Järnväg vecka 31

Tågresenärer Foto:Mostphotos


Persontrafiken på järnväg är sedan vecka 13 (slutet av mars månad) starkt påverkad av coronakrisen medan godstrafiken visar mindre känslighet.

Stora minskningar i persontågstrafiken

Persontågstrafiken mätt i tågkilometer har sedan 2005 ökat varje år. Utvecklingen av framförda tågkilometer de inledande elva veckorna 2020 ser ut att följa samma trend (Figur 1). Därefter minskar persontågstrafiken snabbt till nivåer som understiger dem från 2019. Veckorna 13–31 var trafiken i år 10–30 procent lägre jämfört med 2019. Under den senaste mätveckan (vecka 31) var skillnaden -11 procent. Notera att kalendereffekter, såsom tidpunkten då påsken infaller, påverkar veckojämförelser. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre trafiknivåer de veckorna.

Figur 1. Persontågstrafik per vecka år 2019 respektive 2020. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Det har skett en minskning av persontågstrafiken inom samtliga tågsorter; kort-, medel och långdistanståg (Figur 2). Största minskningen står långdistanstågen för, -24 procent under vecka 31 i år jämfört med föregående år. Motsvarande uppgift för kort- och medeldistanstågen är -6 procent respektive -1 procent. Det var även långdistanstågen som var först ut med kraftiga minskningar av trafiken. Under de senaste veckorna har trafiken däremot ökat för samtliga tågsorter och det har skett en återhämtning mot föregående år. Medeldistanstågen är vecka 31 nästan uppe på samma trafiknivå som motsvarande vecka 2019.

Figur 2. Persontågstrafik per tågsort och vecka år 2019 respektive 2020. Tusentals tågkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.
Ett mindre antal tåg saknar tågsort och redovisas inte i figuren.

Mindre trafik kan skapa trängsel på tågen som framförs. Trängsel på tågen påverkas dels av antalet resenärer, dels av tågens kapacitet. Vi har ingen information om antalet resenärer på tågen, däremot kan vi följa hur kapaciteten utvecklas i form av genomsnittlig tåglängd (Figur 3). Från vecka 12 då persontågstrafiken började reduceras, minskade också den genomsnittliga längden på medel- och långdistanståg i trafik. Vecka 14 var tågen 9 respektive 3 procent kortare än genomsnittet vecka 2–11. Sedan dess har tågen blivit längre. Vecka 31 var kortdistanstågen 14 procent längre, medeldistanstågen 1 procent längre och långdistanstågen 11 procent längre, jämfört med hur det såg ut innan coronapandemin (vecka 2–11). Eftersom uppgifter saknas om passagerarantal går det inte att avgöra om de längre tågen satts in för att rymma fler passagerare och/eller för att glesa ut avståndet mellan passagerare. Observera att vi här inte har någon information från 2019 att jämföra med.

Figur 3: Genomsnittlig längd (meter) på persontåg per tågsort, per vecka år 2020.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.
Ett mindre antal tåg saknar tågsort och redovisas inte i figuren.

Mindre variationer i godstågstrafiken

Utvecklingen av godstågstrafiken visar så här långt inte på någon tydlig trend under 2020. Utvecklingen är snarlik den under året innan (Figur 4). Under den senaste mätveckan (vecka 31) var godstågstrafiken mätt i bruttotonkilometer 4 procent lägre 2020 jämfört med året innan. Större skillnader mellan 2019 och 2020 kan till viss del förklaras av kalendereffekter, såsom tidpunkt då påsken infaller. Påsken inföll under vecka 15 i år och under vecka 16 i fjol, vilket syns genom lägre godstrafik på järnväg båda dessa veckor.

Figur 4. Godstågstrafik per vecka år 2019 respektive 2020. Miljontals bruttotonkilometer.
Källa: Trafikverket
Anm. Jämförelser mellan veckor påverkas av kalendereffekter, exempelvis när påsken infaller.

Mer information


Halverat resande på järnväg under andra kvartalet


Efter flera år med ökat järnvägsresande i Sverige innebar första halvåret 2020 en kraftig minskning. Minskningen var som störst...