Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
bilar i kö

Skärpta regler för säkrare och renare bilar

Ett nytt lagförslag från Europeiska kommissionen ska
garantera att biltillverkare följer alla EU:s säkerhets-, miljö- och produktionsregler. Kommissionen föreslår en ordentlig översyn av EU:s system för typgodkännande.

Fordonsprovningen kommer att bli mer oberoende och en ökad europeisk tillsyn kommer att stärka systemet i sin helhet. I dag är det de nationella myndigheterna som ensamma intygar att ett fordon uppfyller alla krav för att få släppas ut på marknaden. De kontrollerar också att tillverkarna följer EU-lagstiftningen. Med kommissionens förslag kommer man också att i större utsträckning kontrollera bilar som redan finns på marknaden. När avslöjandena om Volkswagen kom höll kommissionen redan på att se över EU:s system för typgodkännande av motorfordon och har nu kommit fram till att det behövs en mer långtgående reform för att förhindra nya överträdelser. Kommissionens förslag till förordning om godkännande av och marknadstillsyn för motorfordon bygger vidare på försöken att införa en tuffare provning av utsläpp (under faktiska körförhållanden).

Förordning ska bidra till tre mål:

Stärkt oberoende och höjd kvaliteten på den provning som gör att en bil kan släppas ut på marknaden. Effektivt system för marknadstillsyn som kontrollerar att bilar som redan finns på marknaden efterlever kraven. Stärkt system för typgodkännande med ökad europeisk tillsyn.

Kommissionens förslag innebär att man behåller och stärker det nuvarande förbudet mot manipulationsanordningar. De nationella myndigheterna är skyldiga att fortlöpande övervaka tillämpningen av detta förbud och se till att det efterlevs. Enligt förslaget till förordning måste tillverkaren ge tillgång till bilens programvaruprotokoll. Denna åtgärd kompletterar kontrollerna av utsläpp under faktiska körförhållanden. Det innebär att det blir svårt att kringgå utsläppskraven och att tillverkarna blir skyldiga att redovisa sin strategi för utsläppsbegränsningar, precis som i USA.

Nästa steg:

Kommissionen lämnar in förslaget till förordning till Europaparlamentet och rådet för antagande. När förordningen antas blir den direkt tillämplig. Den upphäver och ersätter direktiv 2007/46/EG (ramdirektivet).

Mer information i samma ämne:

Kommissionen: Förslag till förordning om godkännande av och marknadstillsyn för motorfordon, provning av utsläpp vid verklig körning

Kommissionen: Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...