Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Två lastbilar på väg

Förutsättningar för godstransport - en intressentundersökning

Rapport WSP. Syftet med uppdraget är att med hjälp av intervjuer och bearbetning av befintligt material analysera förutsättningarna för transporter av gods inom Sverige samt till och från andra länder.

Huvudfokus i uppdraget är att kartlägga och analysera hur olika aktörer upplever dagens förutsättningar för transporter av gods. Specifikt avses eventuella brister och flaskhalsar samt hur de identifierade flaskhalsarna skulle kunna elimineras/avhjälpas.

Inledningsvis genomfördes en intressentanalys i syfte att identifiera relevanta aktörer som intervjuobjekt. Målet var att identifiera aktörer som har stor betydelse ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv, och som har koppling till betydande godsflöden på svenska vägar och järnvägar samt via sjöfarten. För att skapa goda möjligheter för intressenterna att framföra sina synpunkter på godstransportsystemet har semistrukturerade intervjuer valts och intervjumanus togs fram utifrån denna förutsättning.
Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Svenska godstransportflöden - modellberäkning


Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...