Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter. Målet är en mer detaljerad och en bättre geografisk bild av gods- och passagerarflöden. Syftet är att underlätta jämförelser inom och mellan trafikslag, planering och beslut.

Den officiella statistiken om järnvägstransporter publiceras i dag på nationell nivå. Mer detaljerade underlag behövs för prognoser och analyser av exempelvis kapacitetsutnyttjande, överflyttning, störningar och begränsningar för transportköpare. För godstransporter handlar det också om att få en bättre bild av vilka varugrupper som transporteras på olika delar av järnvägsnätet.

Uppdraget genomförs i samråd med flera myndigheter och organisationer, bland andra Trafikverket.

Viktiga delar av uppdraget är att analysera statistikbehovet, inventera datakällor och utvärdera deras användbarhet, samt utreda sekretessfrågor. Internationella jämförelser ingår också, till exempel finsk och brittisk järnvägsstatistik:

Finlands järnvägsstatistik

Storbritanniens järnvägsstatistik

Trafikanalys ska delredovisa en inventering av informations- och datakällor till Näringsdepartementet senast den 1 december 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 februari 2018.

Mer information om uppdragets genomförande hittar du i den här presentationen.
Färre omkomna i bantrafiken 2016


Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen


Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...

Banbrytande uppgörelse ger bättre persontrafik på järnvägarna


Europaparlamentet och rådet har träffat en överenskommelse om det fjärde järnvägspaketet vilken kommer att höja kvaliteten på...