Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av cykeltrafik

Trafikanalys får i uppdrag av regeringen att ta fram en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå. Uppdraget innebär också att förslag ska lämnas på hur en enhetlig tillämpning kan främjas och att möjliga målsättningar för ökad cykling på nationell nivå ska lämnas.

I arbetet med att uppnå ett hållbart transportsystem är det angeläget att förutsättningarna att välja gång, cykel och kollektivtrafik stärks. Ett ökat cyklande har betydelse både för det övergripande transportpolitiska målet samt funktionsmålet om tillgänglighet och hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa, samt för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

I dagsläget är kunskapsläget om huruvida cyklandet minskar eller ökar på lokal nivå bristfälligt. Uppföljning och tillämpning av mätmetoder behöver förbättras. För att kunna följa hur cyklingen utvecklas vill regeringen därför förbättra förutsättningarna för uppföljning om cykling på lokal och regional nivå.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2017.
Användningen av tunga fordon i urbana miljöer


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om användningen av tunga lastbilar i...

Oförändrade nivåer för svensk lastbilstrafik under 2016


​Transporterade godsmängder, antal transporter och körda kilometrar med svenskregistrerade lastbilar uppgår till samma nivåer s...

Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över "Snabbremiss av komplettering till promemorian Nya dimensioner och vikter för vissa...