Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Utvärderingar

Trafikanalys har i uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Syftet med utvärderingarna är att de ska bidra till kunskap om och utveckling av styrningen mot de transportpolitiska målen.

För att uppnå detta behövs utvärderingar som syftar till att bedöma om en verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och om effekterna av genomförda transportpolitiska åtgärder blivit de önskade.

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel


Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

Fossilfri fordonspark till 2030?


Trafikanalys har genomfört två utvärderingar av åtgärder som syftar till att öka andelen personbilar som kan drivas med ett...

Mindre utsläpp och ökad konkurrens­nackdel


Trafikanalys har påbörjat en utvärdering av svavel­direktivets införande och dess konsekvenser. De två första delrapporterna...

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...

Modell för utvärdering av transportforskning


Hur mäter vi nyttan av transportforskning? Varje år avsätter Trafikverket nästan 500 miljoner kronor till forskning och...