Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Bil på en väg på natten

Internationella samarbeten inom transportområdet

Trafikanalys bistår Näringsdepartementet med att konkretisera, samordna och följa upp de överenskommelser om samarbete inom transportområdet som undertecknats mellan Sverige och USA respektive Sverige och Kina.

USA

I samarbetsavtalet med USA har fyra arbetsgrupper skapats: höghastighetsjärnväg, trafiksäkerhet, "livability" och PRT/GRT/ATN. I respektive arbetsgrupp bedrivs olika former av samarbetsprojekt.

Som ett led i Trafikanalys arbete med samarbetsavtalet som har ingåtts mellan Sveriges näringsdepartement och USA:s transportdepartement har Trafikanalys publicerat rapporten "Förvaltningspolitik och transportpolitiska aktörer - USA och EU i ett jämförande perspektiv". Tanken är att rapporten ska underlätta förståelsen för hur USA:s respektive EU:s förvaltningspolitiska struktur och aktörer inom transportområdet påverkar transportpolitiken. Ett särskilt fokus har lagts på beskattning av drivmedel, men framför allt är det en deskriptiv studie som sammanfattar och förklarar de olika strukturerna, institutionerna och aktörerna.

Huvuddragen i rapporten har presenterats dels vid ett seminarium: USA, EU och Sverige - Vad skiljer oss åt? den 24 oktober 2011, samt vid en workshop hos Departement of Transportation i Washington D.C. den 30 november 2011.

Kina

I samarbetsavtalet med det kinesiska Transportministeriet har en särskild arbetsplan tagits fram för samarbete inom följande områden: Stadens transporter, vägtransport och säkerhet, sjöfart samt gröna flygningar. Dessutom har ett samarbetsavtal tecknats med det kinesiska järnvägsministeriet. I det avtalet utpekas följande samarbetsområden: transport- och järnvägspolitik, utveckling av effektiva järnvägsförbindelser mellan Sverige och Kina samt expertutbyten.

Japan

Även inom ramen för samarbetet med det japanska järnvägsministeriet har en arbetsplan tagits fram. Gemensamma arbetsgrupper har bildats på områdena höghastighetsjärnväg respektive järnvägsunderhåll med särskilt fokus på vinterförhållanden. Trafikanalys deltar dels i samarbetets samordningsgrupp, dels genom att göra en jämförande analys av hur järnvägen är organiserad i Sverige och Japan.

Kontaktperson USA: Gunnar Eriksson
Kontaktperson Kina: Backa Fredrik Brandt
Kontaktperson Japan: Anna Ullström

Bakgrund
En överenskommelse om samarbete inom transportområdet mellan Sveriges näringsdepartement och USA:s transportdepartement undertecknades den 30 september 2010. En motsvarande överenskommelse med Kinas transportdepartement undertecknades den 22 februari 2011. I april 2012 undertecknades även ett liknande avtal med det kinesiska järnvägsministeriet. I maj 2013 undertecknades på motsvarande sätt ett samarbetsavtal med Japan på järnvägsområdet.

Rapporter och uppdrag
EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till förändringar i tågpassargerarförordningen...

EU-kommissionen kan skrota frivilligt system för minskning av järnvägsbuller


År 2015 infördes förordningen om avgiftsuttag för buller, den EU-förordningen som ger en rättslig ram för att införa...

Nytt projekt utvecklar statistiken om godståg


Trafikanalys bedriver just nu ett projekt för att utforma ett förslag på innehåll till ny officiell statistik om godstågens...