Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flickor på perrong

Banbrytande uppgörelse ger bättre persontrafik på järnvägarna

Europaparlamentet och rådet har träffat en överenskommelse om det fjärde järnvägspaketet vilken kommer att höja kvaliteten på järnvägstjänsterna inom EU menar Europeiska kommissionen.

Överenskommelsen innebär ett gradvis öppnande av de nationella järnvägsmarknaderna. Såväl medlemsstaterna och Europaparlamentet har godkänt överenskommelsen. När paketet väl är antaget kommer det att fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet och därigenom infrias kommissionens agenda om en rättvisare och fördjupad inre marknad. Transportkommissionär Bulc menar att järnvägssektorn alltför länge har saknat incitament att anpassa sig till konsumenternas krav och därför har också järnvägarnas marknadsandel stadigt minskat, men att den gradvisa öppningen av marknaden kommer att förbättra järnvägstjänsterna.

Mer information i samma ämne:

Europeiska kommissionen: Frågor och svar om fjärde järnvägspaketet

Europeiska unionens råd: Pressmeddelande

Europeiska järnvägsbyrån:Tekniska pelaren i fjärde järnvägspaket godkänt av Europaparlamentet

Europeiska unionens råd: Medlemsstaterna antar nya regler

Nästa steg:

Överenskommelsen täcker tre lagförslag som nu ska genomgå juridisk språkgranskning för att sedan bli formellt godkända av rådet och parlamentet. Proceduren väntas vara färdig till slutet av innevarande år.
Färre omkomna i bantrafiken 2016


Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utveckla statistiken om transporter på järnväg. Fokus ska ligga på förbättrad...

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen


Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...