsindex. Med detta sätt att mäta var utvecklingen jämfört med mars 2019, i fasta priser (volym) och kalenderkorrigerad enligt följande ordning: luftfart -81 procent, sjötransport -30 procent, landtransport -8 procent, magasinering och stödtjänster -17 procent medan post- och kurirtjänster var +16 procent. Omsättningen i alla transportbranscher sammantaget (SNI 49 – 53) låg i mars 2021 13 procent lägre än motsvarande månad 2019, dvs. innan pandemin. Skillnaden var som störst i maj månad: -21 procent.

För april 2021 finns endast preliminära siffror för transportbranschen som helhet (SNI 49–53). Transportbranscherna har fortsatt haft en tuff utveckling under 2021. Under april minskade produktionen med 17 procent jämfört med samma månad 2019.

Luftfarten är den bransch som varit mest påverkad under samtliga månader och i mars 2021 var skillnaden i omsättning jämfört med samma månad 2019 alltså hela -81 procent (Figur 1).

Figur 1. Utveckling av omsättning inom Transporter och magasinering (SNI 49 – 53) i fasta priser, kalenderkorrigerad, mars 2020 – april 2021. T.o.m. februari 2021 gör jämförelsen med samma månad året innan. Fr.o,m. mars 2021 görs jämförelsen med samma månad 2019.
Källa: SCB

Post- och kurirverksamhet, som till och med ökat sin verksamhet under pandemin, är tillsammans med Landtransporter, där godstrafik på väg ingår, de minst påverkade branscherna.

Varsel i transportbranscherna

En indikator som beskriver risk för neddragning i arbetskraften är varsel. Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar sin personal om att de kan komma att bli uppsagda. Arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen publicerar löpande statistik om varsel.

Under coronapandemin hittills (mars 2020–maj 2021) har totalt i Sverige 131 350 personer varslats, varav 15 988 (vilket är 12 procent av alla varsel) inom Transport och magasinering (SNI 49–53). Transport och magasinering (SNI 49 – 53) står för knappt 5 procent av sysselsättningenmen har alltså haft 12 procent av varslen.

De varsel som kommit i transportbranschen kom till största delen tidigt (mars–maj 2020) och drabbade då främst magasinering och stödtjänster, flygbranschen och rederier. Landtransporter hade sina flesta varsel under sommaren, främst i juni månad. Sedan juli 2020 har varslen inom transporter varit relativt få. Av alla varsel inom transporter under hela pandemin (mars 2020–maj 2021) har flest varit inom Magasinering och stödtjänster till transport (30 procent) följt av Landtransport (30 procent) och Sjötransport (17 procent) (Figur 2).

Figur 2. Antal varslade personer i mars 2020 – maj 2021, per bransch inom Transport och magasinering (SNI 49 – 53). Antal personer per månad för de fem perioderna.
Källa: Arbetsförmedlingen

Transportbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast av varsel om man mäter i antal berörda personer. Transportbranschen (SNI 49–53) står för knappt 5 procent av sysselsättningen men har under coronapandemin (mars 2020–maj 2021) stått för 12 procent av de anställda som varslats. 

Mer information


Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...

Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV


Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram e...