Tågresenärer Foto:Mostphotos


Persontågstrafiken mätt i tågkilometer har sedan 2005 ökat varje år. Utvecklingen av framförda tågkilometer de inledande elva veckorna 2020 följde samma trend(Figur 1). Därefter minskade persontågstrafiken snabbt och veckorna 13–35 var trafiken 2020 långt under nivåerna 2019. Allra störst var skillnaden under vecka 21 (mitten av maj): -30 procent. Under den senast tillgängliga mätveckan (vecka 52, julveckan) var skillnaden mot 2019 +1 procent.

Tågen delas in i tre olika tågsorter av Trafikverket: kort-, medel- och långdistanståg. Exempel på kortdistanståg är pendeltågen i Stockholm och Göteborg. Medeldistanståg är bland annat regionaltågen Stockholm – Eskilstuna och långdistanståg är bland annat snabbtåg Malmö – Stockholm.

De olika typerna av tågtrafik har påverkats olika mycket under pandemin. Kortdistanstågen är de som påverkats allra minst under hela pandemin, de har gått hela 2020 nära nog i samma utsträckning som 2019 och de ligger idag runt 8 procent under 2019 års trafiknivå. Medeldistanstågen hade en stor reducering i trafik under april – juli men är under hela hösten tillbaka på 2019 års nivåer. Långdistanstågen har minskat allra mest under pandemin och är fortfarande längst ifrån de normala trafikeringsnivåerna. Under december 2020 har långdistanstågen legat runt 29 procent under 2019 års trafik. (Figur 2)

Utvecklingen av godstågstrafiken under 2020 visar inte på någon större skillnad mot 2019. (Figur 10) Det finns betydande variation mellan enstaka veckor men både under tidiga delen av 2020 (före pandemin) och under hösten har tendensen varit ökad godstrafik på järnväg, jämfört med 2019. Under den senast tillgängliga mätveckan (vecka 52, julveckan) var godstågstrafiken mätt i bruttotonkilometer hela 27 procent högre 2020 jämfört med året innan. Denna stora skillnad beror troligen till stor del på hur helgdagarna föll de två åren.


EU:s nya tågpassagerarförordning

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ovannämnda remiss. I remissen föreslås hur svensk lag kan anpassas i enlighet med...

Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrappo...