Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Utsläpp från båtskorsten

Sjöfartsstödets effekter 2015

Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2015. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna hos de rederier som mottagit stödet.

Ett av syftena med sjöfartsstödet är att underlätta för svenska rederier att anställa svensk personal ombord på sina fartyg. Materialet visar att i takt med att den svenskregistrerade flottan har minskat i antal har också mängden ombordanställda svenskar minskat. Antalet svenskregistrerade fartyg är 2015 lägst sedan 1970-talet.

I kapitel 4 beskrivs de ekonomiska och finansiella effekterna av stödet på de mottagande rederierna. Effekterna är analyserade utifrån rederiföretagens räkenskaper i deras årsredovisningar. Avsnittet visar några utvalda nyckeltal som beskriver rederiernas ekonomiska situation enligt aktuella årsredovisningar. Det är viktigt att komma ihåg att sjöfartsbranschen är heterogen med olika ekonomiska villkor för olika delar av branschen.

Den ekonomiska analysen är uppdelad på olika segment och visar situationen idag samt utvecklingen från och med 2007. Det svenska sjöfartsstödet har de senaste fem åren legat på i genomsnitt 1,5 miljarder kronor per år. Uppföljningen visar att stödet fortfarande är viktigt för rederiföretagens lönsamhet. I takt med att antalet svenskregistrerade fartyg har minskat har även antalet rederier som fått stöd minskat. Det sammanlagda stödet till rederiföretagen ökade 2015 med 11 miljoner kronor från året innan till cirka 1,43 miljarder kronor, vilket är ett trendbrott i utvecklingen. Stödbelopp per fartyg ökade i genomsnitt med 0,4 miljoner kronor till 13 miljoner kronor per fartyg.
ECO-bonus för sjöfart— delredovisning


Trafikanalys fick den 2 mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett tillfälligt ECO-bonussystem för...

Hur påverkar ett kvävekontrollområde svensk industri?


Trafikanalys har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollom...

Konsekvenser av NECA – Slutredovisning


Trafikanalys har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollom...