Andra transportrelaterade indikatorer

Planskild korsning

Andra transportrelaterade indikatorer - uppdaterad 12 november 2021

Coronapandemin har både direkta och indirekta effekter på transportsystemet, minskad transportefterfrågan och andra faktorer som påverkar transporternas omfattning och trafik. Nedan kommenteras några förändringar som vi följer med indikatorer månadsvis:

  • Omsättningsutveckling i transportbranscherna
  • Konkurser och varsel i transportbranschen

Från och med vecka 33 publiceras inte uppgifter om korttidspermitteringar. Trafikanalys hänvisar till SCB, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen för närmare arbetsmarknadsstatistik.

Omsättningsutveckling i transportbranscherna

Det överskuggande mönstret för transportbranschen sedan mars är lägre omsättning än under motsvarande period föregående år. Omsättningsutvecklingen mäts här enligt tjänsteproduktionsindex. Med detta sätt att mäta var utvecklingen i juni 2021 jämfört med juni 2019, i fasta priser (volym) och kalenderkorrigerad enligt följande ordning: luftfart -72 procent, sjötransport -27 procent, landtransport -1 procent, magasinering och stödtjänster -17 procent medan post- och kurirtjänster var +25 procent. Omsättningen i alla transportbranscher sammantaget (SNI 49 – 53) låg i juni 2021 8 procent lägre än motsvarande månad 2019, dvs. innan pandemin. Skillnaden var som störst i maj 2020: -21 procent.

För juli och augusti 2021 finns endast preliminära siffror för transportbranschen som helhet (SNI 49 – 53). De flesta transportbranscherna har haft en fortsatt tuff utveckling under 2021 även om det syns en återhämtning under sommarmånaderna. Under augusti minskade produktionen med 10 procent jämfört med samma månad 2019.

Luftfarten är den bransch som varit mest påverkad under samtliga månader och i juni 2021 var skillnaden i omsättning jämfört med samma månad 2019 -72 procent. (Figur 1)

Figur 1. Utveckling av omsättning inom Transporter och magasinering (SNI 49 – 53) i fasta priser, kalenderkorrigerad, mars 2020 – juni  2021.

Figur 1. Utveckling av omsättning inom Transporter och magasinering (SNI 49 – 53) i fasta priser, kalenderkorrigerad, mars 2020 – juni 2021. T.o.m. februari 2021 gör jämförelsen med samma månad året innan. Fr.o,m. mars 2021 görs jämförelsen med samma månad 2019.
Källa: SCB

Post- och kurirverksamhet, som till och med ökat sin verksamhet under pandemin, är tillsammans med Landtransporter, där godstrafik på väg ingår, de minst påverkade branscherna. Post- och kurirverksamhet har till och med visat en tillväxt jämfört med innan pandemin, som har accelererat ytterligare under juni 2021. Det skulle kunna förklaras av den starka tillväxten och ökade hanteringen av paket inom E-handeln. 

Varsel i transportbranscherna

En indikator som beskriver risk för neddragning i arbetskraften är varsel. Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar sin personal om att de kan komma att bli uppsagda. Arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen publicerar löpande statistik om varsel.

Under coronapandemin hittills (mars 2020–maj 2021) har totalt i Sverige 131 350 personer varslats, varav 15 988 (vilket är 12 procent av alla varsel) inom Transport och magasinering (SNI 49–53). Transport och magasinering (SNI 49 – 53) står för knappt 5 procent av sysselsättningenmen har alltså haft 12 procent av varslen.

De varsel som kommit i transportbranschen kom till största delen tidigt (mars–maj 2020) och drabbade då främst magasinering och stödtjänster, flygbranschen och rederier. Landtransporter hade sina flesta varsel under sommaren, främst i juni månad. Sedan juli 2020 har varslen inom transporter varit relativt få. (Figur 2).

Figur 2. Antal varslade personer i mars 2020 – september  2021, per bransch inom Transport och magasinering (SNI 49 – 53).

Figur 2. Antal varslade personer i mars 2020 – september 2021, per bransch inom Transport och magasinering (SNI 49 – 53). Antal personer per månad för de fem perioderna.
Källa: Arbetsförmedlingen

Mer information


Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling


  Det svenska transportsystemets kapacitet och tillförlitlighet faller väl ut i en internationell jämförelse. Systemet befinner...

Styrmedel utreds inför kommande klimatpolitiska handlingsplan


Trafikanalys arbetar just nu med att ta fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till transportsekto...

Godstransporter - vad skrivs och sägs om konkurrenskraft?


Denna PM utgör ett underlag till rapporten "Gods och konkurrenskraftens utveckling" (Rapport 2022:2) och undersöker vad som...