Planskild korsning

Andra transportrelaterade indikatorer - uppdaterad 12 november 2021

Coronapandemin har både direkta och indirekta effekter på transportsystemet, minskad transportefterfrågan och andra faktorer som påverkar transporternas omfattning och trafik. Nedan kommenteras några förändringar som vi följer med indikatorer månadsvis:

  • Omsättningsutveckling i transportbranscherna
  • Konkurser och varsel i transportbranschen

Från och med vecka 33 publiceras inte uppgifter om korttidspermitteringar. Trafikanalys hänvisar till SCB, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen för närmare arbetsmarknadsstatistik.

Omsättningsutveckling i transportbranscherna

Det överskuggande mönstret för transportbranschen sedan mars är lägre omsättning än under motsvarande period föregående år. Omsättningsutvecklingen mäts här enligt tjänsteproduktionsindex. Med detta sätt att mäta var utvecklingen i juni 2021 jämfört med juni 2019, i fasta priser (volym) och kalenderkorrigerad enligt följande ordning: luftfart -72 procent, sjötransport -27 procent, landtransport -1 procent, magasinering och stödtjänster -17 procent medan post- och kurirtjänster var +25 procent. Omsättningen i alla transportbranscher sammantaget (SNI 49 – 53) låg i juni 2021 8 procent lägre än motsvarande månad 2019, dvs. innan pandemin. Skillnaden var som störst i maj 2020: -21 procent.

För juli och augusti 2021 finns endast preliminära siffror för transportbranschen som helhet (SNI 49 – 53). De flesta transportbranscherna har haft en fortsatt tuff utveckling under 2021 även om det syns en återhämtning under sommarmånaderna. Under augusti minskade produktionen med 10 procent jämfört med samma månad 2019.

Luftfarten är den bransch som varit mest påverkad under samtliga månader och i juni 2021 var skillnaden i omsättning jämfört med samma månad 2019 -72 procent. (Figur 1)

Post- och kurirverksamhet, som till och med ökat sin verksamhet under pandemin, är tillsammans med Landtransporter, där godstrafik på väg ingår, de minst påverkade branscherna. Post- och kurirverksamhet har till och med visat en tillväxt jämfört med innan pandemin, som har accelererat ytterligare under juni 2021. Det skulle kunna förklaras av den starka tillväxten och ökade hanteringen av paket inom E-handeln. 

Varsel i transportbranscherna

En indikator som beskriver risk för neddragning i arbetskraften är varsel. Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar sin personal om att de kan komma att bli uppsagda. Arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen publicerar löpande statistik om varsel.

Under coronapandemin hittills (mars 2020–maj 2021) har totalt i Sverige 131 350 personer varslats, varav 15 988 (vilket är 12 procent av alla varsel) inom Transport och magasinering (SNI 49–53). Transport och magasinering (SNI 49 – 53) står för knappt 5 procent av sysselsättningenmen har alltså haft 12 procent av varslen.

De varsel som kommit i transportbranschen kom till största delen tidigt (mars–maj 2020) och drabbade då främst magasinering och stödtjänster, flygbranschen och rederier. Landtransporter hade sina flesta varsel under sommaren, främst i juni månad. Sedan juli 2020 har varslen inom transporter varit relativt få. (Figur 2).


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...