Järnväg vecka 34

Tågresenärer Foto:Mostphotos


Persontrafiken på järnväg är sedan vecka 13 (slutet av mars månad) starkt påverkad av coronapandemin medan godstrafiken visar mindre känslighet.

Stora minskningar i persontågstrafiken

Persontågstrafiken mätt i tågkilometer har sedan 2005 ökat varje år. Utvecklingen av framförda tågkilometer de inledande elva veckorna 2020 ser ut att följa samma trend (Figur 1). Därefter minskar persontågstrafiken snabbt till nivåer som understiger dem från 2019. Veckorna 13–34 var trafiken i år 10–30 procent lägre jämfört med 2019. Under den senaste mätveckan (vecka 34) var skillnaden -11 procent. Notera att kalendereffekter, såsom tidpunkten då påsken infaller, påverkar veckojämförelser. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre trafiknivåer de veckorna.

Figur 1. Persontågstrafik per vecka år 2019 respektive 2020. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Det har skett en minskning av persontågstrafiken inom samtliga tågsorter; kort-, medel och långdistanståg (Figur 2). Största minskningen står långdistanstågen för, -37 procent under vecka 34 i år jämfört med föregående år. Motsvarande uppgift för kort- och medeldistanstågen är -5 procent respektive -2 procent. Det var även långdistanstågen som var först ut med kraftiga minskningar av trafiken

Figur 2. Persontågstrafik per tågsort och vecka år 2019 respektive 2020. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.
Ett mindre antal tåg saknar tågsort och redovisas inte i figuren.

Tågtrafikens utveckling har även åtföljts av förändringar av tågens längd. Inledningsvis, när persontågstrafiken minskade efter vecka 12, minskade även den genomsnittliga längden på medel- och långdistanståg (Figur 3). Vecka 14 var tågen 9 respektive 3 procent kortare än genomsnittet vecka 2–11. Därefter har tågen blivit längre. Vecka 34 var kortdistanstågen 3 procent längre, medeldistanstågen 1 procent längre och långdistanstågen 8 procent längre, jämfört med hur det såg ut innan coronapandemin (vecka 2–11). Observera att vi här inte har någon information från 2019 att jämföra med.

Figur 3. Genomsnittlig längd (meter) på persontåg per tågsort, per vecka år 2020.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.
Ett mindre antal tåg saknar tågsort och redovisas inte i figuren.

Mindre variationer i godstågstrafiken

Utvecklingen av godstågstrafiken visar så här långt inte på någon tydlig trend under 2020. Utvecklingen har varit snarlik den under året innan (Figur 4). Under den senaste mätveckan (vecka 34) var godstågstrafiken mätt i bruttotonkilometer 2 procent högre 2020 jämfört med året innan. Större skillnader mellan 2019 och 2020 kan till viss del förklaras av kalendereffekter, såsom tidpunkt då påsken infaller. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre godstrafik på järnväg båda dessa veckor.

Figur 4. Godstågstrafik per vecka år 2019 respektive 2020. Miljontals bruttotonkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Mer information


Halverat resande på järnväg under andra kvartalet


Efter flera år med ökat järnvägsresande i Sverige innebar första halvåret 2020 en kraftig minskning. Minskningen var som störst...