Artiklar Strategisk plan
Svenska vägfordonsflottans utveckling
Miljökonsekvensanalys av föreslagna förändringar i farledsavgifter
Koldioxidutsläppen från nya bilar i Europa minskade långsammare under 2016
EU-parlamentets transportutskott ställer sig bakom kommissionens förslag till uppdaterade säkerhetsregler för passagerarfartyg
EU-parlamentet anordnade hearing om ökad jämställdhet i transportsektorn
Mer ändamålsenliga
Ändrar beräkning av bilförmån
Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon
Dieselgate
Palmolja i biobränslen
EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon
Förbud mot bärbara datorer i flygplanskabiner kan skapa nya säkerhetsrisker
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2017
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik
Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle
Statistik om godstågens tillförlitlighet - en förstudie
Cyberattacker mot luftfarten
Liten minskning av antalet dödade i vägtrafiken
ECO-bonus för sjöfart
Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet
Strada – Transportstyrelsens
Tillsyn över installationer för alternativa drivmedel
Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen
Konsekvenser av NECA
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2017
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2017
Samhällsekonomisk marginalkostnad för isbrytning
Underlag till Rapport 2017:4
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016
Tyska vägavgifter bryter mot
Yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Europeiska kommissionen ger ut riktlinjer om flygpassagerares rättigheter
Nya dimensioner och vikter
Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar
Externa EES-flygningar i EU ETS
Transportstyrelsens rapport Miljözoner
EU-parlamentets miljöutskott vill se ett slut för palmolja i biodiesel år 2020
Taxi och samåkning – idag,
Polen motsätter sig arbetsregler för lastbilschaufförer
ECO-bonussystem för sjöfarten
Preciseringsöversynen
Preciseringsöversyn - Målstyrning i teori och praktik
Preciseringsöversyn – indikatorer och uppföljning
Malmö och Stockholm finalister i Europeanmobilityweek Award respektive SUMP
Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg
Paris rullar ut förarlösa bussar i kampen mot föroreningar och trängsel
Europas energiövergång på god väg
23 medlemsstater har för dålig luftkvalitet
1 miljard euro till infrastruktursatsningen
Remissynpunkter på Betänkandet En svensk flygskatt
Statistiska centralbyråns föreskrifter
För låg ambition i omförhandlingen av EU:s utsläppsrätter
Tuffare regler för den tunga yrkestrafiken
Antonio Tajani ny talman i Europaparlamentet
Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända
Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?
EUs beslut om biobränsle får kritik
Sjöfartsstödets effekter 2015
Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn
Trafikanalys medverkar på Transportforum
EU reviderar ETS
Ministerrådet enades om ståndpunkt om flygsäkerhet och säkerhet för passagerarfartyg
Framställan om ändring i förordning
Översyn av postlagstiftningen
Preciseringsöversyn − några synpunkter
Europeiska kommissionen vill se en ökad produktion av uppkopplade bilar
Kommissionär Bulc presenterar plan för en europeisk marknad för drönartjänster
En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser
En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser
Överträdelser i november inom transport och rörlighet
Globalt system för växthusgasrapportering inom sjöfarten och begränsning av svavel
Föreskrift om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande mm av officiell statistik
Resvaneundersökningar som indata till persontransportmodeller – problem, möjligheter och framtida behov i Sverige och Norge
Sverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter 2016
Farledsavgift
Klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
Vägtrafikregister
Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar
Trafikanalys ser över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning
Yttrande över delbetänkande: Regional indelning – tre nya län
ID-kontroller i Öresundsregionen – kortsiktiga effekter på trafiken
Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkar det resenärerna?
Europeiska trafikantveckan
Europeiska kommissionen föreslår certifiering av flygplatssäkerhetsutrustning
Sänkt bashastighet i tätort
Nationell strategi för att ställa om till en fossilfri transportsektor
Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - insamling och viktning
Yttrande över Trafikverkets rapport om framtida nattågstrafik
Böter för kartelldeltagande
Alternativ finansiering av infrastruktur
Åtgärdspaket
Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon
Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter
Hur påverkar ett kvävekontrollområde i Nord- och Östersjön svensk industri?
Nya bränslen inom SECA
Dieselgate rullar vidare
6,7 miljarder euro satsas i transportinfrastruktur
Koldioxidgränsvärden för unga lastbilar
Kompetenskrav för personal i sjöfart
Riktlinjer för flygpassagerares säkerhet
Sysselsättningseffekter inom transportområdet
Nya tjänster för delad mobilitet
Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - analys av mätmetodik
Migration, invandring och framtida transportpolitik
Fordonsflottans utveckling
Utsläppen sjunker inte längre snabbt
Grönt transportmål skrotas
EU skriver på Parisavtalet
Malmö vinnare av European Sustainable Urban Mobility Planning Award
Banbrytande uppgörelse ger bättre persontrafik på järnvägarna
Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - rapport 2016
Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - mätningar 2013-2015
Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel
Så tar Trafikverket hänsyn till underhåll vid beslut om investeringar
Tåglägen, gods och trängsel på spåren
Fossilfri fordonspark till 2030?
Förtydligande angående Trafikanalys och tågsamarbetet TTT
Regler för att stärka vägsäkerheten
Säkerhetsstandard för inre vattenvägar
Svenska godstransportflöden - modellberäkning
Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys
Godstransportflöden - analys av statistikunderlag Sverige 2012-2014
Godstransporter - en omvärldsanalys
Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning
Transportpolitiska mål
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2016
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2016
Potentialen i ny teknik i godssystemet
Urbana godstransporter
Delrapport från Sverigeförhandlingen
Vi kör mer bil än någonsin
Utrikesflyget fortsätter att slå rekord
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016
EU förhandlar med Japan och Kina om flygsäkerhet
Vart tredje tåg försenat eller inställt
Bebyggelseutveckling och infrastrukturåtgärders lönsamhet
Underlag till rapport 2016:2
Kartläggning av Trafikverkets arbete med modeller
Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland - en pilotstudie
Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen
Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken
Ansökningar för nästan 13 miljarder Euro
EU:s första miljörapport om flyget pekar på hållbarhetsutmaningar
Förutsättningar för godstransport - en intressentundersökning
Skärpta regler för säkrare och renare bilar
Ojämn fördelning av statligt transportstöd till avlägsna regioner
Kampen att minska koldioxidutsläpp från flyget
Plattform för kooperativa intelligenta transportsystem
EU:s flygstrategi
Tyskland uppmanas stödja förslag på vägavgift
"Dieselgate" ger fler efterdyningar för Volkswagen
Europeiska unionens råd enigt om nya nationella gränsvärden för olika utsläpp
Nya regler för spårning av flygplan
Trafikanalys på Transportforum 2016
Trafikslagsövergripande plan
Tidsvärdering av autonoma vägfordon
Intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Hur mäter man livskvalitet?
Dagligvaruhandelns distribution kartläggs
Kartläggning av skogens transporter
EU:s flygstrategi presenterad
Rådsmöte diskuterade sociala aspekter inom vägtransporter
Fler ska cykla säkert
Prognos och faktisk utveckling inom trafiken
Peak car i sikte?
Internetuppkopplade bilar
Miljözoner för personbilar i EU
Sverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter
Miljözoner som styrmedel
Gulfstaternas flygsubventioner
Underlag för flygstrategi
Studie över järnvägens kostnader och bidrag
Oegentligheter beträffande koldioxidutsläpp
Stöd till transportinvesteringar
Sjöfartsstödets effekter 2014
Ny regional planering
Enklare uppgiftslämnande för företag
Metoder för kartläggning av skogens varuflöden
Gemensam EU-lagstiftning om drönare
Utsläppshandel på Miljörådsmöte
OTIF, ERA och EU i samarbete
Flyghaverier utvärderas
Säkerhet till sjöss
Arbetsprogram för Horisont 2020
Regelförenkling för sjöfarten
Arbetsmiljöreglering inom transportområdet
Författningsförslag om värdeåterföring
Varuflödesundersökningen
Transportarbete
webblastbilar
Sociala konsekvensbeskrivningar i infrastrukturplaneringen
Styrmedelsanalys med utgångspunkt i måluppföljningen
ROS-riktlinjerna "Begrepp, termer, rutiner kring revideringar"
Trafikarbete
Bara 1 av 10 dieselbilar klarar gräns för utsläpp
Modern reglering av järnvägstransporter
Koll på anläggningen
Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?
Översyn av hamntjänster
Systematiska jämförelser – för lärande i staten
Fler män reser kollektivt
Kartläggning av godstransporter
Färre korta cykelresor
Lastbilsstatistiken räknas om
Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel
Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2013
Vägavgifter inom EU - en lägesrapport
Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp
Trafikverkets byggstartsförslag
Sjöfartsverkets utbildningsverksamhet - fokus lotsutbildning
Trafikverkets utbildningsverksamhet
Res lätt med biljett
Ett svenskt tonnageskattesystem
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2015
Medborgarnas resor - en del av den transportpolitiska måluppföljningen
Östersjöstrategin
Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - rapport 2015
Trafikens marginaleffekter vs skatter och avgifter
Luftfartsverkets utbildningsverksamhet
Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor 2015
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2015
Självkörande bilar - utveckling och möjliga effekter
WSP Trafikens framtida externa effekter
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2015
Olycksregister och säkerhetsutredning av olyckor
Organisering av samhällsekonomiskt modellarbete - En jämförelse mellan Sverige, Danmark och Nederländerna
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2014
Möjlighet att kartlägga farligt gods i Sverige - en förstudie
Transportmodeller i ett internationellt perspektiv 2014
Följa modellutveckling
Anläggningsbranschen - aktörer, finansiärer och personal
Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik
Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar
Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik
Citylogistik
Godstransportsystemet - nuläge och historiska trender
Utveckling av utbudet för järnväg
Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden
Internationell infrastrukturplanering - några aktuella program
Tillräcklig internationell utblick i svensk infrastrukturplanering?
Transportbranschen – hur står det till?
Kollektivtrafikpriser i Sverige och i EU
Landsbygders tillgänglighet och utmaningar
En förbättrad kollektivtrafik?
Fyra rapporter om godstransportsystemet
Marknadsöppningar i kollektivtrafiken
Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen
Railway in Sweden and Japan
Haverikommissionens rekommendationer tas om hand
Granskning av Trafikverkets byggstartförslag 2014
Åkerinäringens kostnadsbild
Internationella samarbeten
Sjöfartsstödets effekter 2013
Transportpolitik och gränsöverskridande godstransporter i de nordiska länderna
Lagstiftningen för särskilda persontransporter
Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2014
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2014
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2014
Produktivitet och innovation i anläggningsbranschen
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2013
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2014
Granskning av förslagen till länsplaner för transportinfrastrukturen 2014-2015
En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel
Metoder för geografiska tillgänglighetsanalyser i transportsystemet
Regional kollektivtrafik - några grundläggande välfärdsfrågor
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2013
Statistik om kommersiell linjetrafik på vatten 2012 - en pilotstudie
Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken
Trafikarbete på svenska vägar
Flygplatsers funktion och sårbarhet
Återreglerad flygtrafiktjänst
Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle
Kvalitetsgranska åtgärdsplanering
Sjöfartsstödets effekter 2011 och 2012
Omvärldsanalys inom transportpolitiken i de nordiska länderna
Båtpendling för ökad kapacitet
Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle
De första regionala trafikförsörjningsprogrammen
Att arbetspendla i Norrland
Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet
Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2013
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2013
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013
Indikatorer för en transportpolitisk måluppföljning
Ungas resvanor
Nationell strategi
Infrastruktur som stabiliseringspolitik
Godstransporter 2012
Minskat uppgiftslämnande
Trafikplaners känslighet för prognoser
Utvärdering av transportforskning
Organisering av flygtrafiktjänster
Styrning av trafikavtal
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2012
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2012
Närhet till livsmedelsbutik
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2012
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2012
Copenhagen Economics: Svensk sjöfarts konkurrenssituation
Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft
Anläggningsbranschen– utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet
Skattefaktorer i transportsektorns samhällsekonomiska analyser
Kvalitetssäkring och kostnadskontroll i de nordiska länderna
Godsflöden i Sverige
Höghastighetsjärnväg - en global överblick
Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken 2012
Transporter i Sverige med
Infrastruktur, transporter och stabilisering av BNP-svängningar
Kartläggning av godstransporter med buss i Sverige 2007-2011
Metodrapport RVU Sverige 2011
Öresundstågstrafiken
Utbud av kollektivtrafik 2012
Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie
Metod för utvärdering av reformer på transportområdet
Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2010
Transportpolitiska mål i de nordiska länderna
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2011
I samgodsmodellens kölvatten -att följa arbetet med modellutveckling
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2011
Transportmodeller i ett internationellt perspektiv 2011
Transportsystemets tillstånd
Metodförbättringar i lastbilsundersökningen
Konsekvenser av införande av COTIF i svensk rätt
Produktivitetskommittén
Tillväxt och tillgänglighet
Tomdragning och fyllnadsgrad
Att arbetspendla i storstad
Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft
Infrastruktur och ekonomisk utveckling
Marknadsöppningar i kollektivtrafiken - utvärderingsplan 2011-2014
Internalisering av trafikens externa effekter – nya beräkningar för väg och järnväg
Struktur och styrning av de statliga transportmyndigheterna i de nordiska länderna
Indata till person- och godstrafikmodellerna
Utveckling förvaltning och tillämpning av prognos- och analysverktyg
Indata till de nationella svenska person- och godstrafikmodellerna Sampers och Samgods för prognosår 2030