Järnväg

Tågresenärer Foto:Mostphotos

Järnväg - uppdaterat 25 mars 2021

Persontrafiken på järnväg är sedan vecka 13 2020 (slutet av mars månad) starkt påverkad av coronapandemin medan godstrafiken visar mindre känslighet.

Stora minskningar i persontågstrafiken

Persontågstrafiken mätt i tågkilometer har sedan 2005 ökat varje år. Utvecklingen av framförda tågkilometer de inledande elva veckorna 2020 följde samma trend (Figur 1). Därefter minskade persontågstrafiken snabbt och veckorna 13–35 var trafiken 2020 långt under nivåerna 2019. Allra störst var skillnaden under vecka 21 (mitten av maj): -30 procent. Under hösten 2020 låg persontrafiken ganska stabilt på runt 10 procent under 2019 års trafiknivåer. I början av 2021 (vecka 1 - 11) är skillnaden till och med något större: 1i genomsnitt 13 procent lägre än samma period året innan. (Figur 1).

Figur 1. Persontågstrafik per vecka år 2019 – 2021. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Tågen delas in i tre olika tågsorter av Trafikverket: kort-, medel- och långdistanståg. Exempel på kortdistanståg är pendeltågen i Stockholm och Göteborg. Medeldistanståg är bland annat regionaltågen Stockholm – Eskilstuna och långdistanståg är bland annat snabbtåg Malmö – Stockholm.

De olika typerna av tågtrafik har påverkats olika mycket under pandemin. Medeldistanstågen är de som påverkats minst under pandemin. Under våren – sommaren 2020 var det betydande minskning i denna trafik men under sensommaren - hösten 2020 har de gått ungefär som innan pandemin. Kortdistanstågen hade också rejäla trafikminskningar under pandemins inledning. Tåg på kortdistans låg under sensommaren och hösten kvar lägre än normalt, på runt 6 procent under 2019 års nivåer. I början av 2021 (vecka 1 – 11) har dessa tåg fortsatt ligga en bra bit under fjolårets nivåer, med genomsnitt för medeldistanstågen -5 procent och kortdistanstågen -7 procent.

Långdistanstågen har minskat allra mest under pandemin och är fortfarande längst ifrån trafikeringsnivåerna som rådde före coronapandemin. Under inledningen av 2021 (vecka 1 – 11) låg långdistanstågen på runt hela 32 procent under 2020 års trafiknivåer. (Figur 2)

Figur 2. Persontågstrafik per tågsort och vecka år 2019 – 2021. Procentuell förändring i antal tågkilometer i jämförelse med samma vecka föregående år.
Källa: Trafikverket

Utvecklingen av godstågstrafiken under 2020 visar inte på någon större skillnad mot 2019 (Figur 3). Det finns betydande variation mellan enstaka veckor men både under tidiga delen av 2020 (före pandemin) och under hösten har tendensen varit ökad godstrafik på järnväg, jämfört med 2019. Under den senast tillgängliga mätveckan (vecka 11, 2021) var godstågstrafiken mätt i bruttotonkilometer på samma nivå som samma vecka 2020.

 

Figur 3. Godstågstrafik per vecka år 2019 – 2021. Miljontals bruttotonkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

 

Mer information


Europeiska järnvägssektorn gör miljardförluster under pandemin


Förlusterna för europeiska järnvägsföretag uppgick till 26 miljarder Euro under pandemiåret 2020 enligt uppgifter från CER...

Nu har det europeiska järnvägsåret påbörjats


Det europeiska järnvägsåret syftar till att lyfta fram fördelarna med järnväg som ett hållbart, smart och säkert transportmedel...