Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Fartyg

Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel

Trafikanalys genomför en utvärdering av svavel­direktivets införande och dess konsekvenser. De första delrapporterna visar på få förändringar i transportmönster och nyinvesteringar, men väl ett skifte från högsvavligt till lågsvavligt bränsle. Svavelutsläppen har minskat kraftigt, samtidigt som konkurrensnackdelen för svensk industri ökar. Transportkostnaderna för basindustrin i norra och mellersta Sverige tycks ha ökat mest. 

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur svaveldirektivet bidrar till, eller i förekommande fall motverkar, de transportpolitiska målen. Några risker som uppmärksammats i bl.a. EU-direktivet är överflyttning från sjö- till vägtransporter med fler trafikstockningar och ökning av andra klimatpåverkande utsläpp som följd. Ökade kostnader för rederier verksamma inom SECA och försämrad konkurrenskraft för varuägare som nyttjar sjötransporter inom SECA är andra farhågor som har lyfts.

Fyra delrapporter har publicerats inom ramen för utvärderingen. En slutrapport är planerad att publiceras under sommaren 2017.

Bakgrund

Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i marint bränsle i Östersjön, Engelska kanalen och Nordsjön då Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU trädde i kraft. EU-direktivet innebär att den maximalt tillåtna svavelhalten i marint bränsle sänktes från 1,0 till 0,1 viktprocent för sjötrafiken i det svavelkontrollområde (SECA) som omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Syftet med svaveldirektivet är att minska påverkan på människors hälsa och de skadliga effekterna på miljön.

Styrande dokument

Rapporter i utvärderingen
Konkurrenssituationen för svensk sjöfart


Många insatser pågår och har genomförts för att gynna svensk sjöfart, men ännu ses inget trendbrott i utvecklingen för den...

Överenskommelser om nya säkerhetsregler för passagerarfartyg


Den 15 juni nåddes en preliminär överenskommelse mellan EU-parlamentets förhandlare och det maltesiska ordförandeskapet om...

Effekter av SECA på sjöfartens bränsleanvändning efterlevnad och kustnära luftkvalitet


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...