Järnväg - vecka 42

Tågresenärer Foto:Mostphotos


Persontrafiken på järnväg är sedan vecka 13 (slutet av mars månad) starkt påverkad av coronapandemin medan godstrafiken visar mindre känslighet.

Stora minskningar i persontågstrafiken

Persontågstrafiken mätt i tågkilometer har sedan 2005 ökat varje år. Utvecklingen av framförda tågkilometer de inledande elva veckorna 2020 ser ut att följa samma trend (Figur 1). Därefter minskade persontågstrafiken snabbt till nivåer som understiger dem från 2019. Veckorna 13–35 var trafiken i år 10–30 procent lägre jämfört med 2019, störst var nedgången under vecka 21 med -30 procent. Under den senaste mätveckan (vecka 42) var skillnaden -8 procent. Notera att kalendereffekter, såsom tidpunkten då påsken infaller, påverkar veckojämförelser. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre trafiknivåer de veckorna.

Figur 1. Persontågstrafik per vecka år 2019 respektive 2020. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Det har skett en minskning av persontågstrafiken inom tågsorterna; kort-, medel- och långdistanståg (Figur 2). Största minskningen står långdistanstågen för, -24 procent under vecka 42 i år jämfört med föregående år. Motsvarande uppgift för kortdistanstågen är -4 procent. Persontågstrafiken för medeldistanstågen är -1 procent i jämförelse med samma period året innan. Det var även långdistanstågen som var först ut med kraftiga minskningar av trafiken

Figur 2. Persontågstrafik per tågsort och vecka år 2019 respektive 2020. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.
Ett mindre antal tåg saknar tågsort och redovisas inte i figuren.

Tågtrafikens utveckling har även åtföljts av förändringar av tågens längd. Inledningsvis, när persontågstrafiken minskade efter vecka 12, minskade även den genomsnittliga längden på medel- och långdistanståg (Figur 3). Vecka 14 var tågen 9 respektive 3 procent kortare än genomsnittet vecka 2–11. Därefter har tågen blivit längre, även om det har varierat hur mycket längre. Vecka 42 var kortdistanstågen 4 procent längre, medeldistanstågen 1 procent längre och långdistanstågen 2 procent längre, jämfört med hur det såg ut innan coronapandemin (vecka 2–11). Observera att vi här inte har någon information från 2019 att jämföra med.

Figur 3. Genomsnittlig längd (meter) på persontåg per tågsort, per vecka år 2020.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.
Ett mindre antal tåg saknar tågsort och redovisas inte i figuren.

Mindre variationer i godstågstrafiken

Utvecklingen av godstågstrafiken visar så här långt inte på någon tydlig skillnad mot 2019 utan utvecklingen har varit snarlik den under året innan (Figur 4). Under den senaste mätveckan (vecka 42) var godstågstrafiken mätt i bruttotonkilometer 5 procent högre 2020 jämfört med året innan. Smärre skillnader mellan 2019 och 2020 kan till viss del förklaras av kalendereffekter, såsom tidpunkt då påsken infaller. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre godstrafik på järnväg båda dessa veckor.

Figur 4. Godstågstrafik per vecka år 2019 respektive 2020. Miljontals bruttotonkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Mer information


Trafikanalys yttrande över utredningen "Framtidens järnvägsunderhåll"


Trafikanalys har yttrat sig över utredningen om framtidens järnvägsunderhåll SOU 2020:18. Trafikanalys tillstyrker i stora dela...

Nya nattågslinjer öppnar genom tågsamarbete mellan Schweiz och Österrike


  Österrikiska ÖBB har inlett samarbeten med flera andra europeiska järnvägsföretag för att utöka antalet nattågsförbindelser...