Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Avgaser från bil

Europeiska unionens råd enigt om nya nationella gränsvärden för olika utsläpp

Europeiska unionens råd har antagit sin generella ståndpunkt om förslaget till direktiv om nationella gränsvärden för olika utsläpp (det s.k. NEC Direktivet).

Det nuvarande direktivet avser utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen och ammoniak. Det nya förslaget som rådet antagit innehåller även gränsvärden för partiklar, men inte något gränsvärde för metan som kommissionen hade förslagit. Förslagets gränsvärden är desamma som angetts i det reviderade Göteborgsprotokollet för åren 2020 till 2029, medan åtagandena från år 2030 är nya.

Förslaget är även mer flexibelt då länderna kan få slå samman genomsnittet över flera år, om inte medlemsstaten kan uppfylla gränsvärdet för ett enstaka år. I vissa fall kan ett medlemsland även få kompensera ett icke uppfyllande av ett ämnes utsläpp genom ett annat ämnes motsvarande reduktion av utsläpp.

Tidsplan och nästa steg:

Kommissionen presenterade sitt förslag som en del av "luftkvalitetspaketet" i december 2013. Rådet har diskuterat förslaget i debatter i juni 2014 och juni 2015. EU-parlamentet röstade om förslaget i oktober 2015. Rådets ståndpunkt utgör utgångspunkten för den kommande förhandlingen med EU-parlamentet, med en förväntan om att komma överens inom en snar framtid.

Mer information i samma ämne:

Europeiska unionens råd: Allmänna ståndpunkt NEC

Europeiska kommissionen: Förslag till direktiv NEC

Europeiska kommissionen: Information om "Luftkvalitetspaketet"
Sverige uppfyller inte kraven


EU-kommissionen tar varje månad beslut rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelser. Bland juli månads ärenden...

EU-kommissionär varnar för förbud mot dieselbilar


I ett brev till medlemsländernas transportministrar, daterat 17 juli, uppmanar kommissionären Elzbieta Bienkowska medlemsländer...

Bedömer tysk dieselöverenskommelse


EU-kommissionen ska bedöma om tysk dieselöverenskommelse är tillräcklig.