Andra transportrelaterade indikatorer vecka 29

Planskild korsning


Det sker under coronakrisen en rad förändringar i samhället och ekonomin, som direkt eller indirekt är relaterade till transportsystemet. Det kan vara faktorer som både är ett resultat av minskad transportefterfrågan och faktorer som i sig påverkar transporternas omfattning. Minskad efterfrågan på vissa varor kan leda till minskad transportefterfrågan och därmed minskad trafik på våra vägar. Minskad trafik påverkar i sin tur både koldioxidutsläpp, miljöpåverkan, buller och hur många olyckor som sker i trafiken.

Nedan kommenteras några förändringar som vi kan följa med indikatorer månadsvis:

  • Omsättningsutveckling i transportbranscherna
  • Konkurser, varsel och korttidsarbete totalt och i transportbranschen
  • Nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar
  • Omkomna i vägtrafikolyckor

Omsättningsutveckling i transportbranscherna

En mycket direkt indikator som speglar efterfrågan i ekonomin är omsättningens utveckling. Transportbranschernas omsättning har i både april och maj 2020 legat på betydligt lägre nivåer jämfört med motsvarande månad 2019. I maj minskade järnvägsbranschen sin omsättning med 41 procent. Kollektivtrafiken minskade omsättningen med 16 procent och taxibranschen med 51 procent. Godstrafik och flyttjänster (lastbilstransporter) hade en i sammanhanget blygsam minskning på 8 procent. Sjötransporter minskade omsättningen med hela 53 procent och allra sämst gick det för lufttransport där försäljningen sjönk med 83 procent. Slutligen, Magasinering och stödtjänster som inkluderar verksamheter inom samtliga trafikslag, minskade med 22 procent.

Figur 1. Omsättning Transporter och magasinering (SNI 49-53) i löpande priser i mars – maj 2020. Procentuell skillnad mot samma månad föregående år.
Källa: SCB
Anm: Branschen Post- och kurirverksamhet (SNI 53) utelämnas ur figuren.
Den bransch som i både mars och april påverkats minst av nedgången i ekonomin är alltså godstrafik och flyttjänster, dvs. lastbilstransporter. Butikshandeln är mycket påverkad av coronakrisen. Många butiker med sällanköpsvaror har stora problem, medan försäljningen av livsmedel har ökat i och med coronakrisen med bland annat hamstring och färre restaurangbesök. Livsmedelshandeln är transportintensiv och till stora delar beroende av lastbil. Dessutom har hela e-handeln – som i stora delar transporteras med lastbil – en högkonjunktur just nu. De två delbranscher inom e-handeln som ökat mest första kvartalet 2020 är just livsmedel samt apoteksvaror. Andelen äldre personer som e-handlar har ökat under coronapandemin och det är främst livsmedel som lockar fler äldre till nätet. I april 2020 ökade e-handelsköpen med hela 44 procent jämfört med april ifjol, enligt kundernas egna uppskattningar. Motsvarande ökning i maj månad var 36 procent. Den ökade e-handeln märks i form av kraftigt ökade paketvolymer, där hemleveranser har ökat mer än leveranser till ombud.

Konkurser, varsel och korttidsarbete totalt och i transportbranschen

Antal konkurser är en indikator som fångar en dimension av hur näringslivet påverkas av coronakrisen. Tillväxtanalys framställer officiell statistik om konkurser varje månad. Under mars – juni 2020 gick 3 143 företag i konkurs, varav 167 (5 procent) inom Transporter och magasinering (SNI 49-53). Antal anställda som berördes av dessa konkurser var ungefär 12 000 i hela ekonomin, varav 800 personer (7 procent) inom Transporter och magasinering. Jämfört med samma period 2019, ökade anställda berörda av konkurser med 51 procent i hela ekonomin och med 23 procent i transportbranscherna.

En indikator som beskriver risk för neddragning i arbetskraften är varsel. Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar sin personal om att de kan komma att bli uppsagda. Arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen publicerar löpande statistik om varsel.

Under perioden mars – juni 2020 varslades totalt i Sverige knappt 89 000 personer, varav drygt 10 000 (12 procent) inom Transport och magasinering (SNI 49–53). Jämfört med samma period ifjol är detta mer än en sex gånger så många varsel i transportbranschen. I ekonomin totalt var varslen mars – juni ungefär fem gånger så många i år som ifjol.

Av de drygt 10 000 varslen i transportbranschen under mars – juni 2020 har flest varit inom Magasinering och stödtjänster till transport (34 procent) följt av Landtransport (24 procent) och Lufttransport (21 procent). I juni 2020 var en stor majoritet av varslen i transportbranschen inom Landtransport (Figur 2).

Figur 2. Antal varslade personer i mars – juni 2020, per bransch inom Transport och magasinering (SNI 49-53).
Källa: Arbetsförmedlingen
Anm: Branschen Post- och kurirverksamhet (SNI 53) utelämnas ur figuren.

Transportbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast av varsel om man mäter i antal berörda personer. Under perioden mars – juni 2020 har varslen varit allra flest inom branschen Hotell och restaurang. Därefter följer branschen som inkluderar resetjänster,Tillverkning samt Transport och magasinering. Handel är den femte största branschen för varsel. Sammantaget stod dessa fem branscher för 71 procent av alla varsel i mars – juni 2020.

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I och med coronapandemin utfärdade regeringen en förordning som reglerar korttidsarbete, och trädde i kraft den 7 april 2020. Korttidsarbete innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Arbetstiden kan minskas med 20, 40, 60 eller 80 procent.

Korttidsarbete är en åtgärd som administreras av Tillväxtverket och de uppdaterar dagligen statistik om beviljade korttidsarbeten, mätt i berörda personer och i beviljade belopp. Totalt har hittills knappt 570 000 anställda beviljats korttidsarbete i olika omfattning, till ett totalt statligt belopp om 27 miljarder kronor. Transporter och magasinering (SNI 49 – 53) står för 6 procent av både antal anställda som omfattas och av beviljade medel i kronor. Den delbransch inom transporter som främst berörs av korttidsarbete är landtransporter, med 45 procent av de anställda och 42 procent av beviljade belopp (Figur 3).

Figur 3. Antal anställda som berörs av korttidsarbete (inre cirkeln) samt beviljade medel (yttre cirkeln). Andel per bransch inom Transport och magasinering.
Källa: Tillväxtverket
Anm: Branschen Post- och kurirverksamhet (SNI 53) utelämnas ur figuren (står för < 1 procent).

Nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar

Nybilsförsäljningen är en viktig konjunkturindikator. Trafikanalys publicerar varje månad officiell statistik om antal nyregistrerade fordon. Antal nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar har minskat både under april månad och hela första tertialet 2020, jämfört med motsvarande period 2019. Under januari-mars beror minskningen huvudsakligen på anpassning till bonus-malus-systemet. Sedan 1 januari 2020 beräknas fordonsskatten enligt koldioxidutsläpp uppmätta med den så kallade WLTP-körcykeln, vilket ger en mycket högre skatt på framförallt dieselbilar. Under slutet av 2019 registrerades många personbilar och lätta lastbilar (lastbilar med totalvikt om max 3,5 ton) i ”förtid” för att undvika den högre malus-skatten.

Rekyleffekten med färre nyregistreringar under de första månaderna 2020 var väntad. Betydligt färre nyregistreringar under april och maj torde dock främst bero på coronapandemin. Bilfabriker världen över började redan i mars stänga eller dra ned på produktionskapaciteten, samtidigt som kunder började känna sig osäkra för sin ekonomiska framtid. I maj månad i år låg antal nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar i Sverige ungefär 50 procent under fjolårets nivå. I juni 2020 låg nya lätta lastbilar på samma låga nivå (-48 procent jämfört med 2019) medan personbilarna låg 21 procent lägre än i juni 2019 (Figur 4).

Figur 4. Nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar. Januari – maj 2020 jämfört med motsvarande månad 2019, procentuell skillnad.
Källa: Trafikanalys

Nyregistreringar av tunga lastbilar och bussar kommenteras inte här. Investering i dessa fordon är resultatet av mer långsiktiga överväganden och reagerar inte lika snabbt på ändrade omvärldsförhållanden. Bussar till exempel används till övervägande delen i den upphandlade regionala trafiken. Nya bussar till exempel behövs framför allt när en ny avtalsperiod med en regional kollektivtrafikmyndighet börjar gälla.

Omkomna i vägtrafikolyckor

Polisen är skyldig att rapportera från vägtrafikolyckor med personskador. Transportstyrelsen förvaltar en databas med uppgifter om omkomna och skadade i vägtrafiken, och publicerar månatligen preliminär statistik. Trafikanalys publicerar årligen officiell statistik om Vägtrafikskador.

Under hela 2019 omkom färre personer i vägtrafikolyckor än någonsin tidigare i modern tid; 223 personer. Under januari-juni 2020 omkom 96 personer, jämfört mot 108 ifjol. Under mars månad i år var dödstalet extremt lågt med 6 omkomna. April - juni har dödstalen varit på ungefär samma nivå som ifjol (Figur 5).

Figur 5. Antal personer omkomna i vägtrafikolyckor. Januari – juni 2020 respektive motsvarande månad 2019.
Källa: Transportstyrelsen
Anm: Antal omkomna avser vägtrafikolyckor exklusive suicid och andra avsiktliga händelser.

Mer information


Bevakning 1 oktober


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 1 oktober. 

Bevakning 30 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 september. 

Bevakning 29 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 september.