Tågresenärer Foto:Mostphotos

Järnväg - uppdaterat 12 november 2021

Persontågstrafiken mätt i tågkilometer har sedan 2005 ökat varje år. Utvecklingen av framförda tågkilometer de inledande elva veckorna 2020 följde samma trend (Figur 1). Därefter minskade persontågstrafiken snabbt och veckorna 13–35 var trafiken 2020 långt under nivåerna 2019. Allra störst var skillnaden under vecka 21 (mitten av maj 2020): -30 procent. Under hösten 2020 – våren 2021 låg persontrafiken ganska stabilt på runt 10 - 15 procent under 2019 års trafiknivåer. Därefter har trafiken med persontåg ökat och har sedan sommaren 2021 legat på 2019 års trafiknivåer eller strax under. (Figur 1).

Tågen delas in i tre olika tågsorter av Trafikverket: kort-, medel- och långdistanståg. Exempel på kortdistanståg är pendeltågen i Stockholm och Göteborg. Medeldistanståg är bland annat regionaltågen Stockholm–Eskilstuna och långdistanståg är bland annat snabbtåg Malmö–Stockholm.

De olika typerna av tågtrafik har påverkats olika mycket under pandemin. Medeldistanstågen är de som påverkats minst om vi ser till hela pandemin. Under våren – sommaren 2020 var det betydande minskning i denna trafik. Men redan under sensommaren – hösten 2020 gick de ungefär som innan pandemin, och så har det fortsatt ända tills idag. (Figur 2).

Kortdistanstågen hade också rejäla trafikminskningar under pandemins inledning men hösten 2020 var trafiknivåerna några få procent under pre-pandemin. Större delen av 2021 har trafiken varit i nivå med 2019. (Figur 3).

Långdistanstågen har påverkats allra mest under pandemin och är fortfarande längst ifrån trafikeringsnivåerna som rådde före coronapandemin. Under inledningen av 2021 låg långdistanstågen hela 30 procent under 2019 års trafiknivåer. Våren 2021 ökade dock långdistanstågens omfattning betydligt och ligger under senare delen av 2021 närmare 2019 års trafiknivå (Figur 4).

Utvecklingen av godstågstrafiken under 2020 visar inte på någon större skillnad mot 2019. Det finns betydande variation mellan enstaka veckor men skillnaderna mellan åren är små (Figur 5).


EU:s nya tågpassagerarförordning

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ovannämnda remiss. I remissen föreslås hur svensk lag kan anpassas i enlighet med...

Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrappo...

Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19

  Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och...