Järnväg vecka 26

Tågresenärer Foto:Mostphotos


Persontrafiken på järnväg är sedan vecka 13 (slutet av mars månad) starkt påverkad av coronakrisen medan godstrafiken visar mindre känslighet.

Stora minskningar i persontågstrafiken

Persontågstrafiken mätt i tågkilometer har sedan 2005 ökat varje år. Utvecklingen av framförda tågkilometer de inledande elva veckorna 2020 ser ut att följa samma trend (Figur 1). Därefter minskar persontågstrafiken snabbt till nivåer som understiger de från 2019. Veckorna 13–26 var trafiken i år 10–30 procent lägre jämfört med 2019. Under den senaste mätveckan (vecka 26) var skillnaden -20 procent. Notera att kalendereffekter, såsom tidpunkten då påsken infaller, påverkar veckojämförelser. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre trafiknivåer de veckorna.

Figur 1. Persontågstrafik per vecka år 2019 respektive 2020. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Det har skett en minskning av samtliga tågsorter; kort-, medel och långdistanståg (Figur 2). Största minskningen står långdistanstågen för, -43 procent under vecka 26 i år jämfört med föregående år. Motsvarande uppgift för kort- och medeldistanstågen är -12 respektive -15 procent. Det var även långdistanstågen som var tidigast ut med kraftiga minskningar av antal framförda tågkilometer.

Figur 2. Persontågstrafik per tågsort och vecka år 2019 respektive 2020. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.
Ett mindre antal tåg saknar tågsort och redovisas inte i figuren.

Trängsel på tågen påverkas dels av antalet resenärer, dels av tågens kapacitet. Vi har ingen information om antalet resenärer på tågen, däremot kan vi följa hur kapaciteten utvecklas i form av genomsnittlig tåglängd (Figur 3). Från vecka 12 då persontågstrafiken började reduceras, minskade också den genomsnittliga längden på medel- och långdistanståg i trafik. I förhållande genomsnittet vecka 2–11 var tågen 9 respektive 3 procent kortare vecka 14. Sedan dess har tågen blivit längre. För vecka 26 var kortdistanstågen 12 procent längre, medeldistanstågen 3 procent kortare och långdistanstågen 7 procent längre (i förhållande till vecka 2–11). Observera att vi här inte har någon information från 2019 att jämföra med.

Figur 3: Genomsnittlig längd (meter) på persontåg per tågsort, per vecka år 2020.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller. Ett mindre antal tåg saknar tågsort och redovisas inte i figuren.

Mindre variationer i godstågstrafiken

Utvecklingen av godstågstrafiken visar så här långt inte på någon tydlig trend under 2020. Utvecklingen är snarlik den under året innan (Figur 4). Under den senaste mätveckan (vecka 26) var godstågstrafiken mätt i bruttotonkilometer 3 procent lägre 2020 jämfört med året innan. Större skillnader mellan 2019 och 2020 kan till viss del förklaras av kalendereffekter, såsom tidpunkt då påsken infaller. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre godstrafik på järnväg båda dessa veckor.

Figur 8. Godstågstrafik per vecka år 2019 respektive 2020. Miljontals bruttotonkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Mer information