Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Buss framför centralstation

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar

Regeringen presenterade den 1 juni 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program, Nästa generations resor och transporter, har ett behov av att finna och utveckla nya lösningar för resvaneundersökningar identifierats. Trafikanalys kommer att leda detta arbete som kommer att slutredovisas i september 2018.

Uppgifter om resvanor utgör ett viktigt kunskapsunderlag för utformningen av den nationella och regionala trafikpolitiken. Det finns en generell trend i samhället med sjunkande svarsfrekvenser i stickprovsundersökningar. Den nationella resvaneundersökningen är inget undantag. Även om det inte behöver betyda att resultaten inte längre är representativa för befolkningen i stort, ökar risken för skeva resultat. Undersökningen är dessutom väldigt kostsam att genomföra och uppfyller inte alla behov som finns angående detaljnivån på bland annat geografisk nivå av resvanor. Samtidigt har teknikutvecklingen gett nya möjligheter att följa resmönster. Projektets övergripande syfte är att undersöka och testa nya tekniska lösningar för datainsamling, samt att undersöka hur olika datainsamlingsmetoder skulle kunna användas, enskilt eller i kombination, i framtida resvaneundersökningar, som underlag för offentlig statistik. Samtidigt behöver detta göras så att den personliga integriteten skyddas.

Under våren 2017 genomförs en intressent- och behovsanalys för att kartlägga de behov av resvanor som finns, samt en kartläggning av verktyg och applikationer för insamling av resvanor. Resultaten från dessa kartläggningar är tänkta att resultera i ett antal pilotstudier som ska genomföras under hösten 2017 och våren 2018. Arbete med finansiering av dessa pilotstudier pågår. Under sommaren och tidiga hösten 2018 kommer arbetet sedan att sammanfattas.

Projektdeltagare är Trafikanalys, Trivector, VTI, Sweco, Ericsson, Göteborgs stad, Lindholmens Science Park/Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen. Som referensgruppsmedlemmar ingår Trafikverket, Nobina Technology, Samtrafiken och Linköpings Universitet.

Läs mer här
Transportmodeller - problem, möjligheter och framtida behov i Sverige och Norge


De transportmodeller som används för att planera och utvärdera åtgärder i transportsystemet förutsäger människor beteende med...