Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Planskild korsning

Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till de transportpolitiska målen, och till regeringens föreslagna etappmål att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Transportpolitiskt motiverade skatter och avgifter ska främja en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning inom sektorn. Regeringen har därför gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till de transportpolitiska målen. 

Uppdraget innebär också att ta fram underlag för hur skatter och avgifter bidrar till att uppfylla regeringens föreslagna etappmål för transportsektorn att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. I uppdraget ingår även att fokusera på hur skatter och avgifter påverkar det svenska näringslivets kostnadsbild.

Uppdraget ska slutredovisas den 31 oktober 2018.
Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att kvalitetsgranska Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande pl...

EU-kommissionen vill ge 2,7 miljarder euro till infrastrukturprojekt


EU-kommissionen har föreslagit att investera 2,7 miljarder euro i 152 olika transportinfrastrukturprojekt.

"Från värdekedja till värdecykel"


Trafikanalys har yttrat sig över betänkandet Från värdekedja till värdecykel (SOU 2017:22). I sitt svar kommenterar Trafikanaly...