Omvärldsbevakning av covid-19 - den 17 mars.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbete hemifrån – i synnerhet i Stockholmsregionen

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/

Eneroth kallar till ett antal möten med branschföreträdare med anledning av coronaviruset

Sjöfarten idag: https://www.sjofartstidningen.se/coronakrisen-sjofarten-mote-med-eneroth/

Transporter generellt

Extraordinärt läge för transportbranschen: https://www.transportnet.se/article/view/706910/extraordinart_lage_for_branschen?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

https://www.transportforetagen.se/sv/allman-info/coronavirus/nyheter-om-coronaviruset/

http://www.transportarbetaren.se/sa-ska-corona-hanteras-beredskapen-sags-vara-god/

Vägtrafik

Transportstyrelsen beslutar om undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19 pandemin, https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/transportstyrelsen-beslutar-om-undantag-fran-forordningen-om-kor--och-vilotider-med-anledning-av-covid-19-pandemin/

https://www.transportnet.se/article/view/707477/undantag_fran_vilotider_infors_i_sverige?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Luftfart

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-vill-radda-flygbranschen-vi-har-beredskap-att-agera

Hårt slag mot små flygplatser https://www.svd.se/corona-hart-slag-mot-smaflygplatser

Sjöfart: Inställd färjetrafik och varsel

Stena varslar – men inga förändring i trafiken på svensk hamn. https://news.cision.com/se/stena-line/r/stena-line-varslar-950-medarbetare-om-uppsagning-i-sverige,c3060249

Färjetrafiken österut från Stockholm:

Eckerölinjen har ställt in alla turer en månad: https://alandsradio.ax/nyheter/ms-eckero-staller-alla-turer

Tallink – Silja har ställt in trafiken Stockholm – Tallin

Viking linjen har ställt in turerna mellan den 24-timmarskryssande Cinderella en månad.

Birka Cruses har ställt in turerna med den 24-timmarskryssande Birka Stockholm, ca en månad.

Ändrade varuflöden, men ingen brist på livsmedel

Passagerarfärjorna från Danmark och Polen stoppas, men lastbilsfärjor ska fortsätta att gå. Godstrafik ska tillåtas passera in i Danmark, men personbilar avvisas från och med lördag 14/3 kl. 12. Huruvida godstrafik tillåts passera genom Danmark är lite oklart. Oslos flygplats Gardemoen har stängt för utländska medborgare att komma in i landet. För vilka transporter gränsen till Norge i övrigt är öppen är oklart. 

I nya riktlinjer för gränshantering från EU-kommissionen betonas att EU-länderna "inte ska vidta åtgärder som äventyrar den inre marknaden för gods, särskilt när det gäller leveranskedjor". Riktlinjerna påpekar särskilt vikten av att läkemedel, medicinsk utrustning, livsmedel och boskap fortsatt kan levereras och noterar att även chaufförer och andra transportarbetare får arbeta vidare över gränserna.

När det gäller kontroll av personer poängteras tydligt att medlemsländerna inte kan vägra inresa för EU-medborgare eller andra som är bosatta i deras land och att man måste underlätta genomresa för andra EU-medborgare och invånare som är på väg hem. Samtidigt konstateras att länderna kan kräva självisolering eller liknande åtgärder från personer som anländer till landet efter att ha varit i ett covid-19-drabbat område – förutsatt att samma regler gäller för de egna medborgarna. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468

Ljusglimtar: Coronaboost för e-handeln med hushållsartiklar och livsmedel

https://www.geekwire.com/2020/amazon-delivery-infrastructure-strained-covid-19-outbreak-sparks-surge-online-shopping/

https://www.gp.se/ekonomi/h%C3%B6gt-tryck-p%C3%A5-matbutiker-p%C3%A5-n%C3%A4tet-n%C3%A4r-svenskarna-bunkrar-1.25293689

https://www.ehandel.se/svagt-e-handelslyft-trots-virusoro-ingen-okning-i-flodena

Samtidigt stopp för post och paket till många länder

För att begränsa spridningen av coronaviruset har flera länder stängt sina gränser för persontrafik, vilket innebär att stora delar av flygtrafiken stoppas. Det leder till stora brister i transportkapacitet och därmed stopp för post och paket till stora delar av världen. Från och med den 16 mars kan PostNord endast ta emot försändelser för befordran till nedanstående länder.

Alla länder inom EU

Australien

Hong Kong

Island

Japan

Kanada

Lichtenstein

Norge

Ryssland

Schweiz

Storbritannien

Sydkorea

USA

Åland

Transporterna av post och paket kommer i många fall att ske till lands eller sjöss och kan komma att ta längre tid än vanligt.

https://www.postnord.se/om-oss/sa-paverkas-leveranser-av-coronaviruset

Smittspridning med buss och tåg i Kina

En ny forskningsstudie visar på effekter av kollektivtrafik på smittspridning av covid19 inom Kina. Buss och tåg hade klart större effekt än flyg. En tidigare studie visade inte på några effekter från biltrafiken. #kina #covid19 #smittspridning #kollektivtrafik #färdmedel

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920300946?via%3Dihub


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...