Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utveckla statistiken om transporter på järnväg. Fokus ska ligga på förbättrad kunskap om gods- och passagerarflöden. Uppdraget ska ge mer detaljerad kunskap om transporterna på järnvägen, som även ger bättre möjlighet till jämförelser inom och mellan trafikslag. För godstransporter handlar det också om kunskap om vilka olika varugrupper som transporteras på olika delar av järnvägsnätet.

Den officiella statistiken om järnvägstransporter finns i dag endast på nationell nivå. Mer detaljerade underlag behövs för exempelvis prognoser, bedömningar av potential för kapacitetsutnyttjande eller överflyttning, analys av konsekvenser av störningar och analys av begränsningar för transportköpare.

Uppdraget innebär att:

  • Inventera tänkbara datakällor om transporter på järnväg och bedömning av möjligheten att använda dessa.
  • Inventera möjligheter att validera och kalibrera modeller för prognostisering och analys av järnvägstransporter på detaljerad nivå.
  • Ta fram ett förslag till utformning och produktion av utvecklad statistik om gods- och persontransporter på järnväg.

Inventeringen ska ske i samråd med Trafikverket.

Trafikanalys ska delrapportera den del av uppdraget som rör inventering till Näringsdepartementet senast den 1 december 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 februari 2018.
Färre omkomna i bantrafiken 2016


Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen


Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...

Banbrytande uppgörelse ger bättre persontrafik på järnvägarna


Europaparlamentet och rådet har träffat en överenskommelse om det fjärde järnvägspaketet vilken kommer att höja kvaliteten på...