Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Camilla Hållén

Camilla Hållén

Kvalificerad utredare camilla.hallen@trafa.se 010-414 42 21 076-128 74 12 Analys och granskning Camilla arbetar med delningsekonomi och transporter samt transportsektorns energiförsörjning.

Ett lastfartyg

Översyn av hamntjänster


EU-kommissionen föreslår en förordning för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar. På grun...

Avgaser från bil

Bara 1 av 10 dieselbilar klarar gräns för utsläpp


Vi kan inte välja var vi andas så vi måste stoppa bilar från att förorena våra städer. Det är slutklämmen och sammanfattning av...

Färja

Säkerhet till sjöss


Kommissionen har presenterat resultatet av en genomlysning av lagstiftningen om passagerares säkerhet till sjöss.

Flygplansstolar

Flyghaverier utvärderas


Trots MH17 och German Wings-kraschen, samt det försvunna MH370 har det senaste året lägst antal olyckor i historien....

Tåg på bro i sommarlandskap

OTIF, ERA och EU i samarbete


Samarbete mellan OTIF, europeiska järnvägsbyrån och kommissionen  har funnits länge inte minst vad gäller reglering om farligt...

Avgaser från bil

Utsläppshandel på Miljörådsmöte


På miljörådsmötet diskuterades kommissionens förslag till nya riktlinjer för EUs utsläppshandel, vilket är en viktig del för at...

Äng i solnedgång

Gemensam EU-lagstiftning om drönare


Parlamentet uppmanar kommissionen att ha ett riskbaserat angreppsätt i sitt lagförslag om civil användning av drönare. Det finn...

Flygplansmotor

Stöd till transportinvesteringar


Den andra ansökningsomgången inom Fonden för ett sammanlänkat Europa har inletts meddelar kommissionen.

Avgaser från bil

Oegentligheter kring koldioxidutsläpp


I NOx-skandalens kölvatten ber EU medlemsstaterna undersöka om fler oegentligheter föreligger.

Tåg på bro i sommarlandskap

Studie över järnvägens kostnader och bidrag


Studien visar att trots en ogynnsam ekonomisk utveckling under åren 2007 till 2012 ökade transportarbetet på järnvägen mätt i...

Flygplansvinge

Gulfstaternas flygsubventioner


Under flera år har debatten varit livlig i såväl EU som i USA, där man ansett att flertalet Gulfstater ger konkurrenssnedvridan...

Rondell uppifrån

Sverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter


EU:s resultattavla för transporter presenterades den 20 november av EU-kommissionen för andra gången. Resultattavlan är en...

Hand på en bilratt

Internetuppkopplade bilar


Konsumentförening kritiserar biltillverkarnas insamlande av data från uppkopplade bilar.

Rådsmöte diskuterade sociala aspekter inom vägtransporter


EUs transportministrar kom,  10 december 2015,  överens om att fortsätta att bekämpa de olika nationella tolkningarna som...

Flygplansvinge

EU:s flygstrategi presenterad


Målet med flygstrategin som kommissionen lägger fram är en övergripande strategi för hela flygbranschen.

Flygplansmotor

Nya regler för spårning av flygplan


Europeiska kommissionen har antagit nya regler för att förbättra spårning av europeiska flygplan.

Avgaser från bil

Europeiska unionens råd enigt om nya nationella gränsvärden för olika utsläpp


Europeiska unionens råd har antagit sin generella ståndpunkt om förslaget till direktiv om nationella gränsvärden för olika...

bilar i kö

"Dieselgate" ger fler efterdyningar för Volkswagen


Volkswagens fuskande med kväveoxidutsläppen har tidigare lett till att EU-parlamentet inrättat en kommitté som ska undersöka...

Bil på en väg på natten

Tyskland uppmanas stödja förslag på vägavgift


EU-kommissionär Bulc säger i en intervju till "Die Welt" att hon vill se ett slut på Europas mix av vägavgifter och förespråkar...

Planskild korsning vid Slussen

Plattform för kooperativa intelligenta transportsystem


Industri och myndigheter har enats om en vision för en koordinerad spridning av kooperativa intelligenta transportsystem vilket...

Flygplansstolar

Kampen att minska koldioxidutsläpp från flyget


Europa ligger efter USA i kampen att minska koldioxidutsläppen från flyget. USA kräver betydligt ambitiösare koldioxidstandards...

bilar i kö

Skärpta regler för säkrare och renare bilar


Ett nytt lagförslag från Europeiska kommissionen ska garantera att biltillverkare följer alla EU:s säkerhets-, miljö- och...

Äng i solnedgång

EU:s första miljörapport om flyget pekar på hållbarhetsutmaningar


EU-kommissionen har publicerat den första miljörapporten om flyget i samarbete med Europeiska flygsäkerhetsbyrån, Europeiska...

Rondell uppifrån

Stort intresse för investeringar i effektiva, intelligenta och hållbara transporter


Europeiska kommissionen och INEA (Innovation and Network Executive Agency) har mottagit 427 ansökningar motsvarande 13 miljarde...

Flygplansstolar

EU förhandlar med Japan och Kina om flygsäkerhet


Tre månader efter att Europeiska kommissionen presenterade sin flygstrategi gav rådet kommissionen i uppdrag att starta...

Skepp i horisonten

Säkerhetsstandard för inre vattenvägar


Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har nått en överenskommelse om tekniska krav för fartyg för inre vattenvägar.

Händer på lastbilsratt

Regler för att stärka vägsäkerheten


Europeiska kommissionen antar regler för att stärka vägsäkerheten.

Flickor på perrong

Banbrytande uppgörelse ger bättre persontrafik på järnvägarna


Europaparlamentet och rådet har träffat en överenskommelse om det fjärde järnvägspaketet vilken kommer att höja kvaliteten på...

Pågatåg och vindkraftsnurror

Malmö vinnare av European Sustainable Urban Mobility Planning Award


Europeiska kommissionen har delat ut priser för rena urbana transporter. Murcia i Spanien vann EUROPEANMOBILITYWEEK Award och...

Avgaser från bil

EU skriver på Parisavtalet


EU och dess 28 medlemsstater har undertecknat det globala klimatavtalet från COP21 i Paris.

Vit lastbil på en väg

Grönt transportmål skrotas


Målet inom EU att minst 10 % av energin som förbrukas inom transportsektorn måste komma från förnybara källor skrotas efter 202...

Figur nya skåpbilar

Utsläppen sjunker inte längre snabbt


Bränsleeffektiviteten hos nya skåpbilar i EU var under 2015 något sämre än tidigare år.

Cykelväg

Nya tjänster för delad mobilitet


De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...

Flygplats

Riktlinjer för flygpassagerares säkerhet


Inför sommarsemestern vill Europeiska kommissionen att flygpassagerares rättigheter ska stärkas.

Färja

Kompetenskrav för personal i sjöfart


Europeiska unionens råd antar ståndpunkt om enhetligt system för kompetenskrav för personal i sjöfart på inre vattenvägar.

Två lastbilar på väg

Koldioxidgränsvärden för tunga lastbilar


Koldioxidgränsvärden för tunga lastbilar kan vara avgörande för EU att nå COP 21 åtaganden.

Planskild korsning vid Slussen

6,7 miljarder Euro satsas i transportinfrastruktur


195 projekt kommer att få dela på 6,7 miljarder euro inom ramen för fonden för ett sammanlänkat Europa.

bilar i kö

Dieselgate rullar vidare


Enligt EU Observer har det nu framkommit uppgifter som tyder på att EU har haft misstankar om manipulation långt tidigare än va...

Bil som tankas

Övergång till ekonomi med låga koldioxidutsläpp


Kommissionen har lagt fram ett åtgärdspaket för att snabba på övergången till låga koldioxidutsläpp inom alla delar av EU:s...

Fronter på flera lastbilar

Böter för kartelldeltagande


Lastbilstillverkare åläggs 2,93 miljarder euro i böter för kartelldeltagande.

Elbil som laddas

Nationell strategi för en fossilfri transportsektor


Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet....

Flygplats

Certifiering av flygplatssäkerhetsutrustning


I ett led att stärka säkerhetsunionen föreslår Europeiska kommissionen ett EU-certifieringssystem för utrustning avsedd för...

Cykelväg

Europeiska trafikantveckan


Den europeiska trafikantveckan äger rum mellan den 16 och 22 september 2016.

Hand på en bilratt

Ny ansökningsomgång inom Horisont 2020


Tre utlysningar inom Horisont 2020 har öppnat inom områdena "Mobilitet för tillväxt", "Automatiserad vägtransport" och...

Hamn på vintern

Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar


En tredjedel av EU:s investeringar i hamnar, såsom kajer, dockor och vågbrytare mellan år 2000 och 2013 var oändamålsenliga och...

Par köper bil

Sverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter 2016


EU:s resultattavla för transporter är en jämförelse över medlemsstaternas resultat i 30 olika kategorier som omfattar alla...

Skepp i horisonten

Globalt system för växthusgasrapportering inom sjöfarten och begränsning av svavel


EU välkomnar Internationella sjöfartsorganisationens, IMO (International Maritim Organisation), antagande av ett system för att...

Vit lastbil på en väg

Överträdelser i november inom transport och rörlighet


Europeiska kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen på grund av det polska systemet som kräver tillstånd för vissa...

Rondell uppifrån

Kommissionär Bulc presenterar plan för en europeisk marknad för drönartjänster


På en konferens i Warszawa presenterade kommissionär Bulc en plan för att skapa en europeisk marknad för drönartjänster.

Elbil som laddas

Europeiska kommissionen vill se en ökad produktion av uppkopplade bilar


Nya bilmodeller bör ha digital teknik som kan minska bränslekostnader och öka trafiksäkerheten enligt EU:s strategi om...

Uppställning av flygplan

Ministerrådet enades om ståndpunkt om flygsäkerhet och säkerhet för passagerarfartyg


Översynen av säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten innehåller ett nytt mandat för Europeiska byrån för flygsäkerhet,...

Flygplan i solnedgång

EU reviderar ETS


Efter att ICAO (Internationella civila flygorganisationen) i oktober enats om ett globalt marknadsbaserat instrument för...

Avgaser från bil

EUs beslut om biobränsle får kritik


När Europeiska kommissionen presenterade sitt förslag till Ren energi i november 2016 fick man stark kritik från biobränsleindu...

Hand och kartbok

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...

Utsikt över strand från förarsätet

Antonio Tajani ny talman i Europaparlamentet


Den italienske europaparlamentarikern Antonio Tajani har valts till ny talman i Europaparlamentet.

Händer på lastbilsratt

Tuffare regler för den tunga yrkestrafiken


Lastbilsförare och fackföreningar kräver att Europeiska kommissionen stänger kryphålen som möjliggör att godsleveranser inom...

Buss vid bushållsplats

Paris rullar ut förarlösa bussar i kampen mot föroreningar och trängsel


Paris har lanserat sina första förarlösa elektriska pendelbusservice, med sikte på att minska såväl trängsel som föroreningar.

Elbil som laddas

Europas energiövergång på god väg


Moderniseringen av EU:s ekonomi och övergången till en koldioxidsnål era är på gång enligt den andra rapporten om tillståndet i...

Avgaser från bil

23 medlemsstater har för dålig luftkvalitet


Luftkvaliteten i Europa är hälsofarlig i inte mindre än 130 städer i 23 av de 28 medlemsstaterna enligt Europeiska kommissionen.

Planskild korsning

1 miljard euro till infrastruktursatsningen


Europeiska kommissionen har lanserat ett nytt finansieringsprojekt för infrastruktur.

Utsläpp från båtskorsten

För låg ambition i omförhandlingen av EU:s utsläppsrätter


Europaparlamentet har slagit fast sin ståndpunkt om handeln med utsläppsrätter, vilken innebär att förslaget att reduktionsfakt...

Öresundsbron

Malmö och Stockholm finalister i Europeanmobilityweek Award respektive SUMP


Malmö är tillsammans med Lissabon och Skopje finalister i Europeanmobilityweek Award. Malmö har nominerats för sitt arbete med...

Vit lastbil på en väg

Polen motsätter sig arbetsregler för lastbilschaufförer


Polen motsätter sig Europeiska kommissionens förslag om ändrade regler för lastbilschaufförernas arbetsvillkor när de färdas i...

Man vid bil med motorhuven uppe

EU-parlamentets miljöutskott vill se ett slut för palmolja i biodiesel år 2020


I en rapport som antogs den 9 mars uppmanar ENVI (EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet)...

Flygplats

Externa EES-flygningar i EU ETS


EU-kommissionen bedömer att en återgång till att inkludera externa EES-flygningar i EU ETS skulle äventyra utformningen och...

Flygplats

Europeiska kommissionen ger ut riktlinjer om flygpassagerares rättigheter


Europeiska kommissionen har publicerat ny information om vilken roll privata organisationer har i processen där medborgarna kan...

Hand på en bilratt

Tyska vägavgifter bryter mot EU:s diskrimineringsregler enligt EU-parlamentet


Tysklands planerade vägavgiftssystem för personbilar kommer att diskriminera utländska förare, säger EU-parlamentet i en...

Trehjuling vid väg

Liten minskning av antalet dödade i vägtrafiken


EU-kommissionen har publicerat statistik över trafiksäkerheten på vägarna i EU-området under 2016.

Flygplats

Cyberattacker mot luftfarten


Cyberhot mot luftfarten håller snabbt på att bli ett problem för flygbolag, flygplanstillverkare och myndigheter enligt...

Avgaser från bil

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle


Trafikanalys har lämnat in ett yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och...

Flygplan i solnedgång

Förbud mot bärbara datorer i flygplanskabiner kan skapa nya säkerhetsrisker


Den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA har uttryckt oro över en ökad risk för bränder i lastutrymmet på passagerarplan.

 Kvinna lutar sig mot bildörr och pratar i telefon

Autonoma fordon


EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon.

bilar i kö

Palmolja i biobränslen


EU-parlamentet kräver åtgärder mot import och användning av ohållbar palmolja i biobränslen.

Avgaser från bil

Dieselgate


EU-parlamentet ratar idé om en europeisk vägmyndighet i ljuset av dieselgate-skandalen.

Händer på lastbilsratt

EU-parlamentet anordnade hearing om ökad jämställdhet i transportsektorn


Den 11 april anordnade EU-parlamentet en öppen hearing där man tillsammans med EU-kommissionen samt privata och offentliga...

Färja

EU-parlamentets transportutskott ställer sig bakom kommissionens förslag till uppdaterade säkerhetsregler för passagerarfartyg


EU-kommissionen har tidigare presenterat ett förslag till uppdatering av dagens regler rörande säkerhet för passagerarfartyg....

bilar i kö

Koldioxidutsläppen från nya bilar i Europa minskade långsammare under 2016


Koldioxidutsläppen per kilometer från nya bilar som säljs inom EU fortsatte att minska under 2016, men i en långsammare takt än...

Båt lastar i hamn

EU investerar 22 miljoner euro i energi- och transportinfrastrukturprojekt


EU:s medlemsländer har godkänt kommissionens förslag att investera 22,1 miljoner euro i sju projekt som ska bidra till utveckli...

Biltrafik

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaternas överträdelser av EU-regler på transportområdet


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under april månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmels...

Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri


Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri. Det berör alla delar av samhället, och handlar om att genom styrmede...

Elbil som laddas

Oenighet i parlamentets transportutskott angående mål för försäljning av elfordon


EU-parlamentets transportutskott sammanträdde 3-4 maj, och fick då bl.a. besök av transportkommissionär Violeta Bulc, som...

Vägavgift

Kommissionen överväger att skrota tidsbaserade vägavgifter


EU-kommissionen kommer sannolikt att föreslå att vägavgifter i EU ska baseras på avstånd istället för tid, och att fordon med...

Taxi

EU-domstolens generaladvokat: Uber är ett transportföretag


En av EU-domstolens generaladvokater säger i ett utlåtande från den 11 maj att Uber är ett transportföretag, inte ett företag s...

Hand på en bilratt

Medlemsländerna i huvudsak överens om nya regler för typgodkännande av personbilar


EU:s medlemsstater har nått en överenskommelse om nya regler för typgodkännande av personbilar, trots motstånd från Tyskland oc...

Flygplan i solnedgång

Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande


EU-kommissionen har beslutat att medlemsstaterna inte längre behöver ansöka om godkännande från EU-kommissionen för att ge stöd...

Lastbilar på väg

EU-parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot social dumpning inom vägtrafiksektorn


EU-parlamentet har enats om en resolution som innehåller en mängd krav på EU-kommissionens kommande policypaket för...

Flygplansvinge

Beslut om forskningsstöd till 39 olika projekt inom smarta, gröna och integrerade transporter


39 olika transportforskningsprojekt kommer att få sammanlagt drygt 230 miljoner euro i stöd via EU:s forskningsprogram Horizon...

Avgaser från bil

EU:s medlemsländer enas om tuffare regler för godkännande av fordon


Den 29 maj träffades EU-ländernas konkurrensministrar för bl.a. anta en slutgiltig förhandlingsposition rörande nya regler för...

Personbil på landsväg

Parlamentets miljöutskott röstar för skärpningar av förslag till klimatreglering


EU-parlamentets miljöutskott har röstat för skärpningar av kommissionens förslag om ansvarsfördelning för minskningar av...

Biltrafik

EU-kommissionen presenterar omfattande paket för ”ren, konkurrenskraftig och sammanlänkad mobilitet”


EU-kommissionen har presenterat ett omfattande paket för en modernisering av transport och vägtrafik i medlemsländerna. I en...

Flygplansvinge

Eu:s utsläpp av växthusgaser från transportsektorn ökar för andra året i rad


EU:s miljöbyrå EEA har publicerat statistik som visar att EU:s utsläpp av växthusgaser ökade med 0,5 procent under 2015.

Europaparlamentet

EU kritiserar Trumps beslut att lämna Parisavtalet, och söker närmare klimatsamarbete med Kina


USA:s president Donald Trump har som bekant meddelat att USA kommer att dra sig ur Parisavtalet. I ett gemensamt uttalande...

Flygplansstolar

EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader


EU-kommissionen har presenterat ett åtgärdspaket för att ”främja öppna och sammankopplade luftfartsmarknader”, som en del i...

Vägavgift

Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler


På transportrådets möte den 8 juni diskuterades EU-kommissionens förslag till ”mobilitetspaket”, innehållande åtta olika...

Europaparlamentet

EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler


EU-kommissionen har redovisat sina samlade beslut under juni månad rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelse...

Äng i solnedgång

Parlamentet röstar för skärpningar av kommissionens förslag till klimatreglering


EU-parlamentet har röstat för skärpningar av kommissionens förslag om ansvarsfördelning för minskningar av växthusgasutsläpp fr...

Bro

EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur


Kommissionen har för avsikt att revidera två direktiv som rör väginfrastrukturens säkerhet; direktiv 2008/96/EG om förvaltning ...

Överenskommelser om nya säkerhetsregler för passagerarfartyg


Den 15 juni nåddes en preliminär överenskommelse mellan EU-parlamentets förhandlare och det maltesiska ordförandeskapet om...

Uppställning av flygplan

Medlemsländerna överens om att fortsätta undanta flygresor till och från EU från utsläppshandel


EU:s medlemsländer har kommit överens om att, i enlighet med kommissionens förslag, fortsätta undanta s.k. externa EES-flygning...

EU-kommissionen vill ge 2,7 miljarder euro till infrastrukturprojekt


EU-kommissionen har föreslagit att investera 2,7 miljarder euro i 152 olika transportinfrastrukturprojekt.

Äng i solnedgång

EU måste göra mer för att minska problemen med förorenad luft


EU:s medlemsländer måste kraftigt öka sina ansträngningar att komma till rätta med utsläppen av viktiga luftföroreningar, om ma...

Båt lastar i hamn

Studie om miljödifferentierade hamnavgifter


Konsultföretaget COGEA har på uppdrag av EU-kommissionen undersökt möjligheterna att använda EU-gemensamma, miljödifferentierad...

Ett lastfartyg

Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar


Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Elbil som laddas

Kritik till energiministrar


EU:s energikommissionär kritiserar energiministrar för låga ambitioner gällande laddningsinfrastruktur.

Avgaser från bil

EU-domstolen avvisar beslut att inte ge skattenedsättning


I en dom från den 22 juni meddelar EU-domstolen att det var fel av svenska Energimyndigheten att, i ett beslut från 2013, neka...

bilar i kö

Bedömer tysk dieselöverenskommelse


EU-kommissionen ska bedöma om tysk dieselöverenskommelse är tillräcklig.

Biltrafik

Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare


EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.

Avgaser från bil

EU-kommissionär varnar för förbud mot dieselbilar


I ett brev till medlemsländernas transportministrar, daterat 17 juli, uppmanar kommissionären Elzbieta Bienkowska medlemsländer...

Elbil som laddas

Sverige uppfyller inte kraven


EU-kommissionen tar varje månad beslut rörande medlemsstaters överträdelser av olika EU-bestämmelser. Bland juli månads ärenden...

Flygplansvinge

EU-parlamentet vill tidsbegränsa undantaget från ETS för utomeuropeiska flygningar


I dagsläget ingår luftfarten i det europeiska utsläppshandelssystemet ETS. Undantag görs dock för flygningar till eller från...