Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Styrmedelsanalys

Trafikanalys har ambitionen att ha beredskap att genomföra kvalificerade analyser av alla transportpolitiska styrmedel som kan bli aktuella.

Området täcker in ekonomiska styrmedel, infrastrukturplanering, regelskrivning, myndighetsstyrning, forskning och innovationsinsatser med mera. Många sådana analyser genomförs och redovisas inom ramen för regeringsuppdrag. Egeninitierade projekt redovisas här.

Implementering av klimatlagen i regeringens myndighetsstyrning på transportområdet


Trafikanalys har under höstterminen 2017 haft en praktikant från masterprogrammet i statsvetenskap vid Score, Stockholms...

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel


Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

Miljözoner för personbilar i EU


Sverige var först i världen med att införa miljözoner för tunga fordon år 1996. Sedan dess har miljözonen som styrmedel spridit...

Miljözoner som styrmedel


Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys.  Styrmedelsanalys...

Sociala konsekvens­beskrivningar i planeringen


Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys. Styr­medels­analy...

Styrmedelsanalys med utgångs­punkt i måluppföljningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur tillståndet och utvecklingen inom transportområdet ser ut, i...

Internationella samarbeten inom transportområdet


Trafikanalys bistår Näringsdepartementet med att konkretisera, samordna och följa upp de överenskommelser om samarbete inom...

Organisering av det offentliga åtagandet för flygtrafiktjänster


Luftfartsverkets verksamhet har under senare tid förändrats på många sätt. Regelskrivning och kontroll sköts numera av...

Produktivitets­kommittén och anläggningsbranschen


Under 2010-2012 bistod Trafikanalys Produktivitetskommittén i deras arbete med att följa upp och analysera statliga beställares...